• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Přípravné návštěvy

Cílem přípravných návštěv je umožnit potencionálním partnerům projektu z ČR a donorských států navázat a případně rozvíjet spolupráci mezi institucemi s podporou Norských fondů a fondů EHP. Počítá se se dvěma dílčími akcemi a to:

 • kontaktní seminář
 • přípravné návštěvy

V RÁMCI VÝZVY 2015B NEJSOU PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY NABÍZENY.

Je však možné využít jiného prostředku a to Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (dále také jako "Fond"), který je v kompetenci MFČR. 

fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou a je spravován Ministerstvem financí ČR. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytuje platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů.

I. výzva a termín pro podání žádosti

 • V současnosti je vyhlášena 3. výzva pro předkládání žádosti o grant.
 • Žádost je možné podat do 31.12.2016 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

II. Inciativy podporované z Fondu

 • V rámci Fondu jsou podporovány jednorázové akce, respektive činnosti krátkodobého charakteru.
 • Fond tedy není určen k financování projektu, nýbrž k finanční podpoře  širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci. Z fondu je tak možné financovat:
    • studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe
    • bilaterální setkání, workshopy, semináře
    • konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů 
    • podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a Donorskými státy
    • prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství
    • Podrobnější informace týkající se akceptovaných činností najdete zde.

II. Žadatel

O prostředky z Fondu mohou žádat subjekty z České republiky a donorských států:

 • Zprostředkovatelé programů (vč. jejich partnerů z rezortních ministerstev na základě uzavřené Dohody o partnerství)

 • Žadatelé a partneři předem definovaných projektů z donorských států (v období přípravy projektu, tedy do schválení návrhů projektů).

 • Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014

 • Další subjekty, kompetentní v podporovaných programových oblastech (tj. působící aktivně v dané programové oblasti po dobu minimálně 1 roku), které navazují nebo prohlubují spolupráci v rámci těchto programových oblastí se subjekty v donorských státech.

III. finanční rámec

 • Celkové alokované prostředky pro 3. výzvu jsou v částce 3 975 000 CZK (150 000 EUR).
 • Pro každou žádost je možné alokovat max. 397 500 CZK (15 000 EUR).
 • Způsobilé výdaje budou vždy propláceny z Fondu ex-post ve výši 100% vynaložených způsobilých výdajů, grant tedy nevyžaduje povinné spolufinancování ze strany žadatele a příjemce grantu.

Způsobilé výdaje a jejich proplácení

 • poplatky a cestovní náklady spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech

 • cestovní náklady na studijní cesty do zahraničí

 • náklady na cestu, per diems a odměny pro hostující experty

 • náklady na studie proveditelnosti a na vypracování finančních a ekonomických analýz

 • náklady spojené s pořádáním konferencí, seminářů, pracovních jednání a workshopů, tlumočení a překlady pracovních materiálů

 • náklady spojené s propagačními a informačními iniciativami k posílení bilaterálních vztahů poplatky za externí poradenství

Mechanismus proplácení výdajů je založen na ex-post úhradě skutečně vynaložených výdajů. Žádost o grant z Fondu musí být podána a schválena před realizací zamýšlené iniciativy. Výdaje spojené s iniciativou hradí příjemce grantu z vlastních prostředků a následně žádá o jejich proplacení.

Podrobné informace týkající se způsobilých výdajů najdete na webových stránkách MFČR v dokumentech ke stažení v Příloze č. 2

IV. Podání žádosti

 • Žádost musí být zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu
 • Částka v žádosti o grant je vyčíslena v CZK.
 • Žádost o grant můžete najít zde.
 • Formální náležitosti žádosti jsou k dispozici zde.
 • Žadatel musí  předložit vždy jeden originál podepsané tištěné žádosti a přiložit jednu elektronickou verzi žádosti na CD minimálně 30 pracovních dní před zahájením plánované iniciativy.
 • Tištěná elektronická verze žádosti bude identická, v případě nesrovnalostí je rozhodující tištěná verze. Pokud žádost nebude předložena jak v tištěné, tak elektronické verzi, bude vyřazena z dalšího hodnocení

 • Adresa pro doručení žádosti:

     Ministerstvo financí ČR

     Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace (odd. 5804)

     Letenská 15

     11810 Praha 1

V. Další informace

 • Podrobné informace najdete na webových stránkách Ministerstva financí ČR.
 • Text 3. výzvy je k dispozici zde.
 • Často kladené dotazy - FAQ.
 • Dotazy je možné zasílat na email: czp@mfcr.cz. Odpověď bude zaslána emailem do 10 pracovních dnů.

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy