• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Dlouhodobý pobyt za účelem studia

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je žadatel oprávněn podat, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona o pobytu cizinců.

K žádosti o dlouhodobý pobyt se předkládají stejné náležitosti jako k žádosti o dlouhodobé vízum.

Povolení k dlouhodobému pobytu se vydává s dobou platnosti:

  1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území kratší než jeden rok
  2. odpovídající době uvedené ve smlouvě s hostitelskou organizací,
  3. 1 rok, jde-li o pobyt za účelem studia delšího než 1 rok.

Platnost povolení lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle na 2 roky.

Žádost o dlouhodobé vízum lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Žádost bude vyřízena ve lhůtě 60 dnů ode dne podání.