studijní program

Telekomunikační a informační systémy

Fakulta: FEKTZkratka: BKC-TLIAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060005

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Informační bezpečnost nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Studenti se v oboru podrobně seznámí jak s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT, tak s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty.

Profil absolventa

Absolventi studia budou vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva souvisejícími s návrhem, provozem a správou informačních a komunikačních systémů.
Teoretické základy jsou ve vyšších ročnících doplněny o praktické kurzy, ve kterých studenti získají praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi. Tyto znalosti budou pak dále schopni aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu najdou uplatnění na trhu práce převážně v technických pozicích zaměřených na návrh, budování a správu informačních a komunikačních systémů, např. u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u poskytovatelů internetového připojení a služeb a dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
139 kreditů v povinných předmětech,
5 kreditů za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce,
minimálně 26 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-EL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-FY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MPEMateriály pro elektrotechnikucs3zimníPovinnýzkano
BKC-PC1TPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-TDETechnická dokumentacecs3zimníPovinnýklano
BKC-FYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelnýano
BKC-MASMatematický seminářcs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-ESOTElektronické součástkycs5letníPovinnýzá,zkano
BKC-EL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-FY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-MA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2letníPovinnýano
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníPovinně volitelnýzkPVB 1ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníPovinně volitelnýzkPVB 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-ANAAnalogová technikacs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-ASIAnalýza signálů a soustavcs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-KOMKomunikační technologiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BKC-MVAMěření v elektrotechnicecs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-ARSArchitektura sítícs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-DAKDatová komunikacecs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-DE1Digitální elektronika 1cs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-PC2TPočítače a programování 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BKC-PRMPřenosová médiacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-MDSMultimediální službycs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-PTSPřístupové a transportní sítěcs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-B2TSemestrální prácecs1zimníPovinnýklano
BKC-ZKRZáklady kryptografiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BKC-ZSYZabezpečovací systémycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ano
BKC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-BCTBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BKC-SOSSíťové operační systémycs6letníPovinnýzá,zkano
BKC-HWSHardware počítačových sítícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
BKC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
BKC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
BKC-MKOMobilní komunikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníPovinně volitelnýzkano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníPovinně volitelnýzkano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýne
BKC-MEPMikroelektronické praktikumcs2zimníVolitelnýano
BPC-OPTOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3zimníVolitelnýklano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
BKC-STEStudiová technikacs6zimníVolitelnýzá,zkne
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5zimníVolitelnýzkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelnýne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3letníVolitelnýklano
BPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5letníVolitelnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA 1 5 BKC-PRM
PVA 2 10 BKC-ZSY, BKC-ZSG
PVA 3 15 BKC-HWS, BKC-IOT, BKC-KEZ, BKC-MKO
PVB 1 4 BKC-AN4, BKC-AEI