Detail předmětu

Finance podniku

FP-fpPDAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na následující oblasti: základy podnikových financí, cíle podnikových financí, definování podnikových potřeb, obsah finančního rozhodování, financování podnikových činností, cash flow podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti budou znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb, principy sestavení zakladatelského rozpočtu, zásady investování do dlouhodobého majetku, principy řízení oběžného majetku. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku pro různé obory podnikání, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni posoudit výrobní kapacitu podniku a aplikovat metody hodnocení projektů obnovy majetku. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou aplikovat základní ekonomické kritéria při hodnocení systému zásobování a navrhnout alternativní řešení.

Prerekvizity

Znalost účetních výkazů, znalost účetní osnovy a účetních postupů pro podnikatele, matematické znalosti funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha, 2006. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. (CS)
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress. 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1 (CS)
Finance podniku - sbírka příkladů. (elektronicky). 2018 (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012, 142 s. ISBN 978-80-247-1835-4. (CS)
SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015, 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8. (CS)
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 465 s. ISBN 978-80-86929-71-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
a) Aktivní účast ve cvičeních: Student je povinný aktivně se zúčastnit (tj. přicházet na cvičení připravený a pracovat pod vedením vyučujícího) minimálně pěti cvičení. Nepřipravenost na cvičení je sankcionována - 2 body za každé cvičení, které se odečítají z bodového hodnocení získaného z testu z příkladů. Omluva za neúčast na cvičení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT.
b) Závěrečný test: Student na konci semestru absolvuje test z příkladů, ze kterého může získat maximálně 40 bodů.
Studentovi bude udělen zápočet, když získá alespoň 20 bodů ze cvičení. Student, který nedosáhne požadovaný počet bodů, může psát závěrečný test v jednom opravném termínu. Hodnocení z cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu.

Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má písemnou formu. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášení v IS a mají zapsán zápočet. Zkouška se skládá z otevřených otázek, uzavřených otázek s možností více správných odpovědí a příkladu.
Čas na vypracování zkoušky je 60 minut. U zkoušky je možné získat max. 60 bodů, k úspěšnému složení zkoušky je nutné získat min. 30 bodů. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodového hodnocení ze cvičení a zkoušky. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podnik a jeho poslání. Obsah financí podniku. Zakladatelský rozpočet podniku. Řízení kapitálu investovaného v dlouhodobém majetku. Metody posuzování investičních projektů. Řízení kapitálu investovaného v oběžném majetku. Ekonomické kritéria hodnocení řízení zásob. Řízení pohledávek. Zdroje financování podniku. Peněžní tok podniku. Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je vést studenty k osvojení teoretických základů financí podniku a jejich aplikace. K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik, kvantifikovat náklady s nimi spojené.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor BAK-EP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor