Detail předmětu

Praxe: Vedení a řízení sportovního zařízení

FP-TvrszPAk. rok: 2017/2018

Student si vybere téma z oblasti vedení a řízení sportovní organizace a pod vedením konzultanta téma zpracuje. Zároveň se seznámí s profilem sportovní organizace a oblastmi jeho činností a dle možností se zapojí do činností souvisejícími s řízením a vedením organizace. Výstupem je samostatná práce - projekt, model, aj...

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je písemný materiál - seminární práce, ve které zpracuje charakteristiku sportovního zařízení, model organizace provozu sportoviště a zhodnotí své působení ve sportovním zařízení, uvede na základě zjištěných skutečností návrhy na zlepšení, inovace, apod.

Prerekvizity

Technické vědomosti a praktické dovednosti získané z předcházejícího studia.

Doporučená nebo povinná literatura

BĚLOHLÁVEK,F. Desatero managera. Praha : Grada,2007. ISBN 80-7226-873-2 (CS)
HERNDL,K. Rukověť profesionálního prodejce. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0352-1 (CS)
KHELEROVÁ,V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha : Grada,2006. ISBN 80-247-1677-1 (CS)
NOVY,I., PETZOLD,J. (Ne)spokojený zákazník – náš cíl?!. Praha : Grada, 2007. ISBN 80-247-1321-7 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu:
Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutná aktivní účast na úvodním semináři, absovování praxe s písemným potvrzením příslušného pracoviště v rozsahu 44,0 hodin a předložení samostatné práce v rozsahu 10 - 15 stran dle zadání.

Forma zkoušky a výsledná klasifikace předmětu:
Klasifikovaný zápočet se skládá z účasti na úvodním semináři (20%), absolvování praxe v rozsahu 44,0 hodin s potvrzením (30%) a samostatné práce dle zadání (50%). Celkem lze v rámci klasifikace získat max. 100 bodů, přičemž klasifikace je následující:

Klasifikační stupnice
Stupeň Bodové hodnocení (v %) Číselná klasifikace Slovní hodnocení
A 100 - 90 1 výborně
B 89 - 80 1,5 velmi dobře
C 79 - 70 2 dobře
D 69 - 60 2,5 uspokojivě
E 59 - 50 3 dostatečně
F 49 - 0 4 nevyhovující

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

únor úvodní seminář 6,0 hodin
konzultace 10,0 hodin
únor-srpen praxe a zpracování práce 44,0 hodin
květen-srpen udělení klasifikovaného zápočtu

Cíl

Cílem předmětu je získat další teoretické vědomosti a dovednosti z oblasti vedení a řízení sportovní organizace a rozšíření všech souvisejících praktických činností.
Student si dle vlastního výběru vybere sportovní zařízení, ve ktrerém absolvuje pod vedením zaměstnance zařízení průběžnou praxi. Seznámí se z pracovištěm a aktivně se zapojí do činnosti zařízení. Výstupem předmětu je písemný materiál - seminární práce, ve které zpracuje charakteristiku sportovního zařízení, model organizace provozu sportoviště a zhodnotí své působení ve sportovním zařízení, uvede na základě zjištěných skutečností návrhy na zlepšení, inovace, apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na úvodním semináři, seminární práce, potvrzení o absolvování praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
  obor BAK-EP , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
  obor BAK-UAD , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program BAK-KME bakalářský

  obor BAK-MME , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program BAK-MIn bakalářský

  obor BAK-MIn , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výcvikový kurs

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor