• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studium

VUT v Brně poskytuje strukturované vysokoškolské vzdělání v následujících typech studia: bakalářském (3 - 4letém, titul Bc. nebo BcA.), magisterském (1,5 – 2letém, titul Ing., Ing. arch. nebo MgA.) a doktorském (3 - 4letém, titul Ph.D.), a to formou prezenčního nebo kombinovaného studia.

Tradičními obory studia jsou stavební, strojní a elektrotechnické inženýrství, architektura, ekonomie a řízení, výtvarné umění a informační technologie.

Přijímací řízení zahrnuje většinou písemný test zaměřený na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení na FAVU, FA a vybraných oborech na FAST je i talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem nebo studenty úspěšné v olympiádách a dalších vybraných SŠ soutěžích bez přijímacích zkoušek.

Základní způsoby výuky tvoří přednášky, semináře, ateliéry, projekty, cvičení, konzultace, odborné praxe, exkurze a samostatná práce studenta.

V rámci mezinárodních výměnných programů lze část studia absolvovat na některé z partnerských zahraničních univerzit. VUT v Brně má rámcové smlouvy o spolupráci s univerzitami po celém světě. Účastní se programů EU pro vzdělávání, např. LPP/Erasmus, CEEPUS, Leonardo da Vinci.

Vybrané obory lze studovat celé v anglickém jazyce, fakulty nabízejí v angličtině jednotlivé kurzy.

Studenti si vybírají vhodnou skladbu předmětů povinných, povinně volitelných a nepovinných s potřebnou hodnotou kreditů, které vyjadřují studijní zátěž jednotlivých studijních předmětů. Akademický rok se člení na zimní a letní semestr, v každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky a 5 týdnů zkouškového období.

Jako jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit získalo VUT v Brně prestižní ocenění ECTS Label a DS Label.