Detail oboru

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

FASTZkratka: FMIAk. rok: 2018/2019

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru "Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství" je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Ze stavebně technických aplikací zejména sanace betonu a stavebních konstrukcí, sanace vlhkosti a tepelně technické problémy, regenerace ocelových a dřevěných konstrukcí. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného odborného zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti, umožňujících tvůrčí řešení problematiky vývoje nových progresivních stavebních hmot a materiálů a jejich optimálního uplatnění v konstrukcích staveb. Základní vlastností tohoto doktorského vzdělávání je jeho úzké propojení jak s činností vědeckou, výzkumnou a vývojovou na školícím pracovišti , tak i s vlastní technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 18.10.2018 do 10.12.2018)

 1. Analýza teplotní odolnosti lepeného dřeva

  Doposud není známa vypovídající schopnost parametrů teplotní odolnosti lepidel různé materiálové báze ve vztahu k požární odolnosti lepených nosných dřevěných prvků. Pro různé druhy lepidel se v rámci práce předpokládá, že bude experimentálně ověřena případná závislost teplotní odolnosti lepené spáry (teploty do 200°C mající vliv na degradaci lepidel) s požární odolností lepených prvků (teploty 1200°C s průběhem dle normové teplotní křivky dle ISO 834).

  Školitel: Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza vlivu tepelně vlhkostních podmínek prostředí na trvanlivostní aspekty konstrukčního dřeva

  V rámci doktorské práce bude sledována biologická odolnost konstrukčního dřeva zabudovaného v objektech pozemních staveb. Bude sledován vliv druhu dřeviny, vliv typu prvků a vliv makrostruktury dřeva na biologickou odolnost při různých tepelně vlhkostních expozicích. Experimentální práce budou probíhat jednak v laboratorních podmínkách, tak i u zabudovaných dřevěných prvků na reálných konstrukcích. Detailně bude sledována u dřevěných prvků i distribuce vlhkosti po průřezu daného prvku.

  Školitel: Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D.

 3. Aplikace nedestruktivních metod zkoušení při hodnocení vlastností kusových zdících prvků

  Cílem práce je vytvořit předpoklady pro zjišťování parametrů kusových staviv s využitím nedestruktivních metod zkoušení. Preferovány budou tyto zkušební metody-odrazové tvrdoměry, ultrazvuková impulsová metoda a rezonanční metody.

  Školitel: Brožovský Jiří, doc. Ing., CSc.

 4. Cementové kompozity s vysokým podílem druhotných surovin pro náročné podmínky expozice

  Práce bude zaměřena na výzkum cementového či polymercementového kompozitu s vysokým podílem druhotných surovin ppro náročné podmínky expozice. Bude muset splňovat vysoké standardy odolnosti proti chemickému a mechanickému namáhání. Důležitým aspektem pak bude vysoký podíl druhotných surovin ve směsi. Práce si klade za cíl nahradit až 100 % plniva a 50 % pojiva při zachování vysoké odolnosti kompozitu.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 5. Fyzikální popis betonu ve vnějším elektrickém poli

  Vnější elektrické pole působí změny v uskupení částic betonu, které mohou být nedestruktivní a pomáhají diagnostikovat stav nebo složení struktury. Fyzikální popis betonu z hlediska dielektrika je pro jeho nehomogenitu málo rozvinutou oblastí výzkumu a dává prostor originálnímu výzkumu.

  Školitel: Luňák Miroslav, Mgr., Ph.D.

 6. Parametry plných pálených cihel po výpalu v kruhových pecích

  Posouzení rozptylu mikrostruktury a vlastností plných pálených cihel, které jsou v současné době v ČR vyráběny téměř výhradně v kruhových pecích. Monitoring teplot výpalu kruhových pecí.

  Školitel: Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D.

 7. Přenos tepla zářením v interiérech budov

  Současná stavební tepelná technika počítá tepelné ztráty na základě tepelného vedení přes opláštění budov. Ztráty ve wattech na metr čtvereční jsou počítány jako podíl teplotního rozdílu na obou stranách opláštění a celkového tepleného odporu pláště včetně přestupných povrchových odporů. Existuje však možnost obecnějšího přístupu, který zahrnuje přenos zářivého a konvektivního tepla od zdroje k opláštění, vedení přes materiál opláštění a zářivý a konvektivní přenos tepla na exteriérové straně. Jde o náročný ab initio výpočet, který nepoužívá žádných pevných konstant. Zářivý přenos v interiéru je možné řešit pomocí matice pohledových faktorů a systému rovnic pro radiozity. Konvektivní přenos je možné řešit pomocí Nusseltových korelačních funkcí. Oba přenosy je pak možné vzájemně skloubit do systému transcendentních rovnic a řešení provádět pomocí Newtonovy iterativní procedury. Cílem doktorandské práce by mělo být vytvoření obecného postupu pro takový výpočet a aplikovat jej na vybranou místnost rodinného domu.

  Školitel: Ficker Tomáš, prof. RNDr., DrSc.

 8. Příprava vysokohodnotných sulfátových pojiv beztlakovými metodami

  Téma se týká studia výroby vysokopevnostních forem síranových pojiv, zejména alfa hemihydrátu, a to bez použití tlakového zařízení. Příprava pojiva je možná buďto dehydratací sádrovce v různých typech roztoků eventuálně přímou syntézou. Obě technologie dosud nejsou plně popsány a pochopeny.

  Školitel: Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D.

 9. Sledování možností využití fluidních popílků v silikátových kompozitech

  Téma práce je navrženo pro hledání oblastí pro cílené a optimální využití fluidních popílků pro výrobu některých typů směsí. Hlavním cílem bude otestovat možnosti výroby podkladních vrstev pro silniční komunikace, silničních stabilizací či hmot pro těsnící podzemní stěny. Fluidní popílek by měl zajistit částečnou náhradu cementů při zachování požadovaných fyzikálně-mechanických a trvanlivostních požadavků.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 10. Studium fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik konstrukčních vláknobetonů při užití alternativních vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 11. Studium kompozitních stavebních materiálů při mechanickém zatěžování metodou elektromagnetické a akustické emise

  Při tvorbě trhlin v nevodivých materiálech jsou generovány signály akustické (AE) a elmg (EME) emise. Bude sledován vliv složení kompozitu a jeho charakteristik na charakteristiky EME a AE a výsledky budou využity pro návrh nové diagnostické metody.

  Školitel: Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

 12. Studium lomových povrchů stavebních materiálů a horninnových podkladů

  Cílem navrhovaného výzkumu je studium experimentálních korelací mezi povrchovou morfologií lomových ploch a pevností v tlaku materiálů na bázi cementu popřípadě smykové pevnosti horninových spojů. Bude použita mikroskopická technika společně s 3D softwarovou projekcí v kombinaci s mechanickým oceňováním pevnosti v tlaku event. ve smyku.

  Školitel: Ficker Tomáš, prof. RNDr., DrSc.

 13. Studium možností využívání recyklovaných betonů pro konstrukční betony

  Cílem práce bude posoudit možnosti využívání betonových recyklátů z likvidace starých staveb zejména betonových dálnic jako plnohodnotné hrubé kamenivo pro konstrukční betony. V prácei bude řešena zejména vyšší nasákavost drcených betonů a její negativní vli na potřebu vody a následnou trvanlivost betonů vystavených prostředí XF

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 14. Studium spolupůsobení polymerních přísad s pucolánově aktivními příměsemi v polymery modifikovaných kompozitech

  Výzkum bude zaměřen na studium změny vlastností cementových kompozitů využívajících polymerní přísady (zejména redispergovatelné polymerní prášky) a pucolánově aktivní příměsi obsahující amorfní SiO2. Interakce těchto přísad a příměsí ovlivňuje vlastnosti čerstvé směsi, průběh hydratace i vlastnosti výsledného produktu.

  Školitel: Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D.

 15. Studium vlastností cementových kompozitů s vláknovou výztuží

  Možnosti užití rozptýlené výztuže ze skleněných, čedičových a polymerních vláken v cementových kompozitech. Vliv přídavku vláken na vlastnosti kompozitů (reologické vlastnosti, pevnostní charakteristiky). Predikce a ověřování trvanlivosti vláknových kompozitů s jemnými vlákny.

  Školitel: Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D.

 16. Studium vlastností popílků ovlivněných procesem denitrifikace spalin s využitím ve stavebních hmotách

  V současné době je známo mnoho způsobů využitelnosti popílků z vysokoteplotního, ale i fluidního spalování. Pro stavební materiály častěji využívané vysokoteplotní popílky budou však v příštích letech výrazně dotčeny procesem denitrifikace spalin. Práce se tak bude zabývat studiem způsobů úpravy popílků nebo i celé technologie výroby stavebních hmot pro zamezení negativního vlivu na životní prostředí.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 17. Studium vlastností správkových hmot s využitím nedestruktivních metod zkoušení

  Cílem práce je studium a vytvoření předpokladů pro hodnocení základních parametrů správkových hmot s využitím nedestruktivních metod zkoušení. Preferovány budou tyto zkušební metody-odrazové tvrdoměry, ultrazvuková impulsová metoda a rezonanční metody. Práce bude zaměřena do dvou základních oblastí, studium faktorů ovlivňující výsledky měření nedestruktivními metodami a zpracování vztahů mezi parametrem z nedestruktivního zkoušení a fyzikálně-mechanickou vlastností.

  Školitel: Brožovský Jiří, doc. Ing., CSc.

 18. Vliv složení betonu na abrazivzdornost betonu

  Ve specifických aplikacích je kladen důraz na odolnost betonu proti abrazi (betony třídy XM). Jako příklad lze jmenovat povrchy betonů přicházející do styku s proudícími kapalinami nebo pevnými látkami. Sledování efektu nejrůznějších druhů příměsí z hlediska možnosti ovlivnění odolnosti betonu proti abrazi. Studium možnosti ovlivnění odolnosti betonu proti abrazi pomocí použitého druhu kameniva a jeho skladby.

  Školitel: Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D.

 19. Využití akustických metod pro posouzení vlivu složení cementových kompozitů na průběh degradace vyvolané zvýšenou teplotou

  Navržený projekt se bude zabývat možnostmi využití akustických metod jako je akustické emise, frekvenční inspekce a nelineární ultrazvukové defektoskopie pro rychlé nedestruktivní testování stavu betonu degradovaného vysokou teplotou realizovanou v rozsahu 100°C až 800°C. Výsledky budou porovnány s parametry získanými pomocí ultrazvukové defektoskopie, impedanční spektroskopie, konfokální mikroskopie, měření pevnosti v tahu za ohybu, objemové hmotnosti a pórovitosti sledované struktury. To nám umožní nejen rychle posouzení stavu konstrukce, ale i zjištění oblastí, kde se vliv vysoké teploty negativně uplatnil.

  Školitel: Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

 20. Využití metod nelineární akustické spektroskopie pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami

  Na základě studia nelineárních akustických efektů byly navrženy nové defektoskopické a diagnostické metody, z nichž některé jsou potenciálně vhodné i pro defektoskopii stavebních materiálů. Těchto metod je celá řada. Cílem práce bude výběr vhodných metod nelineární akustické spektroskopie, sestavení měřící aparatury a experimentální ověření jejich použitelnosti pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami.

  Školitel: Matysík Michal, Ing., Ph.D.

 21. Využití odpadů z produkce kompozitů na bázi silikátové matrice a organického plniva

  Podstata práce spočívá ve výzkumu a vývoji cementotřískových kompozitů za využití odpadů z jejich výroby. Posouzeny budou vlastnosti odpadů, alternativy jejich předúpravy, a možnosti jejich aplikace do surovinové směsi. Součástí práce je ověření fyzikálně-mechanických parametrů modifikovaných desek, a rovněž i analýza a studium reakcí probíhajících při utváření struktury silikátových kompozitních hmot s dřevěnými plnivy při zohlednění různých podmínek výroby a typů vstupních surovin.

  Školitel: Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc.

 22. Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů

  Akustická tomografie je metoda, která umožňuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.

  Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.

 23. Využití střídavého elektrického pole pro posouzení fyzikálních vlastností stavebních materiálů

  Hlavním cílem je provést podrobné srovnání elektrických parametrů tepelně zatěžovaných vzorků betonu (cementových i alkalicky aktivovaných) se změnami ve struktuře. Představovaná metodika (využívající moderní zařízení) vychází z měření elektrických impedančních charakteristik měřené soustavy a stavební látka se v této soustavě chová jako dielektrikum. Budeme tedy zkoumat vlastnosti tohoto dielektrika. Indikátorem vlastností jsou frekvenční závislosti fyzikálních elektrických veličin.

  Školitel: Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D.

 24. Vývoj a studium chování izolačních materiálů na bázi alternativních surovin za extrémně sníženého tlaku

  Práce se bude věnovat vývoji a studiu nových izolačních materiálů použitelných pro výrobu vakuových izolačních panelů (VIP) na bázi druhotných a snadnoobnovitelných surovin (např. odpady z textilní výroby, recyklovaný textil). Cílem bude zmapování chování alternativních izolantů za extrémně sníženého tlaku a vývoj nových cenově dostupných jádrových izolantů pro VIP. Také se bude dále jednat o studium životnosti izolantů z pohledu tzv. „outgassingu“ izolantů v prostředí s extrémně nízkým tlakem.

  Školitel: Zach Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 25. Vývoj betonů pro vodohospodářské stavby s eliminací objemových změn a vysokou odolností proti obrusu

  Práce se bude zabývat studiem vlastností betonů pro extrémně namáhané části vodohospodářských děl jakou skluzy a vývary. Cílem bude vyvinout betony s vysokou trvanlivostí proti působení cyklického zmrazování a mechanického namáhání obrusem rychle tekoucí vody. Současně musí být silně eliminovány objemové změny a vznik smršťovacích trhlin pro velké dilatační celky nad 8 metrů

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 26. Vývoj novodobých izolačních materiálů na bázi druhotných surovin

  Práce se bude zabývat využitím odpadních materiálů, především z textilního průmyslu pro výrobu nových tepelně a akusticko izolačních materiálů s vyšší přidanou hodnotou. Cílem práce bude především popsat strukturu těchto izolantů, odvodit závislosti jednotlivých klíčových vlastností na tloušťce izolantu, objemové hmotnosti, tloušťce a délce vláken a na jejich typu. V rámci práce budou navrženy nové druhy tepelně a akusticko izolačních materiálů.

  Školitel: Zach Jiří, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 15.06.2018 do 31.07.2018)

 1. Aplikace nedestruktivních metod zkoušení při hodnocení vlastností kusových zdících prvků

  Cílem práce je vytvořit předpoklady pro zjišťování parametrů kusových staviv s využitím nedestruktivních metod zkoušení. Preferovány budou tyto zkušební metody-odrazové tvrdoměry, ultrazvuková impulsová metoda a rezonanční metody.

  Školitel: Brožovský Jiří, doc. Ing., CSc.

 2. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní charakteristiky betonových zdicích prvků se skelným recyklátem z fotovoltaických panelů

  Čelní skleněná plocha fotovoltaických panelů má životnost přibližně dvacet let. Rozdrcením této plochy vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada určité frakce kameniva pro výrobu betonových tvárnic skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů alteranativních receptur rozhodnou o možnosti praktického užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 3. Fyzikální popis betonu ve vnějším elektrickém poli

  Vnější elektrické pole působí změny v uskupení částic betonu, které mohou být nedestruktivní a pomáhají diagnostikovat stav nebo složení struktury. Fyzikální popis betonu z hlediska dielektrika je pro jeho nehomogenitu málo rozvinutou oblastí výzkumu a dává prostor originálnímu výzkumu.

  Školitel: Luňák Miroslav, Mgr., Ph.D.

 4. Mikrostruktura mullitických ostřiv

  Úkolem doktorské práce je studium vlivu teploty a tepla na výslednou mikrostrukturu materiálů se zvýšeným obsahem Al2O3. Hutnost materiálu, pórová struktura, mineralogické složení a vnitřní struktura materiálu budou analyzovány na dostupných špičkových zařízeních, což také předpokládá osvojení si a zvládnutí práce na těchto zařízeních.

  Školitel: Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D.

 5. Sledování chování stavebních materiálů při mechanickém zatěžování metodou akustické emise

  Metoda akustické emise je ve stavebnictví neobvyklá nedestruktivní technika, která popisuje pouze aktivní vady nebo změny, které vznikají vnášením nebezpečného napětí do struktury. Metoda je vhodná pro použití v homogenních strukturách kovových konstrukcí, kde jsou trhliny vysoce aktivní (vytváří zvuk). Aplikace metody akustické emise ve stavebnictví není až tak moc používána, protože stavební konstrukce jsou nehomogenní.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 6. Sledování možností využití fluidních popílků v silikátových kompozitech

  Téma práce je navrženo pro hledání oblastí pro cílené a optimální využití fluidních popílků pro výrobu některých typů směsí. Hlavním cílem bude otestovat možnosti výroby podkladních vrstev pro silniční komunikace, silničních stabilizací či hmot pro těsnící podzemní stěny. Fluidní popílek by měl zajistit částečnou náhradu cementů při zachování požadovaných fyzikálně-mechanických a trvanlivostních požadavků.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 7. Studium fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik konstrukčních vláknobetonů při užití alternativních vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 8. Studium kompozitních stavebních materiálů při mechanickém zatěžování metodou elektromagnetické a akustické emise

  Při tvorbě trhlin v nevodivých materiálech jsou generovány signály akustické (AE) a elmg (EME) emise. Bude sledován vliv složení kompozitu a jeho charakteristik na charakteristiky EME a AE a výsledky budou využity pro návrh nové diagnostické metody.

  Školitel: Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

 9. Studium lomových povrchů stavebních materiálů a horninnových podkladů

  Cílem navrhovaného výzkumu je studium experimentálních korelací mezi povrchovou morfologií lomových ploch a pevností v tlaku materiálů na bázi cementu popřípadě smykové pevnosti horninových spojů. Bude použita mikroskopická technika společně s 3D softwarovou projekcí v kombinaci s mechanickým oceňováním pevnosti v tlaku event. ve smyku.

  Školitel: Ficker Tomáš, prof. RNDr., DrSc.

 10. Studium pórové struktury žáruvzdorných keramických materiálů.

  Žáruvzdorné keramické materiály jsou charakteristické odolností vůči působení vysokých teplot. Odolnost a trvanlivost těchto materiálů v žáru je ovlivňována mimo jiné také jejich pórovou strukturou. Práce bude zaměřena na studium mikrostruktury tepelně izolačních materiálu s důrazem na jejich pórovou strukturu. Při práci budou využívány různé analytické metody vhodné pro stanovení zdánlivé i uzavřené pórovitosti a stanovení distribuce velikosti pórů. Budou hledány přímé souvislosti mezi charakterem pórové struktury a žárovými, případně tepelně technickými, vlastnostmi materiálu.

  Školitel: Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D.

 11. Studium vlastností správkových hmot s využitím nedestruktivních metod zkoušení.

  Cílem práce je studium a vytvoření předpokladů pro hodnocení základních parametrů správkových hmot s využitím nedestruktivních metod zkoušení. Preferovány budou tyto zkušební metody-odrazové tvrdoměry, ultrazvuková impulsová metoda a rezonanční metody. Práce bude zaměřena do dvou základních oblastí, studium faktorů ovlivňující výsledky měření nedestruktivními metodami a zpracování vztahů mezi parametrem z nedestruktivního zkoušení a fyzikálně-mechanickou vlastností

  Školitel: Brožovský Jiří, doc. Ing., CSc.

 12. Studium vlivu alkalicko-křemičité reaktivnosti kameniv na trvanlivost cemento betonových krytů

  Práce bude zaměřena na příčiny rozpadu cementobetonových dálničních krytů vlivem alkalicko - křemičité reakce kameniv. Bude provedena revize použitých kameniv při stavbě dálnice D1 a následně jejich dopady na životnost krytů. případně možnosti omezení vad tímto způsobem vznikajících.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 13. Studium vlivu mikromletých vápenců na kvalitu matrice silikátových kompozitů

  Práce se bude zabývat studiem vlivu mikromletých vápenců s různou jemností a měrným povrchem na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých cementových malt. Hlavní zřetel bude upřen na optimalizaci hutnosti zatvrdlých malt, dopady na charakter mikrostruktury a případný vliv na nově vzniklé produkty hydratace.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 14. Syntéza a stanovení vlastností čistých fází portlandského slínku a jejich polymorfů

  Práce se bude zabývat především syntézou hlavních slínkových minerálů, kterými jsou C3S, C2S, C3A a C4AF a jejich polymorfů. Cílem bude laboratorně připravit čisté fáze a analyzovat jejich vlastnosti. Studována bude především krystalová mřížka, její poruchy a krystalinita. Dýle bude pozornost věnována tvrdosti, štěpnosti a křehkosti zrn jednotlivých minerálů.

  Školitel: Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D.

 15. Vliv geneze a typu vápence na vlastnosti vzniklého CaO

  Práce se bude zabývat výzkumem vlivu stáří, geneze, morfologie a složení vápence na jeho reaktivitu a dekarbonatační proces. Studována bude zejména rychlost a průběh dekarbonatace a dále reaktivita metodou Bischov-Uhde. Cílem práce je pokusit se definovat vztah vlastností suroviny na její reaktivitu a rychlost a průběh dekarbonatace a vývoj krystalové mřížky vznikajícího CaO

  Školitel: Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D.

 16. Využití akustických metod pro posouzení stavu parametrů lehké polymer-cementové opravné malty vystavené vysokým teplotám

  Cílem je využití akustických metod: Impact-Echo, akustické emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie pro rychlé nedestruktivní testování stavu lehké polymer-cementové správkové malty vystavené vysokým teplotám. Budou studovány opravné malty polymer-cementové se změněným složením. Cílem modifikace složení bude dosáhnout parametry charakteristické pro požárně odolné správkové malty.

  Školitel: Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

 17. Využití metod nelineární akustické spektroskopie pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami

  Na základě studia nelineárních akustických efektů byly navrženy nové defektoskopické a diagnostické metody, z nichž některé jsou potenciálně vhodné i pro defektoskopii stavebních materiálů. Těchto metod je celá řada. Cílem práce bude výběr vhodných metod nelineární akustické spektroskopie, sestavení měřící aparatury a experimentální ověření jejich použitelnosti pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami.

  Školitel: Matysík Michal, Ing., Ph.D.

 18. Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů

  Akustická tomografie je metoda, která umožňuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.

  Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.

 19. Využití puls-echo metod k posouzení stavu poškozených stavebních materiálů

  Cílem práce bude využití nedestruktivních akustických metod pro rychlé testování stavu degradovaných stavebních materiálů. Výsledky budou porovnány s klasickými metodami: pevnost betonu v tlaku, v tahu (prostý tah, příčný tah, tah ohybem), statické a dynamické moduly pružnosti.

  Školitel: Topolář Libor, doc. Mgr., Ph.D.

 20. Využití střídavého elektrického pole pro posouzení fyzikálních vlastností stavebních materiálů

  Hlavním cílem je provést podrobné srovnání elektrických parametrů tepelně zatěžovaných vzorků betonu (cementových i alkalicky aktivovaných) se změnami ve struktuře. Představovaná metodika (využívající moderní zařízení) vychází z měření elektrických impedančních charakteristik měřené soustavy a stavební látka se v této soustavě chová jako dielektrikum. Zkoumáme tedy vlastnosti tohoto dielektrika. Indikátorem vlastností jsou frekvenční závislosti fyzikálních elektrických veličin.

  Školitel: Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ01Doktorský seminář I (FMI)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DJ66Mikrostruktura stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394063ano
DJ67Teoretické základy pálených stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394063ano
DV71Teorie cencs8Povinně volitelnýzkP - 394063ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394070ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394070ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394070ano
DB64Fyzika látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DC62Fyzikální chemie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DB63Synergie stavebních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DJ64Teoretické základy kompozitních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DJ62Teoretické základy technologie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DJ65Teorie optimálního užití stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
DJ63Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8Povinně volitelnýzkP - 394072ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ02Doktorský seminář II (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394071ano
DJ68Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394073ano
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394073ano
DJ69Reologie betonucs8Povinně volitelnýzkP - 394073ano
DB65Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394073ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DJ03Doktorský seminář III (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ05Doktorský seminář V (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4063 0 DJ66, DJ67, DV71
4070 0 DA58, DA61, DA62
4071 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4072 0 DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63
4073 0 DJ68, DI63, DJ69, DB65