Detail předmětu

Počítačová grafika I

FSI-YPBAk. rok: 2019/2020

Studenti se seznámí s programy pro vytváření a úpravu rastrové grafiky. Naučí se pracovat se základními i pokročilými nástroji (kreslení, vrstvy, retuše, transformace, masky). Předmět povede k tvorbě 2D grafiky, zejména tiskovin, velkoplošné grafiky a grafiky pro webové stránky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti s prací v programech pro vytváření a úpravu rastrové grafiky, na základě čehož budou schopni v dalších ročnících vytvářet kvalitní grafické výstupy svých projektů (obrázky do technických zpráv a prezentací, prezentační postery, vizualizace).

Prerekvizity

U studentů se předpokládá základní práce s PC, systémem Windows a schopnost tvůrčího myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Adobe Creative Team: Adobe Photoshop CS5, ISBN: 9788025132258
FAULKNER, Andreu a Conrad CHAVEZ. Adobe Photoshop CC. Indianapollis: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4741-2.
SIMMONS, Jason. Kompletní příručka pro designéry: virtual product design. V Praze: Slovart, 2009. ISBN 978-807-3911-515.
Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop [online]. Adobe Systems Software Ireland, 2017. Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/user-guide.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení s počítačovou podporou, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s prací v programech pro vytváření a úpravu rastrové grafiky. Práce v těchto programech povede k vytvoření 2D rastrových grafických výstupů pro tištěnou, elektronickou a multimediální grafiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s prostředím programu, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory, barevné režimy;
2. Práce s vrstvami, nástroje pro vytváření volné grafiky, štětec, guma, výplň;
3. Pokročilé vlastnosti štětců, vlastní štětce, import štětců, použití přítlaku a simulovaného přítlaku pro vlastnosti pracovních nástrojů;
4. Práce s výběry, nástroje pro manuální výběr, plošný výběr, výběr podle barev, pokročilé nástroje pro výběr, ukládání a znovu načítání výběrů;
5. Retušovací nástroje, nástroje na bázi štětců, nástroje pro retušování ploch, kombinace grafiky napříč vrstvami;
6. Barevné korekce a úpravy obrazu, změny barevného režimu obrazu;
7. Práce s filtry a efekty;
8. Práce s textem, vlastnosti, textové bloky, transformace, export;
9. Inteligentní objekty, navázané soubory, skupiny vrstev;
10. Použití rastrových a vektorových masek, vektorové objekty, cesty, kanály;
11. Styly vrstev, speciální typy vrstev, vrstvy výplně a úprav, inteligentní filtry;
12. 3D nástroje, 3D vrstvy, možnosti importu a exportu 3D geometrie a mapování;
13. Možnosti exportu, nástroje pro přípravu grafiky pro web, animace,

eLearning