• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Účetnictví a daně


Zkratka: BAK-UAD
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 22.12.2010
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Své uplatnění nacházeli a nacházejí absolventi tohoto studijního oboru nejen v soukromé sféře (především na pozicích účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniků, na finančních úsecích podniků), ale i ve sféře veřejné (zejména jako úřední osoby správců daně či na různých pozicích v jiných institucích státní správy). Studijní plán oboru Účetnictví a daně vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent oboru mohl začít realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti ekonomického a účetního poradenství. Kromě toho je obor koncipován i tak, aby jeho absolvent mohl po získání další praxe úspěšně složit zkoušku daňového poradce, která je odbornou regulovanou profesí dle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jednou z podmínek pro připuštění ke kvalifikační zkoušce je získání vyoskoškolského vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu.

Výstupy učení
Znalosti: Absolvent získá teoretické znalosti z oblasti ekonomie, managementu a ekonomiky podniku. Odborné (z pohledu oboru profilové) znalosti absolventa představují zejména znalosti účetnictví a daní podnikatelských subjektů a dále odborné znalosti z vybraných oblastí soukromého a veřejného práva. Student nabyde znalostí MS Office a základních statistických metod a postupů zpracování dat. Kromě uvedeného získá znalost cizího jazyka na úrovni B1 (anglický jazyk).
Dovednosti: Absolvent je schopen charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledu současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, chápe stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby. Absolvent je schopen aplikovat normy účetních a daňových předpisů při reflexi souvisejícího legislativního rámce a ekonomických souvislostí (např. v kontextu identifikace možných, právem aprobovaných, variant řešení a selekce optimální volby). Absolvent oboru se orientuje v legislativním rámci pro účetnictví pro subjekty veřejného sektoru. Absolvent je schopen posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí, sestavit kalkulaci nákladů, jako i posoudit finanční situaci podniku. Absolovent je schopen identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data, je schopen aplikovat základní koncepty matematicko-statistické analýzy pro analýzu ekonomických dat. K danému účelu je schopen využívat informační technologie a softwarovou podporu. Absolvent umí využít své komunikační dovednosti při prezentaci své vlastní práce i práce svého týmu a to i v anglickém jazyce, který ovládá slovem i písmem. Absolvent oboru se s ohledem na teoretický základ oboru participovat jako člen týmu při navrhování rozpočtů a vytváření marketingových plánů.

Kompetence: Absolvent je schopen vést účetnictví podnikatelských subjektů, navrhovat kroky vedoucí k daňové optimalizaci a vyplňovat daňové tvrzení pro daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Absolvent dokáže participovat na přípravě rozpočtů projektů a posoudit jejich ekonomické dopady. Je schopen interpretovat výsledky ekonomických analýz a komunikovat je s pracovníky ostatních útvarů v podniku. Absolvent je rovněž kompetentní k vedení menších pracovních skupin ve spojitosti s plněním úkolů v oblasti podnikové ekonomiky. Dokáže vést jednání v anglickém jazyce.

Klíčové výsledky učení
- komplexní znalost účetnictví podnikatelů
- znalost účetnictví subjektů veřejného sektoru
- komplexní znalost hmotněprávní úpravy daní (důchodové daně, majetkové daně a DPH) a procesněprávní úpravy správy daní (daňový řád)
- znalost vybraných oblastí soukromého a veřejného práva
- znalost managementu a marketingu
- znalost informačních technologií a softwarové podpory pro analyzování dat, efektivnější organizaci práce a prezentování výsledků provedených analýz
- znalost stavebních prvků tržní ekonomiky a jejich vzájemných vazeb
- ovládá anglický jazyk slovem i písmem

Profesní profil absolventů
Absolvent studia dokáže
- vést komplexně účetnictví malých a středních podniků
- identifikovat daňové povinnosti živnostníků, malých a středních podniků a v souvislosti s tím navrhovat prostředky vedoucí k jejich daňové optimalizaci
- sestavovat daňová hlášení pro důchodové daně, majetkové daně a pro DPH
- jako člen týmu srozumitelně prezentovat ekonomické výsledky a jejich relevanci pro rozhodování v podniku
- zhodnotit dopad legislativních změn na účetnictví a daně podniku
- posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí
- sestavit kalkulaci nákladů na činnosti, resp. produkty
- posoudit finanční situaci podniku a vytvořit finanční plán
- efektivně využívat pro svou práci informační technologie a aplikovat adekvátní statistické metody.
Garant oboru: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-epP Ekonomika podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-ipeP Informatika pro ekonomy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-mak1P Makroekonomie 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FP-ma1P Matematika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-UzpP Základy práva cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-HA1PZ Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-HA2PZ Hospodářská angličtina 2 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-pmzP Praktikum z matematiky 1 cs  3  zimní V kl   ano
FP-pmrzP Praktikum z matematiky 1 – v ruštině ru  3  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-ma2P Matematika 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-mik1P Mikroekonomie 1 cs  7  letní P zá,zk   ano
FP-uceP Účetnictví cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-UvfP Veřejné finance cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-UvpP Veřejné právo cs  3  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-HA2PL Hospodářská angličtina 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-HA3PL Hospodářská angličtina 3 en  3  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-pmlP Praktikum z matematiky 2 cs  3  letní V kl   ano
FP-pmrlP Praktikum z matematiky 2 – v ruštině ru  3  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-fpP Finance podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-UftP Finanční trhy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-fuP Finanční účetnictví cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-UopP Právo obchodních korporací cs  4  zimní P zk   ano
FP-UsmkP Sociálně-psychologické manažerské kom... cs  3  zimní P zá,zk   ano
FP-UzfoP Zdanění fyzických osob cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-AOP1 Angličtina pro obchodní praxi 1 en  3  zimní V zá,zk   ano
FP-FJ1A Francouzský jazyk A2 - 1 fr  2  zimní V   ano
FP-IJ1A Italský jazyk A2 - 1 it  2  zimní V   ano
FP-NOP1 Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A Německý jazyk A2 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1B Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-RJ1A Ruský jazyk A2 - 1 ru  2  zimní V   ano
FP-SJ1A Španělský jazyk A2 - 1 es  2  zimní V   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UcppP Civilní procesní právo cs  4  letní P zk   ano
FP-UfapP Finanční analýza a plánování cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-UmanP Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-UusvsP Účetnictví subjektů veřejného sektoru cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-UzpoP Zdanění právnických osob cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-UdbsP Databázové systémy cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-UlogP Logistika cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-UmarP Marketing cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-UpisP Podnikové IS cs  4  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-AOP2 Angličtina pro obchodní praxi 2 en  3  letní V zá,zk   ano
FP-enoP Ekonomika neziskových organizací cs  4  letní V zk   ano
FP-FJ2A Francouzský jazyk A2 - 2 fr  4  letní V zá,zk   ano
FP-IJ2A Italský jazyk A2 - 2 it  4  letní V zá,zk   ano
FP-NOP2 Němčina pro obchodní praxi 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A Německý jazyk A2 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2B Německý jazyk B1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-RJ2A Ruský jazyk A2 - 2 ru  4  letní V zá,zk   ano
FP-TpazP Specializace: Pohybové aktivity při z... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpasP Specializace: Pohybové aktivity seniorů cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpavP Specializace: Pohybové aktivity ve vo... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-SJ2A Španělský jazyk A2 - 2 es  4  letní V zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UdrsoP Daňové řízení a soudní ochrana cs  4  zimní P zk   ano
FP-UdphP Daň z přidané hodnoty cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-MTZP Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-UopxP Odborná praxe cs  5  zimní P   ano
FP-UpdsP Předdiplomní seminář cs  3  zimní P   ano
FP-UrkP Rozpočetnictví a kalkulace cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-UeupP Evropská unie a podnikání cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-UpmP Procesní management cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-UsopP Společenský styk a rétorika cs  3  zimní PV 1 ano
FP-UstatP Statistika cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-TsaP Praxe: Sportovní akce cs  0? zimní V kl   ano
FP-TvrszP Praxe: Vedení a řízení sportovního za... cs  0? zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UadsP Aplikace daňové soustavy cs  6  letní P kl   ano
FP-UbpsP Bankovní produkty a služby cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-UdsP Diplomní seminář cs  6  letní P kl   ano
FP-UmzpP Mezinárodní zdanění příjmů cs  6  letní P zk   ano
FP-UorP Optimalizace a rozhodování cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano