• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Projekty ze strukturálních fondů

Akademický senát VUT v Brně na svém zasedání 10. 2. 2009 schválil Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Rektorátu a Rozhodnutím rektora č. 5/2009 byla provedena organizační změna v rámci součásti Rektorát VUT, která spočívá ve vytvoření nového pracoviště od 1. 3. 2009 s názvem Centrum podpory projektů. Cílem Centra podpory projektů (CPP) je poskytovat fakultám a součástem VUT v Brně informační, metodickou, ekonomickou a právní podporu pro dotované projekty. Podrobnější informace o projektech ze strukturálních fondech na VUT naleznete na stránkách Centra podpory projektů.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

 

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.