studijní program

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Fakulta: FSIZkratka: B-FIN-PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0719A110001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Fyzika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je vybavit jeho absolventa znalostmi a dovednostmi, které mu umožní buď pokračovat v dalším vzdělávání v oblastech, jako je aplikovaná fyzika, fyzikální inženýrství, nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství, optické inženýrství či metrologie, nebo pracovat v oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Studium vychází ze širokého matematicko-fyzikálního základu doplněného základními poznatky z oblasti inženýrství, zejména z oblasti počítačové podpory konstruování, nebo z oblasti chemie a biologie na úrovni potřebné pro práci v hraničních oblastech výzkumu a vývoje.

Profil absolventa

Znalosti: Student získá vedle širokých znalostí fyziky, nabytých zejména v kurzech obecné a teoretické fyziky a dalších specializovaných fyzikálních předmětech, a matematiky také základní znalosti z oblasti inženýrství, zejména z oblasti počítačové podpory konstruování, nebo z oblastí chemie a biologie na úrovni potřebné pro práci v hraničních oblastech výzkumu a vývoje. Tento komplex teoretických a experimentálních znalostí umožní studentovi porozumět fyzikálním vlastnostem látek a nanostrukturních metamateriálů a metodám jejich zkoumání či funkci fyzikálních a optických zařízení a přístrojů. Významnou část vzdělávání tvoří vlastní práce studentů v laboratořích ústavu vybavených nejmodernějšími zařízeními. K vysoké úrovni vzdělávání přispívá rovněž i možnost využití personálního a materiálního zázemí poskytovaného výzkumnou infrastrukturou CEITEC. Dovednosti: Absolventi vybavení širokými znalostmi fyziky a matematiky budou schopni řešit reálné fyzikálně-inženýrské problémy na úrovni experimentální i teoretické, budou schopni připravit a realizovat experimenty a analyzovat dosažené výsledky. Budou schopni konstruovat fyzikální a optická zařízení a užívat je pro vytváření a charakterizaci struktur požadovaných vlastností. Kompetence: Absolventi jsou připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, optické inženýrství nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství. Vzhledem k získané šíři znalostí a dovedností jsou schopni rychlé adaptability v nejrůznějších oblastech a mohou se uplatnit v praxi, například v laboratorních provozech, metrologických institucích a technologicky zaměřených firmách apod.

Charakteristika profesí

Absolventi jsou připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství. Vzhledem k získané šíři znalostí a dovedností jsou schopni rychlé adaptability v nejrůznějších oblastech a mohou se uplatnit v praxi, například v laboratorních provozech, metrologických institucích a technologicky zaměřených firmách apod.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součásti SZZ a jejich obsah
1. Obhajoba bakalářské práce
2. Atomová a kvantová fyzika (Obecná fyzika IV, Kvantová a statistická fyzika)
3. Elektrodynamika a optika (Obecná fyzika II a III, Elektrodynamika a STR, Základy optiky)
4. Fyzika a inženýrství pevných látek a nanostruktur (Fyzika pevných látek, Základy nanověd, Principy zařízení pro fyzikální technologie)
(V závorce jsou uvedeny předměty vztahující se k danému tematickému okruhu.)

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného zejména na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, optické inženýrství, nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A3Angličtina 3en0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
1CHChemiecs3PovinnýzkP - 26ano
1INInformatikacs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
TA1Matematická analýza I Fcs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
TF1Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
TUNÚvod do fyzikálního inženýrství a nanovědcs2PovinnýkolP - 13 / C1 - 6 / CPP - 7ano
1KZáklady konstruovánícs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
TLAZáklady lineární algebrycs2Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
0FPFyzikální proseminář Ics3VolitelnýklC1 - 26ano
TR0Prezentace výsledkůcs1VolitelnýCPP - 26ano
0PDProgramování v Delphics2VolitelnýCPP - 39ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0VolitelnýP - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A4Angličtina 4en0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
TR1Fyzikální praktikum Ics2PovinnýklC2b - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
TA2Matematická analýza II Fcs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 33 / CPP - 6ano
2NUNumerické metodycs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
TF2Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus)cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
TCHChemické praktikumcs3Povinně volitelnýklC2b - 261ano
2KKonstruovánícs3Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 261ano
0FRFyzikální proseminář IIcs3VolitelnýklC1 - 26ano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs0VolitelnýCPP - 26ano
T1FPočítačová fyzika Ics3VolitelnýklP - 13 / CPP - 13ano
0F1Semestrální projekt Ics3VolitelnýklCPP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0VolitelnýP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 TCH, 2K