Detail předmětu

Hospodářská angličtina 2

FP-HA2PZAk. rok: 2017/2018

Je vyžadována velmi dobrá znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni a alespoň základní znalosti obchodní angličtiny. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro obchodní komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Prerekvizity

Velmi dobré středoškolské znalosti jazyka a znalosti odborných struktur a slovní zásoby odpovídající kurzu Hospodářská angličtina 1.

Doporučená nebo povinná literatura

COTTON, D.; FALVEY, D.; KENT, S.; MASCULL, B.; ROGERS, J. Market leader: intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Longman, 2010. ISBN 978-1-4082-3695-6.
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2010 (EN)
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064.
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2007. ISBN 9780230035362. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z následujících částí:

Zápočet: aktivní účast na hodinách, zápočtový test
Zkouška: poslech a práce s textem
Zápočet i zkouška jsou založeny na učivu probíraném v daném semestru a základní literatuře.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 U8: Human resources – Job interviews, Expressions for talking about job applications,
2 U8: Human resources – Infinitives and -ing forms, Getting information on the telephone
3 U9: International markets – Development of international markets, Words and expressions for talking about free trade
4 U9: International markets – Conditionals, Negotiating
5 Opakování
6 U10: Ethics – Ethics at work, Words to describe illegal activity or unethical behaviour
7 U10: Ethics – Narrative tenses, Considering options
8 U11: Leadership – Qualities of good relationship, Words to describe character
9 U11: Leadership – Relative clauses, Presenting
10 U12: Competition , Idioms from sport to describe competition
11 U12: Competition – Passives, Negotiating
12 Opakování
13 Zápočtový test

Cíl

Rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení si terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným ekonomickým textům a komunikace v rámci ekonomických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce, plnění individuálních úkolů a kontrola vypracování zadávaných písemných úkolů. Prezence ve cvičení je systematicky kontrolována. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-EP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-UAD , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor