Detail předmětu

Patologická fyziologie

FEKT-BPC-PFYAk. rok: 2020/2021

Patologická fyziologie je nauka o etiologii a patogenezi nemocí a patologických stavů. Schopnost patofyziologického myšlení umožňuje vniknout do logické podstaty vzniku klinicky manifestních nemocí a stavů za účasti analytických i syntetických myšlenkových postupů. Studenti budou seznámeni se základními příčinami nemocí (fyzikálními, chemickými a biologickými včetně genetických) a jejich patogenetickými souvislostmi.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- umí vymezit obor patologické fyziologie
- umí vysvětlit základní pojmy problematiky patologické fyziologie
- umí diskutovat zevní faktory vzniku nemocí (fyzikální, chemické i biologické)
- je schopen diskutovat podstatu častých patologických stavů a nemocí
- je schopen vysvětlit rozdíl mezi monogenní a civilizační nemocí
- umí definovat základní pojmy genetiky
- je schopen definovat a diskutovat základní pojmy z patofyziologie jednotlivých systémů lidského organismu
- umí vysvětlit pojmy imunodeficience, přecitlivělost a autoimunita

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti biologie člověka na úrovni středoškolského studia. Student by měl umět stručně popsat činnost základních systémů lidského organismu. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

KAŇKOVÁ, Kateřina et al. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. Brno: MU Brno, 2003. ISBN 80-2103-112-3. (CS)
VAŠKŮ, Anna et al. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2318-X. (CS)
HALL, John a Arthur GUYTON. Textbook of Medical Physiology. Saunders, 2005. ISBN 07-2160-240-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet z laboratorních cvičení je podmíněn povinnou docházkou. Závěrečná zkouška je zaměřena na ověření teoretických znalostí a pojmů z oblasti patologické fyziologie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - etiologie a patogeneze.
2. Zevní faktory vzniku nemocí – fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory.
3. Zánět.
4. Buňka a buněčné interakce v patogenezi tkáňového poškození. Hojení ran. Maligní transformace.
5. Poruchy funkce imunitního systému – imunodeficience, přecitlivělost, autoimunita.
6. Základy genetiky – monogenní vs. civilizační nemoci.
7. Patofyziologie krvetvorby.
8. Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
9. Patofyziologie dýchací soustavy.
10. Patofyziologie vylučovací soustavy.
11. Patofyziologie trávicí soustavy.
12. Patofyziologie hormonů.
13. Patofyziologie nervového a svalového systém.

Praktické vyučování započitatelné do odborné praxe (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb.):
Diagnostické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Terapeutické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Laboratorní zdravotnické přístroje: 0 hodin.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy etiopatogenetického uvažování a jejich vztahu k nemocem a patologickým stavům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná, řádně omluvené zameškané cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v jiném termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor