Detail předmětu

Obecná biologie a ekologie

FCH-BCT_BIOPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1 ročník2  kredity

Obecná charakteristika živých soustav. Chemické složení živých soustav, biogenní prvky a biomolekuly. Buněčná a molekulární biologie, struktura prokaryotické a eukaryotické buňky, odkud buňky získávají energii a jak s ní hospodaří, odbourávání sacharidů, tuků a bílkovin, citrátový cyklus a oxidační fosforylace, uchovávání a exprese genetické informace, přenos látek přes membrány, vnitrobuněčný transport, komunikace mezi buňkami, dělení buněk, buněčná diferenciace. Genetika, základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, vazba genů, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, mimojaderná dědičnost, dědičnost kvantitativních znaků, genetické zákonitosti v populacích, genové inženýrství a biotechnologie. Evoluce, vznik života, mechanizmy evoluce živých soustav, vznik druhů. Tři domény života na Zemi, základní fylogenetický strom, klasifikace živých soustav. Základy obecné ekologie, organizmy a prostředí, populace, společenstva, ekosystémy.

Výsledky učení předmětu

Studenti by měli porozumět některým životním dějům na molekulární nebo buněčné úrovni. Dále by měli správně chápat evoluci živých soustav, osvojit si jejich základní klasifikaci a základní ekologické pojmy. Podrobněji vymezuje požadované znalosti anotace, osnova a základní literatura.

Prerekvizity

Základní znalosti ze středoškolské biologie a chemie.

Korekvizity

Na předmět navazují oborové předměty v oborech potravinářská chemie, biotechnologie a chemie a technologie ochrany životního prostředí (biochemie, mikrobiologie, technologie potravin, hydrobiologie, chemie potravin, biotechnologie, molekulární genetika, genové technologie).

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky (2 vyučovací hodiny týdně). Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná, otázky mají ukázat, jak student porozuměl probraným pojmům, jejich vztahům a vybraným schématům a teoriím.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Není.

Osnovy výuky

1. týden: Úvod. Obecná charakteristika živých soustav. Chemické složení živých soustav.
2. týden: Chemické složení živých soustav - biopolymery. Struktura prokaryotických buněk.
3. týden: Struktura eukaryotických buněk. Bioenergetika.
4. týden: Katabolizmus sacharidů, lipidů a bílkovin. Citrátový cyklus, dýchací řetězec a oxidační fosforylace.
5. týden: Fotosyntéza. Uchovávání a exprese genetické informace.
6. týden: Translace, regulace genové exprese.
7. týden: Přenos látek přes membrány. Vnitrobuněčný transport. Komunikace mezi buňkami.
8. týden: Komunikace mezi buňkami. Dělení buněk a jejich diferenciace.
9. týden: Základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, vazba genů, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, mimojaderná dědičnost.
10. týden: Dědičnost kvantitativních znaků, genetika populací, genové inženýrství a biotechnologie.
11. týden: Vznik života, evoluce živých soustav.
12. týden: Tři domény života na Zemi, základní fylogenetický strom, klasifikace živých soustav.
13. týden: Základy obecné ekologie, organizmy a prostředí, populace, společenstva, ekosystémy.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s chemickým složením živých soustav, molekulárně biologickými principy životních dějů, genetikou, evolucí, základní klasifikací organizmů a základy ekologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning