• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Dodatek k diplomu

Od akademického roku 2004/2005 vydává VUT v Brně všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů automaticky a bezplatně dodatek k diplomu (Diploma supplement). Tento dodatek k diplomu odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Vydávání dodatku je od roku 2006 rovněž nařízeno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

Účelem dodatku je doplnit vysokoškolský diplom údaji, které zlepšují jeho srozumitelnost a spravedlivé akademické a profesní uznávání kvalifikace na mezinárodní úrovni. Dodatek obsahuje popis podstaty, obsahu, úrovně a postavení studia, které bylo uskutečněno a úspěšně dokončeno držitelem diplomu. Součástí dodatku je kompletní tabulka kursů absolvovaných během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou rovněž předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce a celkové hodnocení studia. Dodatek obsahuje schéma vysokoškolského vzdělávacího systému České republiky. Je tištěn dvojjazyčně – česky a anglicky, opatřen bezpečnostními znaky a signován rektorem.

Dodatek k diplomu