• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Ekonomika podniku


Zkratka: BAK-EP
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 22.12.2010
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem studia je příprava absolventů pro liniové a řídící funkce, kteří vykonávají funkce určené pro podnikové ekonomy se znalostmi ekonomických a manažerských vazeb fungování podniku, specialisty pro projektování podnikatelské činnosti i zajišťování marketingových a obchodních činností a tito jsou připraveni řešit méně náročné rozhodovací problémy, jako i vykonávat ekonomicko-manažerské funkce na nižším a středním stupni řízení podniku.
Navrhovaný obor je koncipován tak, aby absolventi dokázali získat odborné znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd. Cílem je seznámit je s podstatou ekonomických procesů a metod, pomocí, kterých mohou sledovat a kontrolovat ekonomické a manažerské procesy tyto analyzovat a přijímat manažerské rozhodnutí na úrovni nižšího a středního managementu. Zahrnutí kvantitativních metod a technik má za cíl poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů včetně řízení realizace jejich výsledků v praxi. Na základě získaných odborných znalostí a dovedností budou schopni řešit středně náročné úlohy na různých manažerských funkcích na nižším a středním typu řízení podniku všech velikostních kategorií nebo jejich součástí.
Klíčové výsledky učení:
Odborné znalosti absolventa jsou orientovány především na ekonomii a ekonomiku podniku, současně však disponuje i potřebnými znalostmi pro práci s výpočetní technikou a je schopen komunikovat v mezinárodním prostředí. Absolvent tohoto studia disponuje i znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, řízení procesů, řízení jakosti, statistiky a dalších matematických metod.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studia je znalostně připraven pro práci v oblasti ekonomiky podniku na pozicích nižšího a středního managementu ve výrobních i obchodních organizacích nebo ve vybraných útvarech neziskových organizací a státní správy. Absolvent disponuje odbornými i speciálními znalostmi a dovednostmi potřebnými i pro vlastníka malého podniku. Výuka je zaměřena především na získávání odborných ekonomických i manažerských znalostí a dovedností a důraz je kladen na jejich aplikaci do praxe. Absolvent získá také dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Odborné znalosti absolventa jsou orientovány na klíčové znalosti všeobecného ekonomického základu. Odborné znalosti ekonomického základu si student rozšiřuje i v předmětech Evropská a světová ekonomika a Dějiny ekonomických teorií. Současně absolvent disponuje souvisejícími relevantními znalostmi předmětů oborové profilace ekonomiky podniku, matematiky, statistiky, managementu, financí podniku i cizího jazyka, které jsou základem pro navazující odborné předměty. Významné jsou i jeho jazykové znalosti z předmětu Managerial Comunication v anglickém jazyce. Absolvent tohoto studia v rámci odborných předmětů disponuje znalostmi v oblasti řízení jakosti, řízení nákladů, řízení projektů, systémů odměňování, v marketingových i obchodních operacích, ve vybraných ekonomicko-manažerských metodách zaměřených na rozhodování, ale i nezbytnými základními znalostmi z účetnictví, práva a daní. Zahrnutím odborné praxe do výuky jsou studenti schopni efektivněji aplikovat své získané teoretické znalosti v organizacích.
Absolvent je schopen na základě získaných odborných dovedností samostatně se orientovat v oblastech ekonomického řízení podnikatelských subjektů i organizací státní správy, využívá dovednosti z informatiky, ze systémů na podporu rozhodování, ale i znalostí získaných v rámci volitelných předmětů zaměřených na praktické ekonomické i matematicko-statistické aplikace. Nedílnou součástí je praktická aplikace v předmětu Ekonomika podniku 2, k tomu využívá kvantitativní metody na podporu rozhodování, ovládá problematiku podnikového financování, řízení nákladů, řízení jakosti, odměňování, dovednosti získává i v marketingových i obchodních operacích, je schopen vyhodnotit podnikové plány podle stanovených kritérií. Dále dokáže vyhledat, analyzovat i interpretovat ekonomická data a vývojové trendy ve vztahu k hospodářské praxi i ekonomické teorii. Důraz je také kladen na jazykové dovednosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro komunikaci se zahraničními organizacemi.Profil absolventa lze specifikovat následujícím způsobem:

Obecné odborné
- znalosti: Získá znalosti z ekonomických procesů podnikatelských subjektů. Získá teoretické znalosti z oblasti současné ekonomie pro analýzu ekonomických dat, ale i evropské a světové ekonomiky, včetně dějin ekonomického myšlení. Získá znalosti z ekonomiky podniku, matematiky, statistiky, managementu, řízení jakosti, řízení nákladů, financí, kvantitativních metod na podporu rozhodování, projektového řízení, odměňování, z marketingu a obchodu a jejich vlivu na organizaci.
- dovednosti: Dovede se orientovat v oblastech ekonomického řízení a vyhodnocovat jednotlivé podnikové činnosti dle ekonomických kritérií. Dovede analyzovat, vyhledat a provést selekci na základní úrovni v oblasti ekonomiky podniku, managementu, financí, řízení nákladů, řízení jakosti, řízení projektů s využitím matematicko-statistických metod a systémů na podporu rozhodování. Dovede využívat pro analýzu také i získané základní znalosti z účetnictví, daní i práva při řešení praktických i teoretických ekonomických problémů. Dovede v potřebném rozsahu vyhledat, analyzovat a interpretovat ekonomické údaje a trendy z různých hledisek relevantních pro organizační jednotku.
- kompetence: V souladu s ekonomickými trendy určí ekonomické směry rozvoje podniku.

Manažerské a řídící
- znalosti: vysvětlí současné principy ekonomického, manažerského a finančního řízení ve vazbě na matematicko-statistické metody s podporou systémů na podporu rozhodování; vysvětlí všechny významné procesy probíhající v podniku a jejich vzájemné vazby,
- dovednosti: porovnává a ve vzájemných vazbách hodnotí podnik a jeho dopady v oblastech financování, řízení nákladů, projektového řízení, řízení jakosti, odměňování i v marketingu a obchodě,
- kompetence: řízení podniku na nižších a středních manažerských pozicích.

Ekonomické
- znalosti: metody, postupy a nástroje využívané při ekonomickém řízení a rozvoji podniku, vycházející z ekonomického teoretického základu, z poznatků o financování podniku, řízení nákladů, s důrazem na analytické nástroje používané pro řízení a plánování, dále ze základních disciplín používaných při ekonomickém řízení, a to účetnictví, daně, právo, finanční plánování, odměňování, které jsou doplněny Competitive Intelligence,
- dovednosti: v oblastech souvisejících s ekonomickým řízením podniku, marketingem, obchodem, projektovým řízením, včetně odborných jazykových, komunikačních a organizačních dovedností, které jsou zaměřené směrem do manažerské komunikace,
- kompetence: ekonom podniku s komplexními znalostmi a dovednostmi ekonomického řízení podniku.

Prezentační, komunikační
- znalosti: prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli,
- dovednosti: vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření,
- kompetence: odpovědnost za ekonomicko-manažerská rozhodnutí v podniku v prezentační a komunikační oblasti.

Jazykové
- znalosti: pokročilá znalost odborné ekonomické terminologie v anglickém jazyce,
- dovednosti: schopnost porozumět odbornému ekonomickému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce,
- kompetence: komunikační schopnosti se zahraničními organizacemi.
Garant oboru: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-epP Ekonomika podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-ipeP Informatika pro ekonomy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-mak1P Makroekonomie 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FP-ma1P Matematika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-sooP Systémy odměňování v organizacích cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FP-HA1PZ Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-HA2PZ Hospodářská angličtina 2 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-pmzP Praktikum z matematiky 1 cs  3  zimní V kl   ano
FP-pmrzP Praktikum z matematiky 1 – v ruštině ru  3  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KdasP Daňová soustava cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-ma2P Matematika 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-mik1P Mikroekonomie 1 cs  7  letní P zá,zk   ano
FP-uceP Účetnictví cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-HA2PL Hospodářská angličtina 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-HA3PL Hospodářská angličtina 3 en  3  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-emP Enviromentální management cs  3  letní V kl   ano
FP-pmlP Praktikum z matematiky 2 cs  3  letní V kl   ano
FP-pmrlP Praktikum z matematiky 2 – v ruštině ru  3  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-fpP Finance podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-KftP Finanční trhy cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-KopP Právo obchodních korporací cs  4  zimní P zk   ano
FP-KstatP Statistika cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-KepP Ekonomické praktikum na PC cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-KprpP Procesy rodinných podniků cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-KsopP Společenský styk a rétorika cs  3  zimní PV 1 ano

Volitelný
FP-AOP1 Angličtina pro obchodní praxi 1 en  3  zimní V zá,zk   ano
FP-FJ1A Francouzský jazyk A2 - 1 fr  2  zimní V   ano
FP-IJ1A Italský jazyk A2 - 1 it  2  zimní V   ano
FP-NOP1 Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A Německý jazyk A2 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1B Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-RJ1A Ruský jazyk A2 - 1 ru  2  zimní V   ano
FP-SJ1A Španělský jazyk A2 - 1 es  2  zimní V   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KdasP Daňová soustava cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-KfapP Finanční analýza a plánování cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KikP Informace o konkurenci cs  4  letní P kl   ano
FP-KmanP Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KsmarP Statistické metody a analýza rizika cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-KdbsP Databázové systémy cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-KsprP Systémy na podporu rozhodování cs  4  letní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-AOP2 Angličtina pro obchodní praxi 2 en  3  letní V zá,zk   ano
FP-FJ2A Francouzský jazyk A2 - 2 fr  4  letní V zá,zk   ano
FP-IJ2A Italský jazyk A2 - 2 it  4  letní V zá,zk   ano
FP-NOP2 Němčina pro obchodní praxi 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A Německý jazyk A2 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2B Německý jazyk B1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-RJ2A Ruský jazyk A2 - 2 ru  4  letní V zá,zk   ano
FP-TpazP Specializace: Pohybové aktivity při z... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpasP Specializace: Pohybové aktivity seniorů cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpavP Specializace: Pohybové aktivity ve vo... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-SJ2A Španělský jazyk A2 - 2 es  4  letní V zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KjpP Jakost v podniku cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-KmarP Marketing cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-MTZP Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-KopxP Odborná praxe cs  5  zimní P   ano
FP-KpojP Pojišťovnictví cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-KpdsP Předdiplomní seminář cs  4  zimní P   ano

Povinně volitelný
FP-KeupP Evropská unie a podnikání cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-fuP Finanční účetnictví cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-KmspP Mzdový systém podniku cs  4  zimní PV kl 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-TsaP Praxe: Sportovní akce cs  0? zimní V kl   ano
FP-TvrszP Praxe: Vedení a řízení sportovního za... cs  0? zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KbpsP Bankovní produkty a služby cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KdsP Diplomní seminář cs  8  letní P kl   ano
FP-KoppP Obchod a podpora prodeje cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-KorP Optimalizace a rozhodování cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-KrnP Řízení nákladů cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano