• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Dlouhodobé vízum za účelem studia

O dlouhodobé vízum za účelem studia se žádá, pokud předpokládaná doba studia v ČR bude delší než tři měsíce. Vízum se uděluje s dobou platnosti 6 měsíců a nelze prodloužit.

V případě, že cizinec, který na území pobývá na dlouhodobé vízum a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 6 měsíců (za účelem studia), může si zažádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia navazující na dlouhodobé vízum uděleným za stejným účelem. Žádost se podává osobně ve lhůtě nejdříve 90 a nejpozději 14 dní před uplynutím platnosti dlouhodobého víza na pracovišti Ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky, v jehož územním obvodu má žadatel hlášen pobyt (nebo v jehož územní působnosti bude žadatel dle předloženého dokladu o zajištění ubytování pobývat).

Žádost o dlouhodobé vízum lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Žádost bude vyřízena ve lhůtě 60 dnů ode dne podání.

K žádosti o dlouhodobé vízum se předkládají tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad (originál),
 2. 2 fotografie (pokud nebude pořízen obrazový záznam),
 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
 4. doklad o přijetí ke studiu,
 5. prostředky k pobytu na území.

Na požádání se dále předkládá:

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává,
 • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí (tj. nemocí uvedenou ve vyhlášce č. 274/2004 Sb.).

Po kladném vyřízení žádosti je cizinec povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Ad a) cestovní doklad

Za cestovní doklad se považuje:

 • veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou republikou,
 • průkaz totožnosti občana Evropské unie,
 • cizinecký pas s územní platností ve všech státech světa,
 • cestovní průkaz totožnosti, nebo
 • cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy,
 • náhradní cestovní doklad Evropské unie.

 

Za cestovní doklad lze také uznat veřejnou listinu vydanou cizím státem za účelem cestování do zahraničí, pokud z hlediska jejího provedení a jazyka, v němž jsou uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem, její územní platnost zahrnuje území a lze z ní zjistit

 • údaje o státním občanství cizince,
 • údaje o jeho totožnosti,
 • fotografii držitele,
 • údaj o době platnosti. 

  Cestovní doklad pro účely udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza.

  Cestovní doklad se považuje za neplatný, jestliže:
  • uplynula doba platnosti v něm uvedená,
  • byl poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné,
  • je porušena jeho celistvost,
  • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny (nesprávným údajem je i údaj o jménu a příjmení cizince, pokud došlo k jejich změně např. v souvislosti se sňatkem),
  • fotografie v dokladu neodpovídá skutečné podobě držitele, nebo
  • držitel tohoto dokladu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

Ad b) fotografie

 • Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen "fotografie") má hladký povrch, musí vyhovovat testům dlouhodobé obrazové stálosti a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r =3 mm+/-0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Fotografie ukazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitálního zpracování zobrazení podoby zobrazované osoby a jeho tisku.

Ad c) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území

V případě studentů, kteří budou bydlet na vysokoškolské koleji, se jedná o písemné potvrzení o zajištění ubytování od vlastníka nebo oprávněného uživatele domu nebo bytu, které musí být opatřeno jeho úředně ověřeným podpisem.

Ad d) doklad o přijetí ke studiu

Doklad o přijetí ke studiu by měl obsahovat přesný název akreditovaného studijního programu, do kterého je student přijímán. Měl by být na hlavičkovém papíře školy (fakulty) a opatřen razítkem s podpisem příslušného pracovníka.

Ad e) prostředky k pobytu na území

 • Pro účely dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu (s výjimkami uvedenými níže) je cizinec povinen prokázat zajištění prostředků ve výši 15ti násobku částky existenčního minima, s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území (s výjimkou prvního) zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima.
 • Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, prokazuje zajištění prostředků v poloviční výši.
 • Jedná-li se o dlouhodobé vízum či pobyt za účelem podnikání je cizinec povinen prokázat zajištění prostředků ve výši 50násobku částky existenčního minima.
 • Částka existenčního minima dle § 5 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu činí 2020 Kč.
 • Prokázání prostředků ve výši uvedené výše lze nahradit předložením pozvání ověřeného cizineckou policií. 
 • Prostředky k pobytu pro účely dlouhodobého víza či pobytu se prokazují:
 1. výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na území disponovat peněžními prostředky v požadované výši. Může se jednat o banku či jinou finanční instituci kdekoli na světě, ovšem cizinec musí prokázat, že s požadovanými peněžními prostředky je oprávněn disponovat na území ČR (např. platnou mezinárodně uznávanou platební kartou vztahující se k danému účtu),
 2. jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky v požadované výši nebo že má zajištěnu úhradu nákladů spojených s jeho pobytem na území,
 3. platnou mezinárodně uznávanou platební kartou, pokud není její použití  vyloučeno na území ČR. Na požádání správního orgánu je však cizinec povinen současně předložit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na území disponovat peněžními prostředky v požadované výši.

Cizinec, který bude na území studovat, může předložit jako doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6ti násobek částky existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.