studijní program

Telekomunikační a informační systémy

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-TLIAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060005

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Telekomunikační a informační systémy nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky s užším zaměřením na problematiku klasických i mobilních komunikací, inteligentních sítí a Internetu věcí. Cílem je seznámit studenty
- se základními principy a metodami matematiky, elektrotechniky a teorie obvodů, fyziky, se základy práce s elektrickými měřicími přístroji,
- získat základní aplikační znalosti analogové techniky a použití integrovaných analogových obvodů v konkrétních aplikacích,
- s přehledem základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a také v technikách přenosů ostatních informací,
- s oblastmi telekomunikačních sítí, především datových sítích (architektura, techniky komunikace, způsoby přenosu a směrování informace, principy sdílení síťových prostředků, prostředky realizace služeb, správa sítí),
- se základy digitálních obvodů a naučit je praktickým postupům návrhu obvodových zapojení kombinačních, asynchronních a synchronních číslicových systémů,
- se základy kryptografie, informační a komunikační bezpečností,
- s principem činnosti a použitím analogových a digitálních zařízení zvukové techniky, počítačových systémů pro zpracování zvuku a jejich instalací ve zvukových studiích,
- zpracování akustických signálů od jejich vzniku přes transformaci do elektrického signálu a zpět na akustický signál až po konečný sluchový vjem u posluchače.
Cílem je poskytnout studentům praktické zkušenosti i základní teoretické znalosti o multimediálních komunikačních službách v současných přenosových sítích.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Telekomunikační a informační systémy získá díky vhodnému propojení znalostí z telekomunikací, informatiky a elektrotechniky širší znalosti z celé oblasti informačních a komunikačních technologií. Absolvent má kvalitní znalosti a dovednosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů, získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechniky, měření, aplikované informatiky, číslicové techniky, základní znalosti pro popis, analýzu a návrh kombinačních a sekvenčních logických sítí v číslicových systémech, teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších neelektrických veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků. Získá teoretické základy z oblasti kryptografie a počítačové bezpečnosti a také konkrétní aplikační poznatky z konstrukce elektronických přístrojů s důrazem na pochopení fyzikální podstaty probíraných problémů.

Absolvent bude schopen
- popsat vlastnosti prvků elektrických obvodů a jejich modelů a aplikovat základní obvodové zákony při analýze lineárních i nelineárních elektrických obvodů, popsat základní vlastnosti digitálních obvodů a navrhnout libovolný systém kombinační techniky,
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace, základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry, obecnou architekturu komunikace systémů, popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace, vysvětlit fungování fyzické, spojové a síťové vrstvy přenosových systémů, popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.
- rozlišit souvislosti řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků, aplikovat analogové a digitální modulace, vysvětlit pojmy vzorkování, kvantování a kódování, diskutovat vzorkovací teorém,
- kvalifikovaně analyzovat a navrhovat bezpečnostní řešení pro informační a komunikační systémy,
- popsat typy operačních systémů, definovat jádro a systémové volání, proces a vlákno,
- popsat kompletně problematiku přenosu akustických signálů,
- vysvětlit principy fungování systémů a detektorů PZS a EPS, dohledových videosystémů, přístupových a elektronických platebních systémů,
- porozumět a popsat základní prvky mikroprocesorových systémů, konstruovat zapojení embedded zařízení, řízené n-bitovým mikrokontrolérem, testovat funkci mikroprocesorových systémů, analyzovat početní náročnost algoritmů číslicového zpracování dat, naprogramovat základní algoritmy řídicí techniky v jazyce symbolických adres a v jazyce C, technicky využívat mikroprocesorové obvody,
- navrhnout napájecí rozvody a jejich blokování, realizovat stínění kritických částí zařízení,
- popsat principy a vnitřní architekturu aktivních prvků komunikačních sítí,
- popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků,
- vysvětlit zásadní rozdíly mezi komerčními mobilními sítěmi a proprietárními technologiemi pro přenos M2M dat v rámci IIoT (Industry Internet of Things) a Průmyslu 4.0.

Absolvent bude umět
- vyjádřit spektrum vzorkovaného signálu, změřit parametry konvergovaných sítí, nastavit SIP ústřednu a digitální přenosové zařízení, orientovat se v systémech vyšších řádů, zhodnotit rozvoj konvergovaných sítí,
- uplatnit získané vědomosti a dovednosti z oblasti číslicové zpracování signálů při správě, údržbě, návrzích rozsáhlých sítí, využívající různé druhy přenosových médií,
- obsluhovat běžné zabezpečovací systémy, navrhnout jednoduchý systém PZS,
- uplatnit znalost řídicích mechanizmů a protokolů při základním nastavování a ovládání současných síťových prvků.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu najdou uplatnění na trhu práce převážně v technických pozicích zaměřených na návrh, budování a správu informačních a komunikačních systémů, např. u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u poskytovatelů internetového připojení a služeb a dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
135 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 29 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-EL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-FY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-MA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BPC-MPEMateriály pro elektrotechnikucs3zimníPovinnýzkano
BPC-PC1TPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-TDETechnická dokumentacecs3zimníPovinnýklano
BPC-ELSElektrotechnický seminářcs2zimníVolitelnýano
BPC-FYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelnýano
BPC-MASMatematický seminářcs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ESOTElektronické součástkycs5letníPovinnýzá,zkano
BPC-EL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-FY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-MA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2letníPovinnýano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ANAAnalogová technikacs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-ASIAnalýza signálů a soustavcs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-KOMKomunikační technologiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-MA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BPC-MVAMěření v elektrotechnicecs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-ARSArchitektura sítícs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-DAKDatová komunikacecs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-DE1Digitální elektronika 1cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-PC2TPočítače a programování 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BPC-CZSČíslicové zpracování signálůcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ano
BPC-OOPObjektově orientované programovánícs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ano
BPC-PRMPřenosová médiacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-MDSMultimediální službycs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-PTSPřístupové a transportní sítěcs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-B2TSemestrální prácecs1zimníPovinnýklano
BPC-ZKRZáklady kryptografiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC-DE2Digitální elektronika 2cs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ano
BPC-ELAElektroakustika 1cs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ano
BPC-PDSProjektování datových sítícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ano
BPC-ZSYZabezpečovací systémycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ano
BPC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ano
BPC-MEPMikroelektronické praktikumcs2zimníPovinně volitelnýPVB 2ano
BPC-TVTTelevizní technika a multimediacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 2ano
BPC-VELVýkonová elektronikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-BCTBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BPC-SOSSíťové operační systémycs6letníPovinnýzá,zkano
BPC-HWSHardware počítačových sítícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
BPC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
BPC-MKOMobilní komunikacecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 3ano
BPC-AUDAudio elektronikacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BPC-IC1Bezpečnost ICT 1cs7letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BPC-ELFElektronické filtrycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
BPC-ZESZáklady energetiky pro slaboproudé oborycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB 3ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníPovinně volitelnýzkano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2zimníPovinně volitelnýzkano
BPC-ALGAlgoritmycs5zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelnýzkne
BPC-AITAngličtina pro ITcs3zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5zimníVolitelnýzá,zkne
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2zimníVolitelnýklano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
BPC-FSLFinanční službycs2zimníVolitelnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelnýne
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
BPC-LDTLékařská diagnostická technikacs5zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýne
BPC-MSDMultimediální data v biomedicíněcs5zimníVolitelnýzá,zkne
BPC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojůcs6zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-NDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs6zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-NEONávrh elektronických obvodůcs6zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-NEZNávrh elektronických zařízenícs5zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-PNENávrhové systémy a praktikum z elektronických obvodůcs3zimníVolitelnýano
BPC-NSPNávrhové systémy plošných spojůcs5zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-OPTOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkano
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3zimníVolitelnýklano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
BPC-I40Průmysl 4.0 - Virtuální výrobacs4zimníVolitelnýano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
BPC-UINUmělá inteligencecs5zimníVolitelnýzá,zkano
BPC-UBCÚvod do biologie člověkacs4zimníVolitelnýklne
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5zimníVolitelnýzkano
BPC-IZPZáklady programování- algoritmycs6zimníVolitelnýzá,zkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníPovinně volitelnýzkPVB1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2letníPovinně volitelnýzkPVB1ano
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelnýzkne
BPC-AITAngličtina pro ITcs3letníVolitelnýzá,zkano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelnýzkano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2letníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
BPC-FSLFinanční službycs2letníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3letníVolitelnýzá,zkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelnýano
XPC-MAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelnýne
BPC-MP2Mikroelektronické praktikum 2cs5letníVolitelnýzá,zkano
BPC-MTPMikroprocesorová technika v pohonechcs6letníVolitelnýzá,zkne
BPC-NAONávrh analogových integrovaných obvodůcs5letníVolitelnýzá,zkano
BPC-OSYOperační systémycs5letníVolitelnýzá,zkano
BPC-OKOOptické komunikacecs5letníVolitelnýzá,zkano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelnýzkne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelnýzkano
BPC-SCPSeminář C++cs4letníVolitelnýklano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelnýzkano
BPC-STEStudiová technikacs6letníVolitelnýzá,zkano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
BPC-UIPÚvod do iniciativy Průmysl 4.0cs5letníVolitelnýzá,zkano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3letníVolitelnýklano
BPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5letníVolitelnýzkano
BPC-OZUVybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energiecs5letníVolitelnýzá,zkano
BPC-IZGZáklady počítačové grafikycs6letníVolitelnýzá,zkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA 1 5 BPC-CZS, BPC-OOP, BPC-PRM
PVA 2 5 BPC-DE2, BPC-ELA, BPC-PDS, BPC-ZSY, BPC-ZSG
PVA 3 10 BPC-HWS, BPC-IOT, BPC-KEZ, BPC-MKO
PVB1 4 BPC-AN4, BPC-AEI
PVB 2 5 BPC-MEP, BPC-TVT, BPC-VEL
PVB 3 5 BPC-AUD, BPC-IC1, BPC-ELF, BPC-PSD, BPC-ZES