Detail předmětu

Finanční účetnictví

FP-UfuPAk. rok: 2019/2020

Předmět Finanční účetnictví podrobně seznamuje studenty s účtováním životního cyklu dlouhodobého majetku, účtování o vybraných oběžných aktivech, jednotlivých položkách pasiv rozvahy, o souvisejících nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření a jeho rozdělení a sestavování účetní závěrky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti problematicky rozvahových a výsledkových jevů, mají znát předpisy pro účetní zpracování těchto operací podle české právní úpravy.
Studenti získají dovednosti, potřebné k zaúčtování operací spojených s existencí všech forem majetku v korporaci, jeho zdrojů financování, nákladových a výnosových procesů. Získají dovednosti ke specifickým účetním operacím, které zajišťují věrný a poctivý obraz účetní jednotky. Procvičí si také sestavování účetních výkazů.
Po absolvování kurzu jsou studenti schopni provádět rutinní účetní operace v obchodní korporaci, navrhnout řešení specifických účetních operací a sestavit účetní výkazy.

Prerekvizity

Studenti potřebují znalosti: - o metodách podvojného účetnictví - účetních definic majetkových položek a jejich oceňování - pojetí a vymezení zdrojů financování - o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření podniku - o souvislostech uvedených účetních kategorií a jejich promítání do účetních výkazů. Znamená to, že musí mít úspěšně absolvovaný předmět Účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

Dušek, Jiří: Vyhněte se chybám v účetnictví. Praha, Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-9464-8. (CS)
Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví. (CS)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. (CS)
České účetní standardy pro podnikatele. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu logiky a metod zpracování účetních informací. Úkoly na cvičeních podporují praktické zvládnutí látky, vysvětlené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je potřebné se aktivně účastnit výuky v seminářích (jsou možné 3 neúčasti v průběhu semestru) a úspěšně (min. 50 % ) absolvovat závěrečný test.
Zkouška je písemná, zahrnuje účtování příkladů i testové otázky.
Do výsledné známky z předmětu vstupují také výsledky práce v seminárních cvičeních. Na výsledné klasifikaci se podílí jednotlivé části takto : zadání na zkoušce 60 %, výsledky ze cvičení 40%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V předmětu Finanční účetnictví se studenti podrobně seznamují s účtováním životního cyklu dlouhodobého majetku, s účtováním o oběžných aktivech, jednotlivých položkách pasiv rozvahy, o souvisejících a ostatních nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření a jeho rozdělení a způsoby sestavování účetní závěrky.
1. Dlouhodobý majetek – všechny způsoby pořízení
2. Životní cyklus DM – odepisování (komponentní odepisování, zbytková hodnota), vyřazení prodejem , darováním, likvidací
3. Oběžná aktiva – zásoby : účtování při způsobu A a B, oceňování při spotřebě, zásoby vlastní činnosti
4. Oběžná aktiva – pohledávky: přehled pohledávek se zaměřením na pohledávky z obchodních vztahů, opravné položky, odpis pohledávek, postoupení pohledávky
5. Pasiva v rozvaze - vlastní kapitál
6. Pasiva v rozvaze - cizí zdroje financování
7. Náklady a jejich struktura, obsahová náplň a účtování v účtových skupinách třídy nákladů
8. Výnosy a jejich struktura, obsahová náplň a účtování v účtových skupinách třídy výnosů
9. Výsledek hospodaření: zjištění výsledku hospodaření, účtování o jeho rozdělení
10. Uzávěrkové operace v širším pojetí, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky a kurzové rozdíly k rozvahovému dni
11. Uzavření účtů, daň z příjmů (splatná a odložená daň)
12. Zpracování účetních výkazů a přílohy
13. Ověření účetní závěrky. Etika účetní práce, komunikace účetních se spolupracovníky.

Cíl

Cíle předmětu jsou:
- získat znalosti a dovednosti z problematiky účtování aktiv a pasiv účetní jednotky, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření,
- získat znalosti a dovednosti o uzávěrkových operacích a účetní závěrce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičeních je sledována (max. 3 neúčasti). V případě neomluvené absence student postupuje podle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning