• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Stipendia

Přiznávání stipendií se řídí platným stipendijním řádem VUT v Brně.

Ubytovací stipendium

Stipendium na podporu ubytování je studentům VUT v Brně vypláceno dle § 91, odst.2, písm. d) zák. 111/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů, čl. 2 Stipendijního řádu a podmínek stanovených interní směrnicí VUT.

Výši stipendia stanoví  3x ročně rektor. Student podává elektronickou žádost (aplikace MOJE STIPENDIA) a současně vyplňuje elektronický formulář o zavedení stipendijního účtu do Informačního systému školy.

Termíny výplat:

  • za období leden až duben  - 15.5.
  • za období květen až srpen- 15.9.
  • za období září až prosinec - 15.1. následujícího kalendářního roku

Sociální stipendium

Žádost o sociální stipendium (dle § 91, odst. 3, zák. 111/1998 a Směrnice rektora č. 16/2008) se podává písemně na formuláři uvedeném na adrese http://stipendium.vutbr.cz, v sekci sociální stipendium.

Nedílnou součástí žádosti je písemné potvrzení "Sdělení pro účely přiznání stipendia", který vydává orgán státní sociální podpory, typicky místní úřad práce.

Žádost a "Sdělení pro účely přiznájní stipendia" student odevzdává na studijním oddělení mateřské fakulty.

Termíny výplat sociálních stipendií jsou totožné s výplatou ubytovacích stipendií.  Za měsíce červenec a srpen se sociální stipendium nevyplácí. Bližší informace najdete ve výše uvedené Směrnici rektora č.16/2008.

Mimořádné sociální stipendium

Rektor může přiznat studentům mimořádné sociální stipendium v případě obtížné životní situace, která vznikla z důvodů náhlých změn v jeho životě nebo v životě jeho rodiny. Pravidla pro udělení takového stipendia jsou uvedena v Rozhodnutí rektora č. 11/2009.

Mimořádné stipendium přiznané rektorem

Za významnou činnost konanou ve prospěch VUT v Brně může rektor (dle čl. 8, odst. 1 Stipendijního řádu) přiznat studentům jednorázové stipendium. Výši tohoto stipendia stanoví rektor podle počtu přiznaných stipendií a podle objemu finančních prostředků.

Zahraniční stipendia

Prospěchová, firemní a další stipendia

Veškerá další stipendia jsou v kompetenci děkanů fakult a ředitelů vysokoškolských ústavů.

Stipendia