Detail předmětu

Dějiny umění do 18. století

FSI-YU3Ak. rok: 2019/2020

V předmětu jde o seznámení s počátky dějin umění a jejich vývoj do 18. století. Úvodem je věnována pozornost terminologii výtvarného umění, charakteristice slohů a jejich periodizaci. Studium prehistorického umění, umění starověku, umění starokřesťanského a byzantského, umění raného středověku, románského a gotického umění (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás), renesance, baroka a rokoka.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je orientace v historii výtvarného umění až do 18. století se zaměřením na Evropu, znalost podstaty, charakteristik a významných zástupců jednotlivých směrů.

Prerekvizity

Předpokládají se základní středoškolské znalosti historie výtvarného umění v období starověku, středověku, renesance, baroka a rokoka.

Doporučená nebo povinná literatura

GOMBRICH, E.H. The story of art. 16. ed. London: Phaidon, 1995. ISBN 9780714832470.
BEARD, Lee. The art book. New ed.; 2nd ed. rev., expanded and updated. New York: Phaidon Press, 2012. ISBN 0714864676.
HUYGHE, René. Larousse, Umění a lidstvo. Praha: Odeon, 1974. ISBN AS93001
PIJOAN, José.: Dějiny umění 1-8. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004
RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověřuje znalosti vývoje výtvarného umění daného období, vztahy a souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí z historie a teorie výtvarného umění a uměleckých řemesel v období starověku, středověku, renesance, baroka a rokoka. Předmět rozšíří a prohloubí znalosti studentů v historii umění od počátku až do 18. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - obory výtvarného umění a jejich charakteristika, užité umění, umění a řemesla, periodizace, charakteristika slohu, základní pojmy (realistický, naturalistický, expresivní, abstrakce, kompozice, idealizace, lineární, geometrický, organický,…);
2. Prehistorické umění (paleolit, neolit, megalitické stavby, funkce, sochařství, malířství, řemesla);
3. Egypt, Mezopotámie, Kréta, Mykény;
4. Antické Řecko, umění Etrusků, Římanů;
5. Umění starokřesťanské, byzantské, umění raného středověku (předkarolínské, karolínské);
6. Románské umění (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás);
7. Gotika (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás);
8. Raná renesance - architektura, sochařství, malířství a umělecká řemesla doby renesanční v Itálii, dalších evropských zemích, renesance v Čechách a na Moravě;
9. Vrcholná renesance - architektura, sochařství, malířství a umělecká řemesla doby renesanční v Itálii;
10. Manýrismus - architektura, sochařství, malířství a umělecká řemesla doby renesanční v Itálii;
11. Baroko 1 - architektura a sochařství v duchu radikálního baroku a barokního klasicismu;
12. Baroko 2 - malířství a umělecká řemesla v duchu radikálního baroku a barokního klasicismu;
13. Barokní realismus v malířství, Rokoko- malířství a umělecká řemesla.