Detail předmětu

Účetnictví

FP-ucePAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou rozumět základním principům účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-603-8. (CS)
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019. 19. akt. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-7554-192-5. (CS)
Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění. (CS)
Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění. (CS)
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí problematiky prezentované na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemná práce (na konci semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví, jeho metodickými nástroji a právní úpravou. Hlavní pozornost je věnována obsahu účetní závěrky, vazbám mezi jednotlivými výkazy a využití zveřejněných účetních informací ve finančním řízení podniku.
1. Podstata a význam účetnictví, základní principy a metodické nástroje.
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny.
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztrát.
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje.
5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby).
6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů.
7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku.
8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů.
9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce.
10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit.
11. Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví.
12. Regulace účetnictví, národní a mezinárodní účetní systémy.
13. Harmonizace účetnictví, aplikace IFRS.

Cíl

Cílem předmětu je vysvětlit studentům základní principy účetnictví a primární návaznosti v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-MIn bakalářský

  obor BAK-MIn , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor