• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Školení zaměstnanců

I. Dokumenty ke stažení

II. Obecné informace

Důležité: zaměstnanec musí projít výběrovým řízením, které probíhá během ledna na následující ak. rok. Pro případné další informace a termíny kontaktujte referenta programu (viz. odkaz vpravo).

Cílem školení je umožnit pracovníkům získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj, posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi.

Zapojené země:

 • 28 zemí EU
 • 3 země ESVO (Švýcarsko do odvolání vyloučeno z programových zemí)
 • kandidátské země Turecko a Býv. jugoslávská republika Makedonie

III. Podmínky účasti

 • Pro mobilitu školení neplatí povinnost uzavření Interinstitucionální smlouvy se zahraničními univerzitami, tak jak je tomu u výukového pobytu.
 • Školení lze realizovat  vždy v období daného akademického roku, od 1.6. do 30.9. následujícího roku.
 • Minimální délka výukového pobytu jsou 2 pracovní dny, maximální délka pobytu je 60 dnů (mimo cestovní dny).
 • Školení může být vykonáváno i ve dnech oficiálního pracovního klidu v přijímající zemi.
 • Oprávněnými aktivitami jsou: staff weeks, job shadowing, jazykové kurzy apod. Za nepřípustnou aktivitu se považuje účast na konferenci.
 • NOVÉ: Vyhledávač školení IMOTION (nabídky zahraničních univerzit na staff weeks).

IV. administrativní postup

Postup před výjezdem

 • Zaměstnanec se ohlásí na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu nejméně 3 týdny před zahájením cesty.
 • Zaměstnanec dodá Training mobility agreement opatřený podpisy kontaktních osob z obou institucí a zaměstnancem (koordinátorem vysílající školy může být osoba uvedená v Interinstitucionální smlouvě, vedoucí ústavu nebo děkan fakulty). Dokument musí obsahovat předběžný program školení a rozepsané pracovní dny. Dokument  stačí dodat podepsaný před cestou v elektronické podobě.
 • Na základě předloženého Training programu bude zaměstnanci potvrzen cestovní příkaz a vystavena účastnická smlouva.

Postup během pobytu

 • Během pobytu pracovník dodržuje předem schválený program školení i počet dnů.

Postup po návratu

 • Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje tzv. Confirmation of the training agreement. Potvrzení školení je rozhodující pro konečné určení výše grantu.  Potvrzení výuky je rozhodující pro určení konečné výše grantu. Akceptuje se také dokument vystavený zahraniční stranou na jejich hlavičkovém papíře.
 • Závěrečné zprávy se vyplňují onlinev rámci internetové databáze pro evidenci mobilit Erasmus + tzv. „Mobility tool“ (Odkaz se zašle na Váš email po skončení mobility, zpětně po korekci vyúčtování). Závěrečná zpráva z Mobility tool má sice nahradit starou papírovou Zprávu. Pro účely doložení zprávy k vyúčtování na EO, můžete k vyúčtování dokládat buď kratší starou Zprávu zaměstnance, případně jiný dokument o zprávě ze služ. cesty.

V. Financování pobytu

 • Finanční podpora programu Erasmus je určena na pokrytí části nákladů souvisejících se školením a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Finanční podpora se přiděluje zvlášť na pobytové náklady a na cestovné a to paušální částkou. Výše grantu na cestovné vychází z kilometrové vzdálenosti, vypočtené Distance Calculatorem.
 • Finanční podpora na pobytové náklady je poskytována výlučně na pracovní dny, které jsou potvrzené v Training mobility agreement. Sazby pro 1.-14. den zahraniční cesty jsou vyšší než pro 15. a další den.
 • Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU.

Další důležité informace k postupu a pravidlům Erasmus+ naleznete v Rozhodnutí rektora

Kontakty

Bc. Tomáš Lády

institucionální koordinátor
tel: +420 541 145 145
e-mail: lady@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

pondělí-pátek: 8:00-12:00

Užitečné odkazy


Staff Week