Detail předmětu

Právo obchodních korporací

FP-UopPAk. rok: 2019/2020

Seznámení studentů se zákonem o obchodních korporacích jako základním předpisem upravujícím podnikatelské subjekty a vysvětlení základních pojmů práva obchodních korporací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii práva obchodních korporací, budou schopni pracovat s textem zákona.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (CS)
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (CS)
MADAR, Z. a kol.: Slovník českého práva 1. a 2. díl: A-O a P-Z. 1. vydání. Praha. Linde 1995. 1390 s. ISBN: 80-85647-62-1 (CS)
HENDRYCH,D. a kol.: Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha. C.H.BECK 2003. 1340 s. ISBN 80-7179-740-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z 20 otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může 0-4 odpovědi). Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní pojmy – podnikání, podnikatel, obchodní firma
Veřejný rejstřík
Obchodní korporace – základní pojmy, jednotlivé typy obchodních společností, jejich založení, vznik, orgány, osoby oprávněné jednat, ručení za závazky společnosti, zrušení, zánik; likvidace
Osobní společností
Společnost s ručením omezeným
Akciová společnost
Družstvo
Spolek
Evropská společnost
Hospodářská soutěž
Nekalá soutěž

Cíl

Cílem předmětu je blíže seznámit studenty jednotlivými formami obchodních korporací a dále s právem upravujícím hospodářskou soutěž.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor