Detail předmětu

Organická chemie II

FCH-BCT_OCH2PovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1, 2 ročník6  kreditů

Halogenderiváty, nukleofilní substituce na nasyceném uhlíkovém atomu, aromatické nukleofilní substituční reakce, eliminační reakce. Alkoholy, fenoly, polyhydroxysloučeniny. Oxidace alkoholů a fenolů. Ethery, peroxidy, epoxidy, crown-ethery. Thioly, sulfidy, sulfonové kyseliny a jejich deriváty. Estery minerálních kyselin. Aminy, diazotace, arendiazoniové soli -využití, aminoxidy. Diazosloučeniny, karbeny.Azidy. Nitrosloučeniny. Organokovové sloučeniny. Aldehydy a ketony, nukleofilní adice na C=O skupinu, aldolizační reakce aldehydů a ketonů. Sacharidy, struktura a vlastnosti. Karboxylové kyseliny, esterifikace, acylhalogenidy, anhydridy, estery, amidy. Halogen a aminokyseliny, peptidy, deriváty kyseliny uhličité. Dikarbonylové sloučeniny, nenasycené karbonylové sloučeniny, chinony.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu Organická chemie II v návaznosti na kurs Organická chemie I, získá posluchač komplexní znalosti o struktuře, reaktivitě a stereochemii derivátů uhlovodíků a heterocyklických sloučenin. Student bude na základní bázi schopen tvořit jednotuché syntetické návrhy a bude schopen vyhodnotit relevanci jednotlivých organických reakcí. Získané znalosti umožňují široké pole uplatnění, jak ve výzkumu, tak praxi organické chemie, v kontrolních laboratořích a orgánech státní správy.

Prerekvizity

Znalost z předmětu Organická chemie I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 4 písemných testů; ti z nich, kteří obdrží v průměru 50% bodů získávají zápočet automaticky. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části se prověřují znalosti z Organické chemie II, v ústní pak znalosti z celé látky Organické chemie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1+2.Nukleofilní substituce, Halogenderiváty
3. Alkoholy a fenoly
4. Ethery
5. Sirné sloučeniny a estery anorganických kyselin
6. Aminy, diazolátky
7. Nitrosloučeniny
8. Organokovové sloučeniny
9. Karbonylové sloučeniny I
10. Karbonylové sloučeniny II
11.Karboxylové kyseliny
12. Acylderiváty
13. Dikarbonylové sloučeniny

Cíl

Cílem je prohloubení znalostí o reaktivitě derivátů základních uhlovodíkových skeletů, průběhu a stereochemii jejich reakcí. Kurs navazuje na předcházející kurs Organická chemie I, jehož zvládnutí je nutným předpokladem pro pochopení látky obsažené v tomto kursu. Cílem kursu je zvládnutí chemie různých funkčních skupin vázaných na různém typu uhlovodíkového skeletu,vliv skeletu na reaktivitu skupiny a naopak skupiny na reaktivitu skeletu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu z předmětu Cvičení z organické chemie je podmínkou docházka a úspěšné absolvování všech písemek.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning