Detail předmětu

Základy první pomoci

FEKT-BPC-ZPPAk. rok: 2020/2021

První pomoc představuje základní postupy bezprostřední nelékařské pomoci u život ohrožujících stavů. Předmět se věnuje postupům při rozpoznávání různých zranění a rovněž si klade za cíl naučit studenty správně postupovat při záchraně života.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- Posoudit situaci a provést základní vyšetření zraněného
- Zkontrolovat základní životní funkce zraněného
- Provést manévry pro uvolnění dýchacích cest
- Provádět nepřímou kardiopulmonální masáž
- Provést kroky pro omezení tepenného krvácení
- Ošetřit krvácivá zranění
- Rozpoznat symptomy různých vnitřních poranění
- Rozeznat různé druhy zlomenin a provést správnou fixaci

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti biologie člověka na úrovni středoškolského studia. Student by měl především dokázat popsat krevní oběh, a orientovat se obecné anatomii člověka. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc: autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. (CS)
Guidelines 2015 – evropské doporučené postup pro resuscitaci. (CS)
PETRŽELA MICHAL, První pomoc pro každého, 2. vydání, Praha, Grada 2016. (CS)
MALÁ L., První pomoc pro všechny situace v souladu s evropskými doporučeními 2015, Praha 2016. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ze cvičení je podmíněn docházkou a bude udělen po úspěšném absolvování testu. Test je zaměřen na ověření teoretických znalostí z oblasti poskytování první pomoci.
Zápočet za celý předmět je získán na základě závěrečného kolokvia (forma ústní zkoušky).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace.

Student bude po absolvování předmětu schopen:
• provést primární a sekundární vyšetření pacienta;
• předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
• předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
• poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.

Praktické vyučování započitatelné do odborné praxe (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb.):
Diagnostické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Terapeutické zdravotnické přístroje: 2 hodin,
Laboratorní zdravotnické přístroje: 0 hodin.

Cíl

Předmět by měl studenty seznámit s principy, zásadami a praktickými dovednostmi při poskytování první pomoci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor