Detail předmětu

Společenský styk a rétorika

FP-ssrPAk. rok: 2019/2020

Společenský styk a rétorika nabízí základní informace a dovednosti z oblasti etikety, kultury projevu v osobní či písemné formě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístup k prezentacím. Osvojí si základní dovednosti veřejné vystupování.
Budou vedeni k tomu, aby dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.

Prerekvizity

Znalost nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KOHOUT, J.: Rétorika, Praha 1995, 159 str. ISBN 80-85943-54-9 (CS)
SAMPSNOVÁ,E.: Jak si vytvořit působivý image. Praha 1996, 135str. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
V rámci cvičení je využíván bodový hodnotící systém. Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 60 bodů ze 100 možných. Body lze získat splněním povinných a nepovinných částí:
1. max. 40 bodů za napsání závěrečného testu (povinná část) v zápočtovém týdnu. Test trvá 10 minut, obsahuje 20 otázek s možnostmi odpovědí, kdy je jediná odpověď správná. Za správnou odpověď lze získat 2 body, za špatnou nebo žádnou odpověď 0 bodů.
2. max. 40 bodů za prezentaci prezentačního tématu (povinná část) v šestém cvičení v semestru. Prezentační témata budou vystavena během třetího výukového týdne. Při nesplnění termínu prezentace je celá část hodnocena 0 body.
3. max. 20 bodů za aktivní účast na druhém až pátém cvičení v semestru (nepovinná část). Aktivní účast studenta ve cvičení hodnotí vyučující po skončení daného cvičení.

Výsledné hodnocení:
60 - 67 b = E
68 - 75 b = D
76 - 83 b = C
84 - 91 b = B
91 - 100 b = A

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Rétorika pro manažery I
3.-4. Rétorika pro manažery II
5.-6. Prezentace výsledků
7.-8.Technika řeči
9.-10. Obchodní etiketa I
11.-12.Obchodní etiketa II
13. Image manažera a manažerky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy společenského styku, rétoriky, prezentování a získání praktických dovedností v těchto oblastech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace prezentačního tématu ve cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning