studijní program

Biomedicínská technika a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-BTBAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: X00000000000

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.9.2019 - 25.9.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 50
Zdravotnické obory Bez tematického okruhu 50

Cíle studia

Cílem studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika je vychovat prakticky zaměřené absolventy, ale také budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, medicínské informatiky bioinformatiky a matematické biologie. Absolvent studia bude vybaven teoretickými znalostmi z matematiky, fyziky a chemie, biologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu, obecnými i odbornými jazykovými dovednostmi, dále také schopnostmi pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Absolvent bude ovládat principy činnosti a zásady využití prostředků zdravotnické techniky a biomedicínské informatiky, bude schopen programově komunikovat s těmito prostředky; bude mít přehled o aktuálních informacích z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky. Je schopen spolupracovat v oblasti týmového experimentálního výzkumu a vývoje, ve vývojových týmech výzkumných a vzdělávacích institucí, v rámci vývojových a výrobních firem v oboru medicínské techniky a informatiky, firem zabývajících se prodejem a servisem zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení, v biologických a genetických laboratořích.
Absolvent má dobré znalosti z matematiky, fyziky, biochemie, biologie, fyziologie člověka a zdravotnické etiky. Je seznámen se současnými trendy v oboru zdravotnické techniky a informatiky. Bude schopen aplikovat národní a mezinárodní normy a standardy v oblasti zdravotnické techniky. Znalosti a dovednosti absolventa jsou zaměřeny především na přípravu pro uplatnění v praxi, tj. na zdravotnickém pracovišti a ve výrobních, servisních či obchodních společností. Obecný základ studia však umožňuje i další studium v navazujícím magisterském oboru v rámci VUT, či na jiné vysoké škole.
Absolvent je oprávněn vykonávat nelékařské zdravotnické povolání "Biomedicínský technik" podle zákona č. 96/2004 Sb. a je schopen vykonávat povolání dle Národní soustavy povolání. Vede technickou zdravotnickou dokumentaci, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami, vyššími odbornými školami a vysokými školami, podílí se na přípravě standardů.
Biomedicínský technik dále bez odborného dohledu a bez indikace pracuje se zdravotnickými přístroji, pokud nemůže svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Přitom zejména může kontrolovat a opravovat zdravotnické přístroje, organizovat a koordinovat technické služby související s provozem zdravotnické techniky, a pokud splňuje kvalifikační předpoklady, opravuje zdravotnické přístroje, provádí technické instruktáže pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce, přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky.
Biomedicínský technik pod odborným dohledem klinického inženýra nebo klinického technika na základě indikace lékaře a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může pracovat se zdravotnickými přístroji, pokud může svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Pod přímým vedením klinického inženýra nebo klinického technika se specializovanou způsobilostí v oboru může vykonávat činnosti při výběru zdravotnických přístrojů, zejména hodnotit jejich vlastnosti ve vztahu k poskytované zdravotní péči, koncipování kompletů zdravotnických technologií, obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh, hodnocení a klinických zkouškách zdravotnických přístrojů.

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářského programu jsou schopni v rámci zdravotnických zařízení samostatně pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou, asistovat při diagnostice a terapii s využitím speciální klinické techniky, kontrolovat přístrojovou techniku, zabezpečovat činnosti související s provozem zdravotnické techniky a nemocničního informačního systému, rutině analyzovat bioinformatická data včetně genetických, obsluhovat software pro podporu diagnostiky, podílet se na akvizici zdravotnických přístrojů a na školení pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnické techniky a bezpečnosti práce.
Vysokoškolská kvalifikace, kterou absolventi studijního programu BPC-BTB svým studiem získají, jim umožní pokračování v navazujících magisterských programech příbuzných oborů na VUT v Brně, ČVUT v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, a dalších.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
171 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 4 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 5 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné (PV) předměty jsou vybrané odborné předměty, které slouží k rozšíření odborných znalosti studentů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Délka praxe

V bakalářském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 4 týdnů (160 hodin). Praxe může být absolvována ve zdravotnických zařízeních, institucích, podnicích a firmách zaměřených na klinický provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti biomedicínské techniky a bioinformatiky, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-BCHBiochemiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-FY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-FYZFyziologie člověkacs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-MA1AMatematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BPC-ZAHZáklady anatomie a histologiecs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-ELSAElektrotechnický seminářcs2zimníVolitelnýne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-PRGAlgoritmizace a programovánícs3letníPovinnýklano
BPC-FY2AFyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-MA2AMatematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-PFYPatologická fyziologiecs5letníPovinnýzá,zkano
BPC-MOLÚvod do molekulární biologie a genetikycs5letníPovinnýzá,zkano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníPovinně volitelnýzkPVB 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-STABiostatistikacs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-ZSOČíslicové zpracování signálů a obrazů cs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-MA3AMatematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-SPEASilnoproudá a přístrojová elektrotechnikacs4zimníPovinnýklano
BPC-KMEÚvod do klinické medicínycs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-UMIÚvod do medicínské informatikycs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ABSAnalýza biologických signálůcs5letníPovinnýzá,zkano
BPC-BINBioinformatikacs5letníPovinnýzá,zkano
BPC-OBFObecná biofyzikacs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-RADRadiologie a nukleární medicínacs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-ZLPZdravotnická legislativa a právocs2letníPovinnýzá,zkano
BPC-ZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs5letníPovinnýzá,zkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-BEJBioelektrické jevycs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-BSNElektronika a biosenzorycs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-LDTALékařská diagnostická technika cs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-BSESemestrální prácecs1zimníPovinnýklano
BPC-UIMUmělá inteligence v medicíněcs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-ZPPZáklady první pomocics3zimníPovinnýano
BPC-ETIZdravotnická etikacs3zimníPovinnýzá,zkano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2zimníPovinně volitelnýzkPVB 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-BCEBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BPC-PBTElektronické systémy a měřenícs4letníPovinnýano
BPC-MBMMateriály a komponenty pro biomedicínucs5letníPovinnýzá,zkano
BPC-MBEModely v biologii a epidemiologiics4letníPovinnýzá,zkano
BPC-XBEOdborná praxecs0letníPovinnýano
BPC-PBIPraktika z bioinformatikycs3letníPovinnýklano
BPC-STDStandardizace ve zdravotnictvícs2letníPovinnýklano
BPC-TPTTerapeutická a protetická technika cs5letníPovinnýzá,zkano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelnýzkne
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelnýzkne
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelnýzkano
BPA-POPComputers and Programmingen4letníVolitelnýklano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3letníVolitelnýzá,zkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3letníVolitelnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVB 1 2 BPC-AN4
PVB 2 2 BPC-AEI