Detail předmětu

Obecná a anorganická chemie I

FCH-BCT_ACH1PovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1 ročník8  kreditů

Atom, prvek, nuklid, izotopy, relativní atomová hmotnost, atomové jádro, radioaktivita, model atomu, Schrödingerova rovnice, elektronová vlnová funkce, vlastnosti atomů, periodický zákon, chemická vazba, teorie hybridizace, koordinační částice, koordinační vazba, komplexní rovnováha, obecné vlastnosti látek, typy a mechanismy chemických reakcí, reakční kinetika, chemická termodynamika, vratné reakce, rovnováha ve vícefázovém systému, srážení a součin rozpustnosti, zředěné roztoky, teorie kyselin a zásad, základy elektrolýzy.

Výsledky učení předmětu

Student ovládá základní vztahy mezi strukturou na úrovni atomu nebo molekul a vlastnostmi látek, principy vzniku vazby a jejich stability, rychlost chemických reakcí a jejich energetiku, fázové a chemické rovnováhy ve vztahu k technologickému zaměření výuky na fakultě chemické.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti z chemie, fyziky a matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Dílčí testy ze semináře a cvičení umožňují studentům získat zápočet přímo. Při výsledku minimálně 80,00 % a vyšším z části názvosloví a zároveň z části výpočty bude zápočet udělen automaticky.

Pokud student nedosáhl 80,00 % a více z dílčích testů, pak podmínkou pro udělení zápočtu z výpočtových cvičení a semináře je úspěšné absolvování zápočtových testů dosažením minimálně 50,00 % bodů za názvosloví a zároveň minimálně 50,00 % z části výpočtů.
Student má pro získání zápočtu maximálně jeden řádný a jeden opravný termín.

Pro udělení zkoušky je potřebné dosažení minimálně 50,00 % úspěšnosti v písemné části, a v ústní zkoušce prokázání patřičných znalostí v požadovaném rozsahu obecné chemie a schopnost tyto znalosti aplikovat při řešení jednoduchých chemických technických problémů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Atom, prvek, nuklid, izotopy, relativní atomová hmotnost,
atomové jádro,radioaktivita,
model atomu, Schrödingerova rovnice,
elektronová vlnová funkce,
vlastnosti atomů,
periodický zákon,
chemická vazba,
teorie hybridizace,
koordinační částice, koordinační vazba, komplexní rovnováha,
obecné vlastnosti látek,
typy a mechanismy chemických reakcí,
reakční kinetika,
chemická termodynamika, vratné reakce, rovnováha ve vícefázovém systému,
srážení a součin rozpustnosti, zředěné roztoky,
teorie kyselin a zásad,
základy elektrolýzy.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenta chemické fakulty se základními principy vzniku chemické vazby, energetiky chemických procesů, systematikou prvků a strukturou látek ve vztahu k jejich vlastnostem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a seminářích je povinná a kontrolovaná dle článku 16 Studijního a zkušebního řádu VUT a Směrnice děkana č. 2 /2017 (Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické).
Absolvování dvou dílčích testů a účast na řádném termínu každého testu je povinná a kontrolovaná dle článku 16 Studijního a zkušebního řádu VUT a Směrnice děkana č. 2 /2017 (Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické).
Absolvování zápočtového testu je nutné, pokud student nedosáhne 80,00 a více % z testu z názvosloví a z testu z výpočtů (oboje se hodnotí zvlášť). K úspěšnému absolvování zápočtového testu je třeba více než 50,00 % z části názvosloví a zároveň více než 50,00% z části výpočtů.
Podmínky pro studenty kombinovaného studia budou upraveny dle časového plánu studia.