• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Informace o vízové proceduře pro studenty ze zemí mimo EU

Pro žadatele existují v podstatě tři možnosti:

 1. vízum k pobytu na 90 dnů za účelem studia (dlouhodobé)
 2. dlouhodobý pobyt za účelem studia
 3. dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“ (ostatní vzdělávací aktivity – pouze v odůvodněných případech, nejčastěji budou využívány možnosti ad 1) a ad 2))

Jak získat ubytování na kolejích (KAM) VUT v Brně

Upozornění:

V případě, že žadatel bude v ČR studovat déle než tři měsíce a jeho studium lze zařadit pod § 64 zákona o pobytu cizinců, kde je stanoveno, co je považováno za studium podle tohoto zákona (viz text níže psaný kurzívou), může žadatel požádat rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu, tj. nemusí jít přes dlouhodobé vízum. Za této situace si tedy žadatel může vybrat, zdali půjde cestou dlouhodobého víza (uděluje se na maximálně 6 měsíců) nebo dlouhodobého pobytu.

Pokud by se však jednalo o vzdělávání, které nelze podřadit pod výše zmíněný § 64 zákona, tj. např. studium v neakreditovaném studijním programu na vysoké škole, může žadatel žádat jen o dlouhodobé vízum (účel „ostatní“).

Další informace lze nalézt na následujících odkazech:

Studium podle § 64 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

(1) Studiem se pro účely tohoto zákona rozumí

 1. střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, a studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole,
 2. účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou, nebo účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy,
 3. stipendijní pobyt realizovaný na základě platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, platného stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, stipendijního programu Evropské unie nebo na základě rozhodnutí vlády České republiky,
 4. odborná praxe určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole anebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,
 5. odborná praxe a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku,
 6. výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv.
 V souladu s vyjádřením MŠMT bude OAMP považovat za studium dle § 64 odst. 1 písm. a) ZPC také půlroční až roční vzdělávací programy, které jsou „poskládány“ z částí jinak akreditovaných programů a které pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol. OAMP však bude vyžadovat, aby v rámci potvrzení o studiu (o přijetí ke studiu) příslušná škola deklarovala, že student bude následně zapsán do matriky studentů.