Detail předmětu

Radiologie a nukleární medicína

FEKT-BPC-RADAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován jako teoretický a praktický přehled technik zobrazovacích metod, tedy radiologie a nukleární medicíny. Vedle metod, využívajících pro zobrazení RTG záření (jak emisní, tak transmisní metody) je součástí předmětu magnetická rezonance a sonografie. Součástí předmětu je porovnání technických parametrů metod a to jak hardware tak software. V předmětu budou též probírány možnosti přenosu a archivace dat se zaměřením na DICOM formát, PACS, RIS a NIS.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá přehled o technických principech metod využívaných v radiologii a nukleární medicíně, o jejich praktickém využití, nasazení v praxi a interdisciplinárním přístupu k oboru. Nedílnou součástí je zdůraznění významu ochrany pacienta.
Absolvent předmětu je schopen:
- Klasifikovat technické principy metod v radiologii a nukleární medicíně
- Vysvětlit principy klasického RTG zobrazovacího systému
- Vysvětlit principy transmisních RTG zobrazovacích systémů
- Popsat způsob vzniku obrazu v magnetické rezonanci
- Definovat výhody a nevýhody jednotlivých zobrazovacích modalit.
- Diskutovat vhodné způsoby přenosu a archivace dat ze zobrazovacích modalit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti fyziky na úrovni středoškolského studia. Student by měl být schopen definovat typy ionizujícího záření. Měl by umět popsat a vysvětlit vztahy pro výpočet frekvence a vlnové délky. Rovněž se požaduje znalost obecné anatomie lidského těla. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

BLAŽEK, Oskar et al. Radiologie a nukleární medicína. Praha: Avicenum, 1989. (CS)
CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika I. část. Brno: IPVZ, 1995. ISBN 80-7013-114-4. (CS)
NEKULA, Josef et al. Radiologie. Olomouc: UP Olomouc, 2001. ISBN 80-244-0259-9. (CS)
VÁLEK, Vlastimil et al. Moderní diagnostické metody. Brno: IDV, 2000. (díl I – VI) (CS)
VYHNÁNEK, Luboš et al. Radiodiagnostika – kapitoly z klinické praxe. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-240-9. (CS)
BUSHONG, Stewart. Radiologic Science for Technologists. 9. vyd. St. Louis: Mosby, 2008. ISBN 0323048374. (EN)
BĚLOHLÁVEK, Otakar et al. Atlas pozitronové emisní tomografie. 2. vyd. Praha: Lacomed, 2004. ISBN 80-902873-8-7. (CS)
ČECH, Evžen. Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii. Praha: Avicenum, 1982. (CS)
DIENSTBIER, Zdeněk et al. Diagnostika metodami nukleární medicíny. Praha: Avicenum, 1989. (CS)
FERDA, J., M. Novák a B. KREUZBERG. Výpočetní tomografie. Praha: Galen, 2002. ISBN 80-7262-172-6. (CS)
MUSÍLEK, L., J. Šeda a J. Trousil. Dozimetrie ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00812-6. (CS)
SABOL, Jozef. Úvod do metrologie ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 1982. (CS)
ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. Pardubice: SPSE, 2004. ISBN 80-8543-819-4. (CS)
URBÁNEK, Jan et al. Nukleární medicína. Praha: Gentiana, 2000. ISBN 80-90 2133-9-1. (CS)
Vyhláška SÚJB č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany. In: Sbírka zákonů České Republiky. 1997, částka 66, s. 3962-4095. Dostupná z: http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/sb066-97.pdf. (CS)
Vyhláška SÚJB č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd. In: Sbírka zákonů České Republiky. Dostupná z: http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/214_97.pdf. (CS)
Vyhláška SÚJB č. 219/ 1997 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujicího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. In: Sbírka zákonů České Republiky. Dostupná z: http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/219_97.pdf. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 20 bodů za cvičení (test)
Až 80 bodů za zkoušku.
Zkouška je zaměřena na ověření znalostí principů zobrazovacích modalit v lékařství využívající RTG záření a magnetické rezonance. Dále se zaměřuje na ověření znalosti parametrů jednotlivých modality a na možnosti přenosu a archivace dat se zaměřením na DICOM formát, PACS, RIS a NIS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní fyzikální veličiny vyskytující se v radiologii a nukleární medicíně.
2. Princip klasických RTG zobrazovacích systémů.
3. Princip transmisních RTG systémů.
4. Metody využívané v nukleární medicíně.
5. Zásady ochrany pacienta.
6. Princip nukleární magnetické rezonance.
7. Metody snímání obrazů v nukleární magnetické rezonanci.
8. Principy ultrasonografie.
9. Srovnání představených zobrazovacích modalit.
10. Popis formátu DICOM.
11. Systémy PACS, RIS, NIS.
12. Zásady pro zálohování medicínských dat

Praktické vyučování započitatelné do odborné praxe (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb.):
Diagnostické zdravotnické přístroje: 25 hodin,
Terapeutické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Laboratorní zdravotnické přístroje: 0 hodin.

Cíl

Předmět si klade za cíle předložit teoretický a v rámci cvičení i praktický přehled o metodách, které jsou využívány v radiologii a nukleární medicíně, jejich omezeních a možnostech se zaměřením na technické aspekty jednotlivých metod a praktická cvičení. Jedná se především o přehled technických principů metod využívaných v radiologii a nukleární medicíně. Důraz se rovněž klade na význam ochrany pacienta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor