Detail předmětu

Účetnictví

FP-ucePAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů.
Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-913-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.
Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemná práce.
Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi.
Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40 % zápočet ku 60 % zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na podstatu a základní principy účetnictví - konstrukci rozvahy, změn v rozvaze, vznik nákladů a výnosů, tvorbu výkazu zisku a ztráty.
1. Charakteristika podvojného účetnictví, účetní legislativa v České republice, finanční výkazy jako výstupy z účetnictví.
2. Rozvaha, základní rozvahové změny.
3. Výkaz zisku a ztráty, vznik výsledku hospodaření.
4. Zásady vedení a metodické nástroje podvojného účetnictví.
5. Finanční účty (charakteristika, základy účtování).
6. Zásoby (charakteristika, oceňování, účtování).
7. Zúčtovací vztahy - pohledávky z obchodních vztahů.
8. Zúčtovací vztahy - dluhy z obchodních vztahů, k zaměstnancům a společníkům.
9. Dlouhodobý majetek (pořízení, odpisování, vyřazení)
10. Vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje.
11. Struktura nákladů a výnosů.
12. Uzávěrkové práce a účetní závěrka.
13. Audit účetní závěrky, povinnost zveřejnit závěrku.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BAK-UAD , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-MIn bakalářský

  obor BAK-MIn , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor