Detail předmětu

Hospodářská angličtina 3

FP-HA3PLAk. rok: 2017/2018

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech. Předmět se zaměřuje na rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- orientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům,
- porozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu,
- hovořit o probraných ekonomických tématech,
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu v praxi, např. při simulaci obchodních jednání nebo v obchodní korespondenci.

Prerekvizity

Studenti jsou schopni: - používat gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětů, na něž navazuje, - aplikovat znalosti formálního i neformálního stylu v písemném projevu, - použít různé jazykové prostředky k popisu osob a míst, - vyjmenovat a popsat různé volnočasové aktivity a sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších souvislostech, - charakterizovat různá zaměstnání, - komunikovat v situacích spojených s cestováním, - diskutovat o problémech turistického průmyslu, - vyjádřit svůj názor na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média, - popsat v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl, - vyjmenovat různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlit souvislosti.

Doporučená nebo povinná literatura

TOMALIN, B.: Key Business Skills, HarperCollins Publishers, 2012
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064.
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, Cambridge University Press 2002. (EN)
MASCULL, B,: Business Vocabulary in Use Advanced, Cambridge University Press 2004. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.
Metody vyučování:
Metody dovednostně-praktické
Práce s texty (učebnice, články)
Monologická metoda (výklad, instruktáž)
Prezentace (statická projekce)
Výuka podporovaná LMS Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z následujících částí:

Zápočet
LMS Moodle 10%
Zápočtový test 30%
Zkouška
Poslechová část 20%
Práce s textem 20%
Prezentace 20%
Celkem 100%

Zápočet i zkouška jsou založeny na učivu probíraném v daném semestru a základní literatuře.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Networking: Introductions
2. Networking: Listening
3. Networking: Small Talk
4. Presentations: Presentation Organization
5. Presentations: Preparation and Delivery
6. Presentations: Presentation Style
7. Meetings: Running a successful meeting
8. Meetings: Participating in meetings
9. Meetings: Conference calls
10. Negotiations: International negotiations
11. Negotiations: Negotiation styles
12. Negotiations: Closing the negotiation

Cíl

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech a zaměří se na dovednosti, které jim umožní nejen efektivní vedení obchodního jednání, prezentování, zvládání odpovědí na kladené otázky, ale také rozvoj obecné i obchodní slovní zásoby, jazykových struktur, které jsou typické pro jazyk podnikání, a výslovnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-UAD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor