Detail předmětu

Hmotové studie

FSI-YZ1Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na základy prostorové tvorby z hlediska vizuálního. Praktická cvičení na obecných kompozičních tématech jsou úvodem do pozdějších konkrétních zadání průmyslového designu. Hmotové studie akcentují výtvarnou kvalitu objektů, jasnou koncepci řešení, logiku stavby objemu, význam proporcí a provázanost celku s detailem. Nedílnou součástí předmětu je zvládnutí realizace modelů ze základních materiálů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat znalosti pro tvorbu a analýzu prostorových objektů, seznamuje se základními technikami a nástroji pro realizaci fyzických modelů z průmyslové plastelíny, modelovací hlíny, sádry, HPS a dalších materiálů.

Prerekvizity

Znalost perspektivy, zvládnutá kresba geometrických těles a orientace v dějinách umění a designu. Výhodou jsou jakékoli zkušenosti s tvorbou modelů.

Doporučená nebo povinná literatura

WONG, Wucius. Principles of Form and Design. New York: John Wiley, 1993. ISBN 0-471-28552-8.
PIPES, Alan. Foundations of Art + Design. Second edition. London: Laurence King Publishing, 2008. ISBN 978-1-85669-578-7.
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0. (CS)
LIDWELL, William, Kritina HOLDEN a Jill BUTLER. Universal Principles of Design. Gloucester: Rockport Publishers, 2003. ISBN 1-59253-007-9.
TERSTIEGE, Gerrit, ed. The Making of Design: From the First Model to the Final Product. 2009. Basel: Birkhäuser Verlag. ISBN 978-3-0346-0089-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou prakticky zaměřena na realizaci fyzických modelů s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno prezencí ve cvičeních, odevzdáním zadaných prací ve stanovených termínech, ústní obhajobou zpracovaných úkolů. Výsledné hodnocení je průměrem z hodnocení tří úkolů. Klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Klasifikační stupeň ECTS / bodové hodnocení / číselná klasifikace // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně // F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou hmotových studií, které jsou předstupněm k průmyslovému designu. Kompozice jsou zaměřeny na tvarovou podstatu a její obsahové a formální souvislosti. Studenti jsou vedeni v rámci obecného zadání, které abstrahuje od funkčních, technologických a dalších aspektů k jednoznačné koncepci tvarového řešení. Předmět rozvíjí kreativní potenciál studentů a podporuje jejich schopnost formulovat názor.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání I. úkolu / kompoziční studie na téma dělení základního geometrického tělesa a přeskupení takto vzniklých částí bez ztráty objemu v nový objekt, analýza možností
2. Kresebné skici, prostorové skici (hlína, papír), variantní návrhy
3. Prostorové skici, tvorba modelu z průmyslové plastelíny (clay)
4. Tvorba modelu z claye, práce na posteru
5. Hodnocení I. úkolu, rozbor jednotlivých prací, zadání II. úkolu / kompoziční studie na téma fixace základního geometrického tělesa nad základnou, analýza možností
6. Kresebné skici, prostorové skici (hlína, clay), variantní návrhy
7. Prostorové skici, tvorba modelu ze sádry
8. Tvorba modelu ze sádry, práce na posteru
9. Hodnocení II. úkolu / rozbor jednotlivých prací, zadání III. úkolu / kompoziční studie na téma transformace přírodního útvaru, analýza možností
10. Studium tektoniky přírodního útvaru, kresebné skici, prostorové skici, variantní návrhy
11. Prostorové skici, tvorba modelu (individuální výběr materiálu dle zvolené koncepce)
12. Tvorba modelu, práce na posteru
13. Hodnocení III. úkolu / rozbor jednotlivých prací, celkové hodnocení semestru