doc. Ing.

Robert Zich

Ph.D.

FP, ÚM – vedoucí ústavu

+420 54114 3750, +420 54114 3757
zich@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  SVOBODOVÁ, K.; ZICH, R. Customers´ Perception of Value in the Context of Value Co-creation Concept: A Pilot Study. In Proceedings of the 1st International Conference on Automotive Industry 2020. Mladá Boleslav: 2020. s. 276-288. ISBN: 978-80-7654-015-6.
  Detail

 • 2018

  ZICH, R.; SVOBODOVÁ, K.; VESELÁ, J. An Application of the Principle of the Competitive Space Demands Accelerator to the Assessment of the Mobile Communication Market Development in the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, roč. 12, č. 12, s. 111-124. ISSN: 1802-8527.
  Detail

 • 2015

  VESELÁ, J.; ZICH, R. The country-of-origin effect and its influence on consumer' s purchasing decision. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 667-673. ISSN: 1211-8516.
  Detail

 • 2014

  ZICH, R. An Analysis of Terminology of Concepts of Competitiveness in the Presentations of Strategic Development of Selected Car Manufacturers. Central European Journal of Management, 2014, roč. 1, č. 1, s. 13-24. ISSN: 2336-2693.
  Detail

 • 2013

  ZICH, R.; VESELÁ, J. Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití. In Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe. 2013. s. 221-229. ISBN: 978-5-7526-0597- 0.
  Detail

  ZICH, R.; VESELÁ, J. Competitive space demands accelerator and its impacts on importance and sustainability of competitive advantages. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 529-538. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2012

  MRÁČEK, P.; VESELÁ, J.; ZICH, R. Co-creation in the Image Development in Car Industry: Possibilities and Limits. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. 6, č. 12, s. 114-127. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Monografie. Monografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2.
  Detail

  MRÁČEK, P.; VESELÁ, J.; ZICH, R. Brand Image Developed in Co- creation Concept on the Level of Product and Corporate Competition. In Trends in Economics and Management for the 21st Century. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 114-127. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

 • 2011

  CHLEBOVSKÝ, V.; MRÁČEK, P.; ZICH, R.; MILICHOVSKÝ, F. Studie tržních příležitostí firmy Fosfa, a.s., – v regionech Evropa, země bývalého SSSR, Blízký východ a Severní Afrika. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. s. 1-72.
  Detail

 • 2010

  ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie. E a M: Ekonomie a Management, 2010, roč. 10, č. 1, s. 60-74. ISSN: 1212- 3609.
  Detail

 • 2009

  ZICH, R. Strategický rozvoj konkurenčních výhod v koncepci úspěchuschopnosti ve vztahu k pojetí založeném na zdrojích a základních kompetencích. Ekonomika a Management, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 77-92. ISSN: 1802- 8470.
  Detail

  ZICH, R. Analysis of Company Success Potential from the Point of View of Success- ability. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2009, roč. LVII, č. 6, s. 343-349. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2008

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

 • 2007

  ZICH, R. Possibility of Evaluation and Development of Competitiveness in the Internationalization Process of SME' s. VADYBA, Management, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 75-97. ISSN: 1822- 3133.
  Detail

 • 2005

  ZICH, R., NĚMEČEK, P. Results of trends research development. In Developing regions through familz businesses and tourism. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005. s. 1-13. ISBN: 84-472-1018- 9.
  Detail

 • 2004

  Zich, R. Vývoj konkurenčních vztahů a konkurenčního prostředí. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2787- 6.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; ZICH, R. Podnikový management 1. díl. Podnikový management 1. díl. Brno: CERM, 2004.
  Detail

  Zich, R. Hodnocení změn v management malých a středních firem vyvolaných procesem internacionalizace. In New Trends for a New Europe: Research for Enterpreneurship. Brno: BUT, Faculty of Business and Management, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2753- 1.
  Detail

  Zich, R. Barriers of development of human’s potential in the context of development of company’ s intellectual capital. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2717- 5.
  Detail

  Zich, R. Požadavky na rozvoj vzdělávání v oblasti managementu vyvolané potřebou rozvoje intelektuální kapitálu firem. In EDMAN 04. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 401 ( s.)ISBN: 80-86596-50- 8.
  Detail

 • 2003

  ZICH, R. Certifications As a Tool of Improvement of Management and Competitiveness - Yes or Not and Why?. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union. Brno, ČR: BUT, Faculty of Business and Management, 2003. s. 129 ( s.)ISBN: 80-214-2445- 1.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZICH, R.; BŘEČKOVÁ, P.; POLLARD, D. The Internacionalising processes of small and medium companies in the Czech republic. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union. VUT. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. s. 93-104. ISBN: 80-214-2445- 1.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZICH, R.; POLLARD, D. Internationalisation of SMEs in Czech Republic: Research project GA 402/02/0106 (work-in-progress). In 7th Vaasa Conference on International Business. Vaasa University. VAASA: Vaasa University, Finland, 2003. s. 1-13.
  Detail

  ZICH, R. DEVELOPMENT OF NEW METHODS IN MANAGEMENT FROM THE VIEW OF THEORY AND PRACTICE - DIFFERENCES AND COMMON POINTS. In VII Konferencja Naukowa Mlodych Ekonomistów - Przedsiebiorczość kluczem do sukcesu mlodych. 2003. s. xx ( s.)
  Detail

  ZICH, R. COMPETITIVENESS OF SMALL AND MIDDLE SIZED COMPANIES IN THE INTERNATIONALIZATION PROCESS. In SYMPOSIUM ON THE ENTREPRENEURSHIP INNOVATION MARKETING INTERFACE. Karlsruhe, SRN: University of Karlsruhe, 2003. s. xx ( s.)
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; ZICH, R.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M.; POLLARD, D. Some aspects of internationallisation of SMEs in Czech republic. In Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe. 1. Sevilla, Španělsko: Sevilla, Španělsko, 2003. s. 1-15. ISBN: 84-688-8441- 3.
  Detail

 • 2002

  ZICH, R. Classification of Competitive Advantages and Exploring of the Competitiveness of Companies. In The Tenth Annual International Conference - Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 516 ( s.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  ZICH, R. Vybrané aspekty personálního managementu ve strojírenských a elektrotechnických firmách. In Sborník. brno: MU fakulta ekonomicko správní, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  ZICH, R. Vývoj konkurenčního prostředí a jeho vliv na management v ČR. In Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky (Pozitíva a negatíva) - Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilina, SR: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 329 ( s.)ISBN: 80-8070-005- 2.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZICH, R.; POLLARD, D. Globalization versus internationalization in relation to the strategy of the Czech companies. In Globalizácia a jej vlyv na transformujúce sa ekonomiky (pozitíva a negatíva). Zborník píspevko v mezinárodnej konferencie. Žilina, SK: Žilinská univerzita, 2002. s. 292- 299 ( s.)ISBN: 80-8070-005- 2.
  Detail

  POLLARD, D.; ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KORÁB, V.; ZICH, R. Researching the Internationalisation of SME' s in the Czech Republik. In Business and Economic Development in CEEC: Implications for Econommic Integration into Wider Europe. Business and Economic Development in CEEC: Implica. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 353-364. ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  REŽŇÁKOVÁ, M., ŠIMBEROVÁ, I., ZICH, R. Influence of Foreign Direct Investment on Czech Economy. In Business and Economic Development in CEEE: Implications for Economic Integration into Wider Europe. -. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 418- 422 ( s.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  ZICH, R. Souvislosti mezi vývojem managementu a vývojem konkurenčního prostředí v České republice v kontextu globálních změn. In Conference Proceedings - NEW TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY. brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 111111111.
  Detail

  ZICH, R.; ŠUNKA, J. IS/IT as a Toll Improving the Competitiveness - Challenge or Problem?. In Conference Proceedings - NEW TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY. brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 111111111.
  Detail

 • 2001

  ZICH, R., PUTNOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., NĚMEČEK, P. Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur. V. Brno: GAČR, 2001.
  Detail

  ZICH, R., ŠUNKA, J. Podporují IT konkurenční výhody?. In GEMAN 01 “General management“ – sborník příspěvků mezinárodní konference, Mariánské lázně 2001. 2. díl. Mariánské Lázně, ČR: GEMAN, 2001. s. 313 ( s.)ISBN: 80-902692-8- 1.
  Detail

  MANDELÍK, P., ZICH, R. Rozdíly ve vybraných oblastech mezi podniky s českými vlastníky a podniky s vlastníky zahraničními. In The czech economy at the turn of the millennium. sborník. Brno: MU- ESF v Brně, 2001. s. 623 ( s.)ISBN: 80-210-2533- 6.
  Detail

  ZICH, R., ŠUNKA, J. Modern Concepts of the Competitiveness and Their Support by Present IT/ IS. In Small and Medium Firm Management with Computer Support - Fifth International Conference. 1. Bratislava, SR: VUT v Brně Fakulta podnikatelská, 2001. s. 146 ( s.)ISBN: 80-86510-11- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.