Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby

FASTZkratka: VAk. rok: 2013/2014

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 1.8.2015

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavebního inženýrství. Teoretickým základem studia jsou přírodní vědy, zejména disciplíny fyzikálně- matematické, prohloubené v oblasti hydrauliky a hydrologie.
Po absolvování teoretického vědního základu a zvládnutí nezbytných inženýrsko-technických vědních disciplín v prvních čtyřech semestrech studia získává student v následujících čtyřech semestrech odbornou průpravu pro získání základních vědomostí a poznatků v problematice oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Studium odborných předmětů je průběžně doplňováno dalším prohlubováním znalostí teoretických i stavebně-inženýrských tak, aby absolvent zvládl problematiku oboru na vyšší úrovni a získal tak odborné znalosti s pochopením v co nejširších souvislostech a v potřebné kvalitě pro schopnost působit v praxi ve své odbornosti. V rámci studovaného oboru je v posledním roce studia nabízena formou volby tématu bakalářské práce volba určité specializace, která studentovi umožní další prohloubení svých znalostí v oblastech vodního hospodářství obcí, vodního hospodářství krajiny a vodních staveb.

Klíčové výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru vodní hospodářství a vodní stavby je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který je v praxi schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů s přístupem opírajícím se o hlubší znalosti vodohospodářského oboru i v širším teoretickém kontextu. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování vodohospodářských staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru.

Profesní profil absolventů s příklady

Ve svém vzdělávání může pokračovat v navazujících magisterských programech pro získání titulu inženýr.
Dosažené vzdělání absolventovi umožňuje po splnění zákonných podmínek autorizovat se jako stavební technik nebo stavební inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BR04Hydraulika cs10Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 52ano
BS02Hydrologiecs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
BA04Matematika IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL04Vodohospodářské betonové konstrukcecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA4Angličtina pro mírně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA21First Certificate in English IIcs, en0DoporučenýC1 - 26ano
BR03Hydroinformatika Ics3VolitelnýklC1 - 264259ano
BU02Systémy CAD (V,E)cs3VolitelnýklC1 - 264259ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BR06Hydrotechnické stavby Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BR07Hydrotechnické stavby IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC03Chemie a technologie vodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BS03Nádrže a soustavycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BS04Vodní hospodářství krajiny Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BS05Vodní hospodářství krajiny IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP01Výuka v terénucs1PovinnýVT - 120ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA6Angličtina pro středně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA22First Certificate in English IIIcs0DoporučenýC1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BS06Hydropedologie cs4PovinnýklC1 - 26ano
BS07Projekt vodní hospodářství krajinycs5PovinnýklC1 - 52ano
BR08Projekt vodní stavbycs5PovinnýklC1 - 52ano
BZ03Sociální komunikacecs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BP02Stokování a čištění odpadních vodcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP03Vodárenstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA23First Certificate in English IVcs0DoporučenýC1 - 26ano
BP52Čerpací stanice cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263671ano
BS51Meteorologie, klimatologiecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263671ano
BR52Proudění v systémech říčních korytcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263671ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY01Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BP04Čistota vodcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP05Odpadové hospodářstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP06Projekt vodní hospodářství obcícs5PovinnýklC1 - 52ano
BZ01Stavební právo cs2PovinnýP - 26ano
BYA7Angličtina pro pokročilé Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs0Doporučenýzkano
BYA9Odborná angličtina Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BO53Kovové a dřevěné konstrukce ve vodním stavitelstvícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263672ano
BR53 Malé vodní elektrárny cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263672ano
BS52Pozemkové úpravy cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263672ano
BP56Rekonstrukce vodohospodářských sítícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263672ano
BT59Zdravotně technické instalacecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263672ano
BP54Hydrologie stokových sítí cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263673ano
BR54Projektová příprava vodohospodářských staveb cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263673ano
BS53Rybníky a účelové nádržecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263673ano
BR55Využívání ekologických energetických zdrojů cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263673ano
BP53Bakalářský seminář (V)cs2VolitelnýC1 - 263674ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
3671 0 BP52, BS51, BR52
3672 0 BO53, BR53, BS52, BP56, BT59
3673 0 BP54, BR54, BS53, BR55
3674 0 BP53
4259 0 BR03, BU02