• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Poplatky spojené se studiem

Vysoké školy podle § 58 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) stanovují poplatky spojené se studiem. Výše poplatku je vždy odvozena od základu, který na každý rok závazně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pro každý akademický rok je výše poplatků spojených se studiem stanovena vydáním rozhodnutí rektora.

Student je povinen ve smyslu § 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách hradit poplatky za studium a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši.

Poplatek za přijímací řízení

Povinnost hradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví zákon o vysokých školách v § 58 odst. 1, kde je uvedena limitní výše tohoto poplatku - 20% základu. Další podrobnosti stanoví článek 1 Přílohy č. 4 Statutu VUT v Brně.

Poplatek za prodlouženou dobu studia

Stanovení poplatku za delší / prodlouženou dobu studia /vychází ze zákona o vysokých školách podle ustanovení § 68 odst. 1 písm. f), § 58 odst. 2, odst. 3 a odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve spojení s čl. 31 a čl. 2 Přílohy č. 4 Statutu VUT v Brně. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia aktuálního studijního programu o více než 1 rok. Poplatek je stanoven rozhodnutím prorektora pro studium a vyměřen za každých započatých šest měsíců studia.

  • celková odstudovaná doba se počítá ve dnech, ode dne zápisu do studijního programu
  • započítávají se předchozí neúspěšná studia v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem
  • předchozí neúspěšná studia se nezapočítají, pokud následně student úspěšně ukončí studium ve stejném typu studijního programu
  • nezapočítává se doba, po kterou je studium přerušeno

Pokud v období šesti měsíců, za které je poplatek vyměřen, bude studium ukončeno nebo přerušeno, VUT v Brně poměrnou část poplatku vrátí, příp. promine část neuhrazeného poplatku. O vrácení či prominutí této částky je třeba písemně požádat rektora prostřednictvím studijního oddělení příslušné fakulty/vysokoškolského ústavu.

Poplatek za studium v cizím jazyce

Povinnost hradit poplatek za studium v cizím jazyce stanoví zákon o vysokých školách v § 58 odst. 4 a čl. 3 Přílohy č. 4 Statutu VUT v Brně. Přesnou výši tohoto poplatku určuje rozhodnutím děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

Poplatek student hradí bankovním převodem na bankovní účet VUT. Číslo účtu a identifikace platby (variabilní symbol) je součástí rozhodnutí o vyměření poplatku za studium.

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách se student může odvolat do 30 dnů od jeho oznámení, a to prostřednictvím orgánu VUT, který rozhodnutí vydal. Odvolacím orgánem je rektor. K odvolání student předloží doklady, které prokazují okolnosti rozhodující pro její podání. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům, sociální situaci a zdravotní situaci studenta.

Vzory žádostí:

Poplatky za studium:

Poplatky za přijímací řízení: