studijní program

Průmyslový design ve strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: B-PDS-PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0212A310002

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 14.7.2018 - 14.7.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Strojírenská technologie 2
Umění Design a užité umění 29
Strojírenství, technologie a materiály Materiálové inženýrství 17
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 17
Strojírenství, technologie a materiály Aplikovaná mechanika a biomechanika 14
Umění Grafická tvorba 17
Umění Teorie a historie uměleckého oboru 4

Cíle studia

Bakalářský studijní program Průmyslový design ve strojírenství spojuje teorii, dovednosti a praxi v oblasti průmyslového designu. Program připravuje studenty na navrhování sériově vyráběných produktů s důrazem na funkční, estetické, technické, ergonomické a bezpečnostní kvality. Základ studia tvoří profilující technické a odborné předměty spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi v rámci širších společenských a enviromentálních kontextů. Výuka je založena na tradičních designérských postupech i na možnostech progresivních technologií. Rozvíjí komplexní přístup k řešení designu jako kontinuálního procesu od konceptu až po prezentaci návrhu prostřednictvím vizualizací, animací a modelové dokumentace.
Cílem vzdělávacího procesu je formování tvořivých a schopných absolventů s vysokou mírou uplatnitelnosti na trhu práce.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu má znalosti z oblasti strojního inženýrství spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi metod designérské tvorby.
Je teoreticky i prakticky dobře vybaveným průmyslovým designérem, otevřeným inovátorem schopným samostatně řešit jednodušší průmyslové výrobky po stránce funkční, estetické, technické, ergonomické i bezpečnostní. Své návrhy přesvědčivě prezentuje formou kresebných skic, počítačových vizualizací i 3D modelů.

Charakteristika profesí

Díky svému jedinečnému profilu je designér se strojírenským základem na trhu práce dobře přijímaný. Nalezne uplatnění v průmyslové sféře na vývojových pracovištích velkých nebo středních firem, ale i ve specializovaných designérských a grafických studiích. Univerzálně vybavený absolvent je schopen přizpůsobit se práci v příbuzných oborech, zejména konstrukčního směru. Disponuje také potřebnými tvůrčími, technickými a metodickými dovednostmi pro další studium průmyslového designu v navazujícím magisterském stupni.
Nadaní studenti jsou motivování a směřováni k doktorskému studiu.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní závěrečná zkouška je ústní a je plánována v pěti základních oblastech. 1) Oblast konstruování strojů. Zahrnuje tyto předměty: Základy konstruování, Konstruování, Konstruování strojů - strojní součásti, Konstruování strojů - převody, Konstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworks. 2) Oblast mechaniky těles. Zahrnuje tyto předměty: Technická mechanika, Statika, Pružnost a pevnost. 3) Oblast dějin umění. Zahrnuje tyto předměty: Dějiny umění do 18. století, Dějiny umění 19. a 20. století, Dějiny designu. 4) Oblast teorie designu. Zahrnuje tyto předměty: Ergonomie, Pokročilé materiály v designu a Typografie. 5) Obhajoba bakalářské práce reflektuje praktické předměty, dovednosti a dosavadní zkušenosti v oblasti průmyslového designu. Součástí bakalářské práce je představení variantních návrhů i výsledného designu popisem tvarového řešení, konstrukčně-technologického řešení, ergonomického řešení, barevného a grafického řešení ve formě prezentace, textové práce, sumarizačního posteru i modelu ve zvoleném měřítku.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi programu mohou pokračovat ve studiu průmyslového designu v navazujícím magisterském studijním programu M-PDS obor: Průmyslový design ve strojírenství.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A3Angličtina 3en0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
3CDCADcs2PovinnýCPP - 26ano
YU3Dějiny umění do 18. stoletícs2PovinnýzkP - 26ano
YZ1Hmotové studiecs3PovinnýklA - 39ano
YKGKresba geometrických objektůcs2PovinnýklA - 26ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1PGPočítačová geometrie a grafikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
YDFÚvod do designucs2PovinnýP - 13 / A - 26ano
1KZáklady konstruovánícs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0VolitelnýP - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A4Angličtina 4en0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
YU4Dějiny umění 19. - 20. stoletícs2PovinnýzkP - 26ano
BFFyzikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / C1 - 12ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
2KKonstruovánícs3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
YKVKresba výrobkucs2PovinnýklA - 26ano
2MMatematika IIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
YPBPočítačová grafika Ics3PovinnýklCPP - 39ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
2VTVýrobní technologie Ics3PovinnýklL - 26ano
0FBVybrané kapitoly z fyziky Bcs0VolitelnýP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0VolitelnýP - 26ano