• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie a technologie ochrany životního prostředí


Zkratka: BKCO_CHTOZP
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Chemie a chemické technologie
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.7.2005
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem studia je poskytnutí všeobecného vzdělání v oblasti technické chemie se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Absolventi se mohou uplatnit a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí. Kromě toho jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemie obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické a rovněž chemicko-inženýrské, a to na základech solidní znalosti ostatních přírodovědních disciplím (matematika, fyzika, biologie, toxikologie). Tento všeobecný základ je pak rozvinut směrem k ochraně životního prostředí, a to v oblastech chemických technologií šetrných k životnímu prostředí, moderních technologií úpravy vod pitných a čištění vod odpadních, využívání obnovitelných zdrojů energie, odpovědného nakládání s odpady s důrazem na recyklace, a to vše se zohledněním zásad trvale udržitelného rozvoje. Nezbytným doplňkem je i jazyková průprava absolventa (angličtina) a další dovednosti získané ve volitelných předmětech humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, příprava a řízení projektu, pedagogika a psychologie, flosofie a základy etiky, právní propedeutika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (výpočty, statistické a grafické zpracování dat, orientace ve faktografických a fulltextových databázích, prostředky elektronické komunikace).
Profesní profil absolventů s příklady:
Bakalářský studijní obor „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“ je zaměřen na problematiku chemie a technologie ochrany složek životního prostředí. Prakticky zaměřený obor umožňuje jak nástup absolventů do praxe, tak plynulé pokračování ve studiu shodného oboru v navazujícím dvouletém magisterském programu, případně formou celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe. Skladba výuky v prvních dvou ročnících pokrývá současně všeobecné předměty chemického zaměření a příslušná laboratorní cvičení. Specializace oboru je realizována v předmětech jako Chemie životního prostředí, Chemie ovzduší, Hydrochemie a Hydrobiologie. Třetí ročník, orientovaný na prohloubení znalostí oborových předmětů a praktickou výuku, je zakončen vypracováním bakalářské práce. Absolventi oboru mohou nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti využít v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu ochrany životního prostředí, na všech stupních státní správy a samosprávy a v celé škále laboratoří zaměřených na chemii životního prostředí ve sférách kontrolních, výzkumných, vědeckých a akademických institucí.
Garant oboru: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A1 Angličtina pro chemiky I cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_CHI1 Chemická informatika I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCT_MAT1 Matematika I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1 Obecná a anorganická chemie I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_BIO Obecná biologie a ekologie cs  2  zimní P zk   ano
FCH-BCT_CHL1 Úvod do studia chemie cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_ZLT Základy laboratorní techniky cs  1  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A2 Angličtina pro chemiky II cs  1  letní P   ano
FCH-BCT_FYZ1 Fyzika I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_CHI2 Chemická informatika II cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_MAT2 Matematika II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH2 Obecná a anorganická chemie II cs  5  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_OBT Obecná toxikologie cs  2  letní P zk   ano
FCH-BCT_OCH1 Organická chemie I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1_P Praktikum z anorganické chemie I cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_FYZ1_P Praktikum z fyziky I cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCA_TEK Technické kreslení cs  2  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC1 Analytická chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A3 Angličtina pro chemiky III cs  1  zimní P   ano
FCH-BCA_FCH1 Fyzikální chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_OCH2 Organická chemie II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC1_P Praktikum z analytické chemie I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCT_ACH2_P Praktikum z anorganické chemie II cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCA_FCH1_P Praktikum z fyzikální chemie I cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCT_FYZ2 Fyzika II cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCT_EMT Měřicí technika cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC2 Analytická chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A4 Angličtina pro chemiky IV (B1) cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_BCH1 Biochemie I cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_FCH2 Fyzikální chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_COZP Chemie ochrany životního prostředí cs  3  letní P zk   ano
FCH-BCA_MCH Makromolekulární chemie cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC2_P Praktikum z analytické chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCA_FCH2_P Praktikum z fyzikální chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_OCH_P Praktikum z organické chemie cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCA_LSP1_ŽP Laboratorní projekt I - ŽP cs  2  letní PV kl 1 ano
FCH-BCO_ODP_Z Odborná praxe - CHTOZP cs  4  letní PV 1 ano
FCH-BCA_ISO Systémy jakosti a ISO normy cs  2  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCO_AMP Analytické metody technické praxe cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCO_AVO Analýza vody cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCO_HCH Hydrochemie cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCA_CHI1 Chemické inženýrství I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCO_JCH Jaderná chemie cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCA_CHI1_P Praktikum z chemického inženýrství I cs  2  zimní P kl   ano
FCH-BCO_TCV Technologie chemických výrob cs  3  zimní P zk   ano
FCH-BCA_UBP_ŽP Úvod do bakalářské práce - ŽP cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_AVO_P Praktikum z analýzy vody cs  3  zimní PV kl 1 ano
FCH-BCO_ZVE_P Praktikum z environmentálního vzorkování cs  3  zimní PV kl 1 ano
FCH-BCO_ZVE Základy environmentálního vzorkování cs  3  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCO_BAP Bakalářská práce cs  12  letní P   ano
FCH-BCO_TZP Technologie ochrany životního prostředí cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_HYB Hydrobiologie cs  3  letní PV zk 1 ano
FCH-BCA_CHI2 Chemické inženýrství II cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCO_CHO Chemie ovzduší I cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-BCO_HYB_P Praktikum z hydrobiologie cs  2  letní PV kl 1 ano
FCH-BCA_CHI2_P Praktikum z chemického inženýrství II cs  2  letní PV kl 1 ano
FCH-BCO_PZH Prevence chemických havárií cs  2  letní PV zk 1 ano