studijní program

Účetnictví a daně

Fakulta: FPZkratka: BAK-UADAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0411A050004

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního programu „Účetnictví a daně“ je poskytnout vysokoškolské bakalářské studium, v jehož průběhu získají studenti základní teoretické znalosti, které jsou standardem pro ekonomické obory, a dále praktické a vzájemně provázané odborné znalosti financí, daní, účetnictví podnikatelských subjektů a vybraných oblastí soukromého a veřejného práva. Akcent je kladen na porozumění širších souvislostí a vazeb, což umožní absolventům celostní náhled na podnik. Absolventi tohoto programu se vyznačují vysokým stupněm finanční gramotnosti. Výuka je zaměřena i na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopnosti jejich aplikace v praxi.

Navrhovaný bakalářský studijní program je koncipován jako akademicky zaměřený. Nicméně s ohledem na profil studijního programu je ve studijním plánu zahrnuta i odborná praxe, která je s ohledem na budoucí uplatnitelnost absolventů žádoucí. Studijní program připravuje své absolventy nejenom pro další studium v navazujících ekonomicky zaměřených magisterských programech, ale rovněž i k vlastnímu výkonu určitých profesí.

Uplatnění absolventů programu:
V soukromé sféře najdou absolenti své uplatnění na pozici účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniku či na finančních úsecích podniků. Studijní plán programu „Účetnictví a daně“ vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent programu mohl začít realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti ekonomického a účetního poradenství.
Absolventi programu najdou své uplatnění i ve veřejné sféře – zejména jako úřední osoby správců daně či na různých pozicích v jiných institucích státní správy.
Po úspěšném ukončení studia v tomto studijním programu mohou jeho absolventi pokračovat také na druhém stupni vysokoškolského vzdělávání v rámci studijních programů akreditovaných v oblasti vzdělávání Ekonomické obory, a to jak na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, tak i na jiných ekonomicky zaměřených fakultách.

Profil absolventa

Rámcový (obecný) profil absolventa

Absolventi studijního programu prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
• znalosti klíčových ekonomických pojmů a kategorií;
• znalosti finanční a účetní problematiky obecně a v návaznosti na užší profilaci absolventa daného programu;
• znalosti matematicko-statistických metod využitelných při základním zpracování ekonomických dat;
• znalosti relevantního legislativního rámce fungování právnických osob;
• znalost principů investičního a finančního rozhodování.

Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
• kriticky zhodnotit dopady fiskální a monetární politiky;
• kriticky a komplexně zhodnotit dopady legislativních změn na chod a ekonomiku podniku;
• identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data;
• aplikovat základní koncepty matematicko-statistické analýzy a pravděpodobnostní metody pro analýzu ekonomických dat;
• provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat;
• využívat softwarovou podporu pro organizační, prezentační a analytickou práci.


Výstupy učení ve vztahu k užší profilaci programu

Znalosti
• Absolvent získá teoretické znalosti z oblasti ekonomie, managementu a ekonomiky podniku – zná příslušnou odbornou terminologii, vazby a souvislosti.
• Odborné (z pohledu programu profilové) znalosti absolventa představují zejména znalosti financí, účetnictví a daní podnikatelských subjektů a dále odborné znalosti z vybraných oblastí soukromého a veřejného práva.
• Absolvent zná konstrukční prvky většiny daní a zná systematiku příslušné právní úpravy.
• Absolvent programu zná specifika ekonomiky a financí nepodnikatelských subjektů.
• Absolvent zná ekonomická kritéria rozhodování o formách financování, faktory určování podnikových potřeb, zásady investování a principy sestavení zakladatelského rozpočtu.
• Absolvent zná přístupy a metody užívané k finanční analýze podniku.
• Absolvent rovněž získá znalosti MS Office a základních statistických metod a postupů užívaných pro zpracování dat.
• Absolvováním jazykových předmětů získá absolvent znalosti odborného anglického jazyka minimálně na úrovni B1.


Dovednosti
• Absolvent je schopen charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledu současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, chápe stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby.
• Absolvent je schopen aplikovat normy účetních a daňových předpisů při reflexi souvisejícího legislativního rámce a ekonomických souvislostí (např. v kontextu identifikace možných, právem aprobovaných, variant řešení a selekce optimální volby).
• Absolvent je schopen posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí, sestavit kalkulaci nákladů. K danému účelu je schopen využívat softwarové podpory.
• Absolvent dovede aplikovat metody a přístupy užívané k posouzení finančního zdraví podniku.
• Absolvent dovede sestavit zakladatelský rozpočet.
• Absolvent je schopen participovat jako člen týmu, který chápe roli a význam účetnictví a účetních informací pro řízení.
• Absolvent umí využít své komunikační dovednosti při prezentaci své vlastní práce i práce svého týmu a to i v anglickém jazyce, který ovládá slovem i písmem.

Kompetence
• Absolvent je schopen nahlížet na řešené problémy/posuzované hospodářské operace systémově – tj. v širších souvislostech (tj. náhledem ekonomiky podniku, pravidel zakotvených v účetních a daňových předpisech, ale i náhledem úpravy korporátního práva).
• Je schopen posoudit a řešit i méně obvyklé (nestandardní) hospodářské operace.
• Absolvent je schopen vést účetnictví podnikatelských subjektů, navrhovat kroky vedoucí k daňové optimalizaci a vyplňovat daňové přiznání pro daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí.
• Absolvent dokáže participovat na přípravě rozpočtů a posoudit jejich ekonomické dopady.
• Absolvent je schopen posoudit finanční zdraví podnikatelského subjektu.
• Absolvent je schopen kriticky diskutovat o ekonomických dopadech hospodářských operací. Je schopen interpretovat výsledky ekonomických analýz a komunikovat je s pracovníky ostatních útvarů v podniku.
• Absolvent je platným členem pracovních skupin řešících úkoly ve vybraných oblastech podnikové ekonomiky.
• Absolvent dokáže vést jednání v anglickém jazyce.


Klíčové výsledky učení
• Znalost metod a přístupů k hodnocení finančního zdraví podniku.
• Znalost účetnictví podnikatelů odpovídající bakalářskému studijnímu programu.
• Znalost hmotněprávní úpravy daní (důchodové daně, majetkové daně a DPH) a procesněprávní úpravy (daňového řádu) a vzájemných souvislostí (ekonomika/finance, účetnictví a daně).
• Znalost vybraných oblastí a institutů soukromého a veřejného práva.
• Znalost základních postupů pro zpracování a analýzu dat a prezentování výsledků provedených analýz (MS Office).
• Znalost stavebních prvků tržní ekonomiky a jejich vzájemných vazeb.
• Znalost odborného anglického jazyka slovem i písmem.


Profesní profil absolventů

Absolvent studia dokáže:
• posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí;
• sestavit kalkulaci nákladů na činnosti, resp. produkty;
• posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí;
• posoudit finanční situaci podniku a vytvořit základní predikci finančního plánu;
• vést kompletně a samostatně účetnictví malých a středních podniků;
• identifikovat daňové povinnosti živnostníků a malých a středních podniků, v souvislosti s tím navrhovat prostředky vedoucí k jejich daňové optimalizaci;
• sestavovat daňová hlášení pro důchodové daně, majetkové daně a pro DPH;
• jako člen týmu srozumitelně prezentovat ekonomické výsledky a jejich relevanci pro rozhodování v podniku;
• zhodnotit dopad legislativních změn na účetnictví a daně podniku;
• efektivně využívat pro svou práci informační technologie a aplikovat základní statistické metody při zpracování dat.

Charakteristika profesí

V soukromé sféře najdou absolventi své uplatnění na pozicích účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniku či na finančních úsecích podniků. Studijní program „Účetnictví a daně“ vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent programu mohl realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti ekonomického a účetního poradenství. Absolventi programu najdou své uplatnění i ve veřejné sféře – zejména jako úřední osoby správců daně či na různých pozicích v jiných institucích státní správy, kde je v tomto ohledu patrná rostoucí poptávka.

Po úspěšném ukončení studia v tomto studijním programu mohou jeho absolventi pokračovat také na druhém stupni vysokoškolského vzdělávání v rámci studijních programů akreditovaných v oblasti vzdělávání Ekonomické obory a to jak na Fakultě podnikatelské VUT v Brně (profilově nejlépe odpovídá studijní program „Účetnictví a finanční řízení podniku“), tak i na jiných ekonomicky zaměřených fakultách.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán bakalářského studijního programu „Účetnictví a daně“ je rozvržen do tří let (do šesti semestrů). Studijní povinnosti jsou v zásadě rovnoměrně rozvrženy do jednotlivých semestrů tak, aby minimální počet kreditů v 1. a 2. ročníku byl 60/akademický rok a za celou dobu studia pak minimálně 180.

Výuka probíhá v prvním až pátém semestru po dobu 13 týdnů, v šestém semestru probíhá výuka ve zkráceném semestru 10 týdnů (jde o pravidlo poplatné studiu na FP VUT v Brně, nikoliv o specifikum programu).

Studijní plán bakalářského studijního programu Účetnictví a daně operuje se čtyřmi základními kategoriemi předmětů.

První skupinou jsou základní předměty teoretického základu (Makroekonomie 1, Mikroekonomie 1, Management, Ekonomika podniku, Veřejné finance, Veřejné právo, Finance podniku, Metodika tvorby závěrečných prací). Další kategorií jsou povinné předměty profilujícího základu – mezi ně patří jednak předměty standardně náležející do oblasti Ekonomické obory a dále pak určité specializační předměty odpovídající cíli a profilu absolventa tohoto programu. Jmenovitě se jedná o předměty zaměřené na informatiku, matematiku, finance, účetnictví, daně a vybrané oblasti práva. Jedná se akademický bakalářský studijní program, který vychovává své absolventy nejenom k navazujícímu studiu - zejména pro určité specializační navazující magisterské studijní programy (oblast financí, účetnictví, ekonomika podniku), ale i k případnému výkonu profese ihned po zakončení bakalářského studia. Ke zvýšení a zkvalitnění kompetencí absolventů jsou do studijního plánu zahrnuty odborné praxe. Ke zkvalitnění obsahu závěrečné práce (a to jak po obsahové, tak i formální stránce) jsou ve studijním plánu zahrnuty předměty Metodika tvorby závěrečných prací, Předdiplomní seminář a Diplomní seminář.

Studijní plán rovněž zahrnuje povinně volitelné předměty typu B (tedy ty, které nevstupují do státní závěrečné zkoušky: PVB1 – PVB5).

Studenti mají možnost výběru i dalších předmětů – kategorie volitelných předmětů. Ty zahrnují jednak sportovní aktivity nabízené Centrem sportovních aktivit VUT, předměty obsažené v jiných bakalářských studijních programech (při respektování prerekvizit a návazností předmětů), a dále pak tzv. svobodné předměty (předměty nabízené fakultami VUT v rámci celého VUT).

Blíže viz Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu „Účetnictví a daně“.

Návaznost na další typy studijních programů

Úspěšní absolventi bakalářského studia, kteří budou mít zájem o další vzdělávání v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultě podnikatelské a splní podmínky přijímacího řízení, budou moci pokračovat ve studiu na FP VUT v Brně. Z nabízených studijních programů je profilově nejbližší program Účetnictví a finanční řízení podniku. Absolventi budou moci pochopitelně pokračovat ve svém studiu i na programech nabízených jinými univerzitami v oblasti Ekonomické obory.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epPEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
infPInformatikacs5zimníPovinnýzá,zkano
mak1PMakroekonomie 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
manPManagementcs5zimníPovinnýzá,zkano
ma1PMatematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
UzpPZáklady právacs3zimníPovinnýzkano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IGInformační gramotnostcs2letníPovinnýano
ma2PMatematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
mik1PMikroekonomie 1cs6letníPovinnýzá,zkano
ucePÚčetnictvícs6letníPovinnýzá,zkano
UvfPVeřejné financecs5letníPovinnýzá,zkano
UvpPVeřejné právocs3letníPovinnýzkano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fpPFinance podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
UfuPFinanční účetnictvícs6zimníPovinnýzá,zkano
UopPPrávo obchodních korporacícs3zimníPovinnýzkano
statPStatistikacs5zimníPovinnýzá,zkano
UzfoPZdanění fyzických osobcs6zimníPovinnýzá,zkano
ftPFinanční trhycs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB3ano
mkPManažerská komunikacecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB3ano
ssrPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinně volitelnýPVB3ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UfudPFinance, účetnictví a daně nepodnikatelských subjektůcs6letníPovinnýzá,zkano
UfapPFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzá,zkano
UmpaPMzdová a personální agendacs5letníPovinnýzá,zkano
Uopx1POdborná praxe 1cs6letníPovinnýano
UzpoPZdanění právnických osobcs6letníPovinnýzá,zkano
marPMarketingcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB4ano
pfPPersonal Financecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB4ano
zdPZpracování datcs4letníPovinně volitelnýklPVB4ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UdphPDaň z přidané hodnotycs6zimníPovinnýzá,zkano
UnuPNákladové účetnictvícs5zimníPovinnýzá,zkano
Uopx2POdborná praxe 2cs6zimníPovinnýano
UpdsPPředdiplomní seminářcs3zimníPovinnýano
UupcPÚčetnictví na PCcs3zimníPovinnýklano
UispPInformační systém podnikucs3zimníPovinně volitelnýzkPVB5ano
prPProjektové řízenícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB5ano
smarPStatistické metody a analýza rizikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB5ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UdsPDiplomní seminářcs6letníPovinnýklano
UmzpPMezinárodní zdanění příjmůcs3letníPovinnýzkano
UudpPÚčetní a daňové praktikumcs5letníPovinnýklano
UvhoPVybrané hospodářské operace z pohledu financí a účetnictvícs3letníPovinnýklano
UbpsPBankovní produkty a službycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB6ano
UfifPFundamentals of International Financial Reporting Standardsen3letníPovinně volitelnýzkPVB6ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PVB1 1 HA1PZ, HA2PZ
PVB2 1 HA2PL, HA3PL
PVB3 1 ftP, mkP, ssrP
PVB4 1 marP, pfP, zdP
PVB5 1 UispP, prP, smarP
PVB6 1 UbpsP, UfifP