Detail předmětu

Silnoproudá a přístrojová elektrotechnika

FEKT-BPC-SPEAAk. rok: 2020/2021

Rozvodné soustavy, trojfázové systémy a připojování spotřebičů s ohledem na lékařské aplikace. Problematika jištění a chránění.
Stejnosměrné a střídavé napájecí zdroje, usměrňovače, stabilizátory. Elektrochemické zdroje. Záložní zdroje.
Vlastnosti a konstrukce elektrických strojů a přístrojů – transformátory, generátory, střídavé a stejnosměrné točivé stroje.
Bezpečnost konstrukce elektrických zařízení.
Aplikace vysokých napětí v biomedicínských aplikacích - lasery, fotonásobiče, rentgenky, piezoelektrické členy. Zesilovače pro vysoká napětí.
Elektromagnetická kompatibilita.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní vědomosti o funkci a o vlastnostech nejčastějších silnoproudých elektrických přístrojů a strojů.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy elektroniky a znalosti na úrovni středoškolského studia a znalosti z absolvovaných předmětů. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Měřička,J., Hamata,V., Voženílek, P.: Elektrické stroje, ČVUT Praha, 1994 (CS)
Havelka, O. a kol.: Elektrické přístroje, SNTL, 1985 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1. Rozvodné soustavy, trojfázové systémy a připojování spotřebičů s ohledem na lékařské aplikace. Problematika jištění a chránění.
2. Stejnosměrné a střídavé napájecí zdroje, usměrňovače, stabilizátory. Elektrochemické zdroje. Záložní zdroje.
3. Vlastnosti a konstrukce elektrických strojů a přístrojů – transformátory, generátory, střídavé a stejnosměrné točivé stroje.
4. Bezpečnost konstrukce elektrických zařízení.
5. Aplikace vysokých napětí v biomedicínských aplikacích - lasery, fotonásobiče, rentgenky, piezoelektrické členy. Zesilovače pro vysoká napětí.
6. Elektromagnetická kompatibilita.

Laboratorní cvičení
Úvod do laboratorních úloh, seznámení s přístrojovým vybavením laboratoře
Základní elektrotechnické součástky v obvodech střídavého proudu, přechodné děje
Konstrukce jednoduchého usměrňovače a měření jeho vlastností
Stabilizovaný zdroj napětí
Vlastnosti elektrochemických zdrojů
Vlastnosti síťového transformátoru
Testování elektrické bezpečnosti přístrojů ve zdravotnictví
Krokové motory pro robotické medicínské aplikace
Měření vlastností spínaných zdrojů
Oddělené napájení pro plovoucí vstupy a výstupy přístrojů a optočleny

Cíl

Cílem je získání základních poznatků o silnoproudých elektrotechnických zařízeních. Součástí je praktická zkušenost s napájecími zdroji, usměrňovači a konstrukcí elektrických a elektronických přístrojů. Získání znalostí o rozvodných soustavách, připojování spotřebičů a jejich chráněním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení, zápočtový test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning