Detail předmětu

Veřejné finance

FP-UvfPAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen především na následující oblasti: Veřejná volba jako východisko pochopení veřejných financí, základní kategorie veřejných financí, veřejné příjmy a veřejné výdaje, základy daňové teorie včetně nadměrného daňového břemene, fiskální federalismus, rozpočtová soustava v ČR, rozpočtový deficit a veřejný dluh. Základy financování vybraných odvětví veřejného sektoru. Etické aspekty veřejných financí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student vyjmenuje a popíše základní vztahy veřejných financí, umí analyzovat, popsat a zdůvodnit souvislosti veřejných financí a veřejné volby. Vysvětlí pojmy veřejné statky, veřejný sektor, veřejné příjmy a výdaje, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet, rozpočtové určení daní. Umí definovat hlavní specifika rozhodování ve veřejném sektoru. Umí analyzovat dopady rozpočtového deficitu a veřejného dluhu na ekonomický vývoj země v krátkém i dlouhém období.
Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat sociálně ekonomická data, týkající se veřejného sektoru, dovede zvažovat dopady očekávaného fiskálního vývoje na úrovni centrálního rozpočtu i rozpočtů decentralizovaných. Umí předvídat důsledky fiskálního vývoje pro podnik.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v běžné politickoekonomické realitě, průběžně sleduje a vyhodnocuje ekonomickou, politickou a sociální situaci v ČR a mezinárodním kontextu. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o ekonomickém a politickém vývoji země. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti politického a volebního systému v ČR. Základní makroekonomické agregáty a vztahy.

Doporučená nebo povinná literatura

LAJTKEPOVÁ, E. (2013): Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. (CS)
KUBÁTOVÁ, K. (2015): Daňová teorie a politika. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer. (CS)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Vyhláška MF 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. (CS)
PEKOVÁ, J. (2011): Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. (CS)
PROVAZNÍKOVÁ, R. (2015): Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 3. roz. a aktual. vyd. Praha: Grada Publishing. (CS)
MAAYTOVÁ, A., OCHRANA, F. a J. PAVEL.(2015): Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení se zaměřují na praktické ovládnutí látky, rozšiřují znalosti o veřejném sektoru a podporují týmovou práci studentů a jejich způsobilosti diskuse a prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na udělení zápočtu:
a) Aktivní účast na cvičeních: povolena jedna neomluvená absence za semestr. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být omluveny lékařem, vyučující má právo za tyto absence udělit náhradní práci (např. ve formě eseje). Absence musejí být omluveny dle SZŘ VUT.
b) Zápočtový test: max. možný počet bodů 20, minimální požadovaný počet bodů na zápočet je 10 (tj. 50 %), je možná jedna oprava (opravný test bude psán v prvním týdnu zkouškového období).
c) Prezentace na dohodnuté téma s vyučujícím: max. 10 bodů (min. nutný počet na zápočet je 5). Prezentovat téma je možné v malých týmech (max. 4-5 studentů).
Ze cvičení je možné získat maximálně 30 bodů, zápočet je udělen při min. počtu 15 bodů (min. 10 bodů test + min. 5 bodů prezentace) + splněné účasti na cvičeních: všechny tři podmínky zápočtu musejí být splněny současně, nesplnění jedné podmínky nelze jakkoliv nahradit jinou.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášeni v IS a mají zapsán zápočet. Písemka obsahuje testové i otevřené otázky. Čas na vypracování písemky je 40 minut, lze získat max. počet 70 bodů, k úspěšnému složení zkoušky je nutné získat min. 35 bodů (tj. 50 %).
Výsledné hodnocení z předmětu je součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle Studijního a zkušebního řádu VUT.
Upozornění: zkouška je formální ukončení předmětu, takže je na ní očekáváno adekvátní formální oblečení!

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tematická náplň předmětu je následující:
1. Úvod do studia veřejných financí. Pojmy: veřejné statky, veřejný sektor, veřejné finance, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet.
2. Teorie veřejné volby, specifikum rozhodování ve veřejném sektoru. Postupy rozhodování a jejich vliv na výsledek rozhodování. Politický a volební systém v ČR, financování politických stran.
3. Veřejné příjmy. Klasifikace veřejných příjmů. Daňové a nedaňové příjmy.
4. Veřejné výdaje. Klasifikace veřejných výdajů. Veřejné výdaje a agregátní poptávka. Faktory ovlivňující růst veřejných výdajů. Efektivnost veřejných výdajů.
5. Základy daňové teorie a daňové politiky. Historie daní. Daňové principy, spravedlnost a efektivnost daní. Daňová kvóta. Daňová politika.
6. Fiskální federalismus. Základní pojmy, centralizace vs. decentralizace. Modely fiskálního federalismu.
7. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Rozpočtový proces EU. Příjmy a výdaje rozpočtu EU, pozice ČR.
8. Rozpočtová soustava České republiky. Jednotnost rozpočtové soustavy. Soustava veřejných rozpočtů. Parafiskální fondy. Rozpočty územně samosprávných celků.
9. Státní rozpočet. Pojetí státního rozpočtu z hlediska finančního a právního. Rozpočtový proces. Příjmy a výdaje státního rozpočtu. Význam státního rozpočtu v rozpočtové soustavě.
10. Rozpočtový deficit a veřejný dluh. Příčiny vzniku a možnosti řešení. Situace v ČR a dalších zemích.
11. Etika veřejných financí. Význam etiky ve veřejném sektoru a veřejných financích. Etika redistribuce. Etické kodexy.
12. Sociální politika a sociální zabezpečení. Modely a nástroje sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení v ČR.
13. Základy financování vybraných odvětví veřejného sektoru. Financování školství, vědy a výzkumu, zdravotnictví. Situace v ČR a dalších vybraných zemích.

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření vazby mezi teorií veřejných financí a v širokém pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí. K tomu je třeba, aby si studenti osvojili základní znalosti z oblasti veřejných financí a veřejné ekonomie a pochopili podmíněnost vztahů veřejných financí veřejnou volbou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle semestrálního rozvrhu. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor