Detail předmětu

Řízení kvality

FEKT-MPC-QMAAk. rok: 2020/2021

Kurs poskytuje přehled v problematice přístupů k řízení technologických procesů z pohledu plnění technických požadavků na výrobu. Náplň kursu se vztahuje k technickým aspektům plánování, řízení, prokazování i zlepšování jakosti a řešení problémů řízení, optimalizace a zlepšování procesů, které jsou podstatné nejenom pro praxi elektrotechnických průmyslových podniků. Po stránce obsahové je předmět zaměřen zejména na problematiku v této oblasti uplatňovaných metod a nástrojů. Po absolvování předmětu se posluchač bude orientovat v pojmech, postupech a metodách řízení průmyslových procesů.

Výsledky učení předmětu

Znalosti z oblasti optimalizace a řízení procesu, rozvoj prezentačních dovednosti a týmového přístupu k řešení problémů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Novotný, R. Řízení technologických procesů. FEKT VUT v Brně, 2015.
Novotný, R. Řízení technologických procesů - prezentace. FEKT VUT v Brně, 2015.
ČSN ISO 18404 (010218) Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. Dostupné také z: http://csnonline.agentura-cas.cz/ (CS)
MAUCH, Peter D. Quality management: theory and application. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-11620-7. (CS)
SU, Chao-Ton. Quality engineering: off-line methods and applications. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4665-6947-8. (CS)
JONES, Erick C. Quality management for organization using lean Six Sigma techniques. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4398-9782-9. (CS)
ČSN ISO 13053-1 (010217) Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma. Část 1, Metodologie DMAIC = Quantitative methods in process improvement - Six Sigma. Part 1, DMAIC methodology. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. Dostupné také z: http://csnonline.agentura-cas.cz/ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů: výborně(90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě(60-69 bodů), uspokojivě(50-59 bodů), nevyhovující(0-49 bodů). Rozdělení bodů podle vyhlášky na začátku kurzu (semestru).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do řízení procesů
Procesní přístup
Metrologie a uplatňování procesů měření
Operativní řízení procesů
Primární metodické postupy v řízení technologických procesů
Statistické metody a rozhodování na základě dat
Variabilita procesu a její zdroje, statistické řízení procesů (SPC).
Hodnocení stability procesu, stroje či technologie
Hodnocení způsobilosti procesu, stroje a technologie
Plánování jakosti
Techniky plánovaného experimentu (DOE)
Six Sigma
Ekonomické aspekty řízení procesů a principy lean managementu

Cíl

Rozvoj kompetencí studentů ve vztahu k oblasti studia

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-MEL magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning