studijní program

Elektronika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: BKC-EKTAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060003

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cíle studia bakalářského programu Elektronika a komunikační technologie (BPC-EKT) spočívají v získání znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Spektrum jeho znalostí sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a embedded systémy s detailním zaměřením na aplikace v radiokomunikačních službách a technologiích.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Elektronika a komunikační technologie (BPC-EKT) má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech obecné slaboproudé elektroniky a elektronických komunikačních technologií. Jeho znalosti sahají spektrálně od nízkofrekvenční, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až po optické vlny. Student umí pracovat jak s analogovými elektronickými obvody, signály a systémy, tak i s moderními číslicovými, mikroprocesorovými a mikropočítačovými obvody a systémy. Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších elektronických komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky. Absolventi bakalářského programu naleznou uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních a dalších elektronických a komunikačních služeb. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technické, řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro další doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Charakteristika profesí

Tříletý studijní program Elektronika a komunikační technologie (BPC-EKT) je bakalářským studiem na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT připravujícím prakticky zaměřené specialisty pro oblast elektroniky a moderních komunikačních technologií se zřetelem na přípravu absolventů pro návrh, konstrukci, provoz, servis a údržbu náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních a dalších elektronických a komunikačních služeb.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
142 kreditů v povinných předmětech,
5 kreditů za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce,
minimálně 28 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 10 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-EL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-FY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MPEMateriály pro elektrotechnikucs3zimníPovinnýzkano
BKC-TDETechnická dokumentacecs3zimníPovinnýklano
BKC-FYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelnýano
BKC-MASMatematický seminářcs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-ELPElektronické praktikumcs2letníPovinnýano
BKC-ESOTElektronické součástkycs5letníPovinnýzá,zkano
BKC-EL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-FY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-MA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-PP1Počítačové programování 1cs5letníPovinnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-AE1Analogová elektronika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MVAMěření v elektrotechnicecs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-PP2Počítačové programování 2cs5zimníPovinnýklano
BKC-SI1Signály 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-AE2Analogová elektronika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-ANTAntény a vedenícs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-DE1Digitální elektronika 1cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-SI2Signály 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-AUDAudio elektronikacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BKC-ELFElektronické filtrycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
BKC-ESIModelování a simulace elektronických obvodůcs5letníPovinně volitelnýklPVA 1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-DE2Digitální elektronika 2cs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-KS1Komunikační systémy 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BKC-SEPSemestrální prácecs1zimníPovinnýklano
BKC-VFTVysokofrekvenční technikacs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ano
BKC-NEZNávrh elektronických zařízenícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ne
BKC-TVTTelevizní technika a multimediacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ne
BKC-NDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-BAPBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BKC-KS2Komunikační systémy 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-MVTMikrovlnná technikacs, en5letníPovinnýzá,zkano
BKC-MKOMobilní komunikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
BKC-OKOOptické komunikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ne
BKC-NAONávrh analogových integrovaných obvodůcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníPovinně volitelnýzkano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníPovinně volitelnýzkano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýne
BPC-OPEOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5zimníVolitelnýzkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníPovinně volitelnýzkPVB1ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníPovinně volitelnýzkPVB1ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
BKC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5letníVolitelnýzá,zkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelnýne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3letníVolitelnýklano
BPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5letníVolitelnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA 1 5 BKC-AUD, BKC-ELF, BKC-ESI
PVA 2 5 BKC-EMC, BKC-NEZ, BKC-TVT
PVA 3 5 BKC-MKO, BKC-OKO
PVB1 4 BKC-AN4, BKC-AEI
PVB 2 6 BKC-NDI
PVB 3 5 BKC-NAO