studijní program

Mikroelektronika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-MELAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060009

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program je zaměřen na výchovu inženýra - mikroelektronika se širokým základem v oblasti teorie, návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky. Student se může zaměřit zejména na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku. Student získává i související poznatky z informačních a komunikačních technologií. Absolventi tohoto magisterského studia se uplatní zejména v oblastech návrhu, vývoje a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů, zařízení a systémů, zakázkových integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji s povrchovou montáží. Cílem programu je rovněž příprava absolventů schopných samostatně řešit náročné technické úkoly v obchodní a servisní činnosti u uživatelů nejrůznějších elektronických zařízení. Výuku odborných předmětů zajišťuje především Ústav mikroelektroniky (UMEL) FEKT VUT v Brně.

Profil absolventa

Absolvent má detailní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje: na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i na poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie, výroby a aplikací integrovaných obvodů, v problematice návrhu, technologie a aplikací elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování signálu. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.

Charakteristika profesí

Absolventi programu Mikroelektronika naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. v dalších oblastech. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
63 kreditů v povinných předmětech,
51 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Délka praxe

V navazujícím magisterském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 2 týdnů. Praxe může být absolvována v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu, v rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce navazujícího magisterského studia. Firmy pro vykonání odborné praxe jsou voleny podle studijních oborů - viz.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-MSIModelování a simulace v mikroelektronicecs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-APTAplikovaná počítačová technikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-MPRMikroelektronické prvky a strukturycs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-MOTMontážní a propojovací technologiecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-SVMStruktura a vlastnosti materiálůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-VAFVakuová technikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MPC-MFYModerní fyzikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-AIOAnalogové integrované obvodycs6letníPovinnýzá,zkano
MPC-DISDigitální integrované obvodycs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-NENNávrh elektronických přístrojůcs6letníPovinnýzá,zkano
MPC-PZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-PELPrůmyslová elektronikacs6letníPovinně volitelnýzkPVB2ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MPC-MEMModelování elektromagnetických polícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MPC-NANNanotechnologiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-NAIMetody návrhu analogových integrovaných obvodůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-MTEModerní technologie elektronických obvodů a systémůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-M2MSemestrální prácecs2zimníPovinnýklano
MPC-VSKVýroba součástek a konstrukčních prvkůcs6zimníPovinnýzkano
MPC-KTEKonstrukce a technologie elektronických zařízenícs5zimníPovinně volitelnýzkPVA4ano
MPC-NDOMetody návrhu digitálních integrovaných obvodůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-ZEMZáklady elektronové mikroskopiecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-MSMDiplomová prácecs20letníPovinnýano
MPC-IOPIntegrovaná optoelektronikacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MPC-OPINové obvodové principy pro návrh integrovaných systémůcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MPC-QMAŘízení kvalitycs6letníPovinně volitelnýzkPVA5ano
MPC-TVPTeorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálucs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
MPA-MENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníPovinně volitelnýklPVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelnýano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýano
MPC-OPMOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
MPC-RETRétorikacs2zimníVolitelnýano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelnýzkano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelnýano
MPC-EICElektrické instalacecs5letníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelnýzkano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelnýzkano
MPC-RETRétorikacs2letníVolitelnýano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelnýzkano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
MPC-TBITechnologie v buněčném inženýrstvícs5letníVolitelnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 9 MPC-APT, MPC-MPR, MPC-MOT, MPC-SVM, MPC-VAF
PVA2 5 MPC-DRE, MPC-PSO, MPC-MAT, MPC-MNM
PVA3 5 MPC-KVE, MPC-MFY, MPC-FPF, MPC-MEM, MPC-NAN
PVA4 10 MPC-KTE, MPC-NDO, MPC-ZEM
PVA5 10 MPC-IOP, MPC-OPI, MPC-QMA, MPC-TVP
PVB1 7 MPC-EFE1, MPC-EFE2, MPA-MEN, MPC-EFE1, MPC-EFE2
PVB2 5 MPC-PZO, MPC-PLD, MPC-PEL