Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2018/2019

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Doktorské studium v oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia v oboru Management stavebnictví je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů spojených s řízením nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

. kolo (podání přihlášek od do )

 1. Vliv developerských projektů na rozvoj území

  Cílem disertační práce je určení socio-ekonomického přínosu developerských projektů pro regionální rozvoj. V rámci disertační práce bude provedeno třídění developerských projektů dle relevantních kritérií, jejich analýza a následně vytvoření metodického postupu pro vyhodnocení zkoumaného přínosu. Výstup práce by měl odpovědět na výzkumnou otázku, s jakou intenzitou jednotlivé typy developerských projektů na rozvoj území působí.

  Školitel: Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.

2. kolo (podání přihlášek od 18.10.2018 do 10.12.2018)

 1. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Facility management šetrných budov

  Cílem disertační práce je vyhodnotit komplexně význam speciálních technologií a opatření používaných pro šetrné budovy. Přitom využít dostupná data z budov a areálů provozovaných po dobu více let(data zahrnující spotřebu energií,vody a údajů o vnitřním prostředí i vodní bilance zelených střech ap.).Záměrem této práce je představit a vyhodnotit opatření uplatňovaná pro zmírňování klimatických změn v rámci facility managementu šetrných budov.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.

 3. Implementace IFRS a její dopady do prostředí stavebních firem

  Téma je založeno na zkoumání standardů IFRS (International Financial Reporting Standards) a jeho implementaci do českého prostředí stavebních firem. V rámci tématu budou nastaveny specifika účtování a konání účetní závěrky stavebních firem dle českých účetních předpisů a nastavení obecného schématu převodu specifických účetních operací včetně výkaznictví do standardů IFRS. Téma bude také zaměřeno na identifikaci dopadů implementace IFRS do českého prostředí ve stavebnictví.

  Školitel: Vítková Eva, Ing., Ph.D.

 4. Oceňování goodwill ve stavebním podniku

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány metody oceňování Goodwill, který je považován za nedílnou součást hodnoty firmy a jejího majetku. Cílem práce bude navržení systému oceňování goodwill ve stavebním podniku s akcentem na jeho marketingovou podstatu. Účelem navrhovaného tématu je sjednocení postupů využívaných pro oceňování goodwill.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 5. Optimalizace procesu hodnocení efektivnosti a rizik projektů revitalizace brownfieldů

  Téma disertační práce je zaměřeno na ekonomické hodnocení a hodnocení rizik projektů revitalizace brownfieldů. Na základě podrobné analýzy současného stavu v dané oblasti bude provedeno zhodnocení způsobů promítání dílčích dopadů těchto projektů do jejich ekonomického hodnocení a rizikové analýzy a bude zpracován optimalizovaný návrh procesu hodnocení efektivnosti a rizik tohoto typu projektů. Výsledky budou ověřeny na případové studii.

  Školitel: Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.

 6. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 7. Vliv developerských projektů na rozvoj území

  Cílem disertační práce je určení socio-ekonomického přínosu developerských projektů pro regionální rozvoj. V rámci disertační práce bude provedeno třídění developerských projektů dle relevantních kritérií, jejich analýza a následně vytvoření metodického postupu pro vyhodnocení zkoumaného přínosu. Výstup práce by měl odpovědět na výzkumnou otázku, s jakou intenzitou jednotlivé typy developerských projektů na rozvoj území působí.

  Školitel: Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.

 8. Vliv developerských projektů na rozvoj území

  Cílem disertační práce je určení socio-ekonomického přínosu developerských projektů pro regionální rozvoj. V rámci disertační práce bude provedeno třídění developerských projektů dle relevantních kritérií, jejich analýza a následně vytvoření metodického postupu pro vyhodnocení zkoumaného přínosu. Výstup práce by měl odpovědět na výzkumnou otázku, s jakou intenzitou jednotlivé typy developerských projektů na rozvoj území působí.

  Školitel: Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 15.06.2018 do 31.07.2018)

 1. Inovace v oblasti rozpočtování stavebních objektů

  Téma je zaměřeno na současný vývoj ve způsobech určování pořizovacích cen stavebních objektů a jeho inovaci. To souvisí se zvyšujícími se požadavky na rychlejší a efektivnější způsoby tvorby pořizovacích cen stavebních objektů zejména v předinvestiční a investiční fázi životního cyklu stavebního objektu. Cílem práce je navrhnout způsob satnovení nabídkové ceny stavebního objektu s orientací na parametrické rozpočtování.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.

 2. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DV81Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumucs2PovinnýzkP - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394078ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394078ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394078ano
DV73Prostorová ekonomikacs8Povinně volitelnýzkP - 394080ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8Povinně volitelnýzkP - 394080ano
DV79Finanční managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394172ano
DV74Inovační managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394172ano
DV76Krizový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394172ano
DV80Teorie managementucs8Povinně volitelnýzkP - 394172ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394079ano
DV77Management investičních projektůcs8Povinně volitelnýzkP - 394081ano
DV78Projektový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394081ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8Povinně volitelnýzkP - 394081ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4078 0 DA58, DA61, DA62
4079 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4080 0 DV73, DV72
4081 0 DV77, DV78, ZQ61
4172 0 DV79, DV74, DV76, DV80