• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Správní rada

Správní rada vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými VUT hodlá nabýt nebo převést nemovité věci, k právním úkonům, kterými VUT hodlá nabýt nebo převést movité věci, jejichž cena je vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek, k právním úkonům, kterými VUT hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, k právním úkonům, kterými VUT hodlá založit jinou právnickou osobu, a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob.

Správní rada se vyjadřuje zejména k dlouhodobému záměru VUT a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu VUT, k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření VUT a k výsledkům hodnocení činnosti VUT.

Dále dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti VUT, která zveřejňuje a vykonává další činnosti podle zákona o vysokých školách v platném znění.

    předseda

    člen