• Volba rektora
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

A. Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání získané studiem na zahraniční vysoké škole upravují tyto právní předpisy:

 • Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 89, § 90, § 90a, § 90b, § 106
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • (Zákon č. 45/1999 Sb. o přístupu ČR k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování veřejných listin)
 • Dvoustranné smlouvy o právní pomoci
 • Mezinárodní smlouvy, kterými je vázána ČR  (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání)
 • Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství (Lisabonská  úmluva)
 • Haagská úmluva

B. Orgány, které rozhodují o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

 • Veřejné vysoké školy rozhodují o uznávání vysokoškolského vzdělání viz seznam států (s výjimkou vzdělání v oblasti vojenství a bezpečnostních služeb ministerstva obrany a ministerstva vnitra) a které uskutečňují obsahově obdobný akreditovaný studijní program
 • Ministerstvo obrany – rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti vojenství
 • Ministerstvo vnitra – rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti bezpečnostních sil
 • Výjimka – na základě prezidentských smluv s Maďarskem, Polskem a Slovinskem
  Držitelé vš diplomů  z těchto zemí, je mohou přímo použít na území České republiky (pro účely přijímacího řízení ke studiu na VŠ apod.) - nevyžaduje se tedy osvědčení o uznání zahr. vzdělání.
  Doporučuje se předkládání úředně ověřených kopií dokladů včetně překladu do češtiny. Pro další účely (např. výkon zaměstnání na území ČR) žadatel může podat žádost o vydání osvědčení o uznání zahr. vzděl. přímo MŠMT.
 • Prezidentská smlouva s Německem - další informace zde.

C. Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Absolvent zahraniční vysoké školy podává písemnou žádost rektorátu veřejné vysoké školy, která uskutečňuje stejný nebo obdobný akreditovaný studijní program. 
Pokud je VUT v Brně příslušným uznávacím orgánem, podává absolvent písemnou Žádost (řádně vyplněný formulář) na adresu:

Rektorát Vysokého učení technického v Brně
Odbor studijních záležitostí
Antonínská 548/1
601 90 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Michaela Fojtová, fojtova@ro.vutbr.cz, tel: +420 541 145 243

V pochybnostech určí příslušnost veřejné vysoké školy MŠMT. Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se žadatel obrací také v případě, kdy je Česká republika vázána s domovským státem vysoké školy, která dokumenty vydala smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání. 
Vyhledávání vhodné vš a studijního programu:
 https://aspvs.isacc.msmt.cz/Poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti

Od 1.9.2016 nabývá účinnost Novela Vysokoškolského zákona – změny a nová ustanovení se týkají také uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Jedná se o §90a, který stanovuje povinnost vybírat poplatek 3 000,-Kč za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace při podání této žádosti veřejné vysoké škole. Poplatek 3000,-Kč tedy žadatel platí na začátku procesu.
U žádostí podaných od 1.9.2016 je nutné doložit při podání žádosti doklad o zaplacení tohoto poplatku.

Uhrazení poplatku:
Poplatek 3000,-Kč uhraďte bankovním převodem nebo poštovní složenkou (s uvedením Vašeho jména a účelu platby: žádost o uznání zahr. vzdělání) na účet VUT v Brně (vedený u ČSOB – RCB Brno, Milady Horákové 6, CZ-601 79 Brno):

č. účtu: 111043273/0300
k. symbol: 0379
var. symbol: 6499939121

pro platby ze zahraničí navíc:
IBAN: CZ21 0300 0000 0001 1104 3273
BIC (SWIFT): CEKOCZPP


Náležitosti žádosti, které musí žadatel splnit, aby žádost byla formálně přijata a řízení zahájeno:

1) Písemná žádost (odkaz na formulář) absolventa  zahraniční vysoké školy obsahuje:

 • jméno a příjmení absolventa zahraniční vysoké školy,
 • státní příslušnost,
 • adresa trvalého bydliště,
 • adresa, na níž má být rozhodnutí zasláno,
 • název absolvované vysoké školy, její sídlo (město a stát),
 • datum zahájení a ukončení studia,
 • název studijního programu v českém jazyce,
 • název studijního oboru v českém jazyce,
 • datum podání a podpis absolventa zahraniční vysoké školy (podává-li žádost zástupce absolventa zahraniční vysoké školy, pak překládá úředně ověřenou plnou moc)
 • účel za jakým žadatel o uznání žádá (zda žádá za účelem dalšího studia nebo pro výkon povolání v České republice).

2) Povinné přílohy žádosti:

 • originál  nebo úředně ověřená kopie diplomu,  vysvědčení  nebo  obdobného  dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční vysokou  školou,
 • dodatek k diplomu nebo jiný výpis studia (vykonaných zkoušek),
 • úřední překlady obou dokladů do českého jazyka (u dokladů anglickém jazyce se překlady nepožadují),
 • písemná plná moc, žádá-li jiná osoba než absolvent,
 • rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li  o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno,
 • k žádosti o uznání doktorského studia je nutné dodat také seznam publikací a disertační práci v AJ nebo její překlad do ČJ.
 • kopie pasu nebo OP
 • doklad o zaplacení poplatku 3000,-Kč

D. Ověřování pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokladů

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být podle § 90 zákona  o vysokých školách ověřena. Ověření musí být provedeno ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká  škola, která  doklad vydala,  nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským  úřadem České republiky, pokud mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

Podle existujících mezinárodních závazků lze rozdělit postup při ověřování do tří skupin.

1. Dvoustranné smlouvy o právní pomoci

umožňují předkládat veřejné listiny (diplomy a další doklady o vzdělání) vydané ve smluvním státě orgánům druhého smluvního státu bez dalšího ověření).

2. Mnohostranná smlouva o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin /Haagská úmluva/

Dle tzv. Haagské úmluvy se mezi signatáři nevyžaduje superlegalizace listin zastupitelským úřadem, ale postačuje vyšší ověření tzv. Apostilou, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad).
Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl - Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

3. Ostatní státy

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala.

Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom.

Otázku legalizace a superlegalizace diplomů a dokladů o ukončení studia v zahraničí lze konzultovat s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru. Adresy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a zastupitelství zahraničních najdete na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz.