Detail předmětu

Základy anatomie a histologie

FEKT-BPC-ZAHAk. rok: 2020/2021

Základy anatomie jsou koncipovány jako nosný morfologický obor s klinickými poznámkami pro všechny typy bakalářského studia, některé kapitoly jsou vysvětleny podrobněji – např. pohybový aparát pro fyzioterapeuty, trávicí soustava pro obor výživa atd. Po ukončení větších celků je zařazena demonstrace vybraných anatomických i klinických preparátů (modelů).
Základy histologie mají poskytnout stručný ucelený obraz o mikroskopické a submikroskopické stavbě buněk, tkání a orgánů. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení základních regulačních mechanismů v lidském organismu a pochopení funkce jednotlivých orgánů.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen popsat lidský organismus a jeho stavbu na makro- a mikroskopické úrovni včetně základních fyziologických aspektů. Je schopen tyto vědomosti aplikovat v různých klinických oborech s přihlédnutím k možnostem specializovaných bioinženýrských zásahů v rámci orgánových a systémových struktur.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni biologie, eventuálně základů chemie v rámci středoškolského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

HOLIBKOVÁ, Alžbeta a Stanislav LAICHMAN. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. ISBN 80-244-1480-5. (CS)
FIALA, P., J. VALENTA a L. EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Plzeň: Lékařská fakulta, 2004. ISBN 80-246-0804-9. (CS)
NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-612-0. (CS)
ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. Brno: MU Brno, 2005. ISBN 978-80-210-5544-5. (CS)
ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Mikroskopická anatomie. Brno: MU Brno, 2003. ISBN 978-80-210-5550-6. (CS)
NETTER, Frank. Netterův anatomický atlas člověka. Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2248-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Standardním kritériem je absolvování zkoušky formou PC testu. Závěrečná zkouška testuje znalosti ze základů anatomie a histologie a pochopení fyziologických a klinických souvislostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní popis tkání.
2. Základní popis jednotlivých orgánů.
3. Základní popis soustav lidského organismu – kosterní, svalová a kloubní, respirační, endokrinní, gastrointestinální, kardiovaskulární, urogenitální, nervová a smyslová.
4. Vysvětlení základních fyziologických a klinických návazností.
5. Základy humánní cytologie, typy tkání.
6. Stručný přehled histologické stavby nejdůležitějších orgánů.
7. Úvod do anatomie - historie oboru, roviny, směry.

Praktické vyučování započitatelné do odborné praxe (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb.):
Diagnostické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Terapeutické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Laboratorní zdravotnické přístroje: 0 hodin.

Cíl

Osvojení základních vědomostí o makroskopické a mikroskopické stavbě jednotlivých soustav a orgánů lidského organismu, pochopení hierarchie vztahu: buňka – tkáň – orgán – celý organismus.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka laboratorních cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor