Detail oboru

Účetnictví a finanční řízení podniku

FPZkratka: MGR-UFRP-DAk. rok: 2019/2020

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je poskytnout absolventům bakalářského studijního programu úplné vysokoškolské vzdělání se zaměřením na podnikání v tuzemsku i v zahraničí. Student si prohloubí odborné znalosti především v oblasti evropského práva, mezinárodního zdanění, finančního managementu, mezinárodních financí, ratingu a oceňování podniků, účetnictví dle mezinárodních účetních standardů. Studijní obor je koncipován tak, aby umožňoval studentům dotvářet svůj odborný profil dle jejich speciálního zaměření a to volbou z nabídky volitelných předmětů.

Klíčové výsledky učení

V průběhu studia absolvent tohoto oboru získá odborné znalosti, které podpoří jeho dovednosti a způsobilosti k výkonu specializovaných činností.
 Získá hluboké znalosti z oblasti účetnictví včetně IFRS a manažerského účetnictví;
 Získá znalosti z oblasti mezinárodního, zejména evropského práva, jako i daňových systému;
 Získá komplexní znalosti v oblasti finančního řízení podniku;
 Získá znalosti z oblasti hospodářské politiky
 Získá komplexní znalosti o přístupech a modelech měření výkonnosti podniku

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku získá znalosti a dovednosti v oblasti vyššího účetnictví (problematika konsolidace účetní závěrky, mezinárodní účetní standardy, manažerské účetnictví), mezinárodního a unijního daňového práva a dále pak znalosti a dovednosti z vybraných oblastí tuzemského a evropského práva, finančního řízení podniku a ekonomické teorie.

Absolvent oboru získá komplexní znalosti
• z účetnictví, individuálního a konsolidovaného výkaznictví, zpracovávaného podle české legislativy i podle IFRS,
• z oblasti manažerského účetnictví,
• z vybraných oblastí mezinárodního a evropského práva, včetně práva daňového,
• v oblasti finančního řízení podniku, jakož i o přístupech a modelech měření výkonnosti podniku,
• z ekonomické teorie.

Absolvent oboru dovede:
• vybrat vhodné systémy měření výkonnosti podniku, implementovat je a využívat je pro řízení podniku,
• kriticky analyzovat tržní struktury a získané poznatky aplikovat při řízení podniku,
• je schopen samostatně vyhledávat, třídit a interpetovat ekonomická data a informace,
• orientuje se v pokročilejších metodách kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat a umí je aplikovat,
• tvůrčím způsobem řešit praktické ekonomické problémy v interdisciplinárních souvislostech,
• vytvořit a implementovat metodiku vykazování dle IFRS a metodiku převodu účetní závěrky dle českých účetních standardů na závěrku v souladu s IFRS, při současném vymezení rizik vykazování dle jednotlivých standardů,
• navrhnout kroky vedoucí k mezinárodní daňové optimalizaci, identifikovat rizika s tím související a v souvislosti s tím prezentovat a zhodnotit legální prostředky vedoucí k jejich eliminaci,
• vysvětlit současné principy investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost podnikatelských subjektů a uvádět je do praxe,
• navrhnout funkční strategii podniku v oblasti finančního řízení podniku a zabezpečit její implementaci,
• identifikovat finanční (zejména investiční, úvěrová a kurzová) rizika podniku v mezinárodním podnikání a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci,
• na vysoké úrovni komunikovat, prezentovat a obhajovat návrhy v mezinárodním prostředí,
• je schopen vést tým při řešení úkolů z oblastí účetnictví, daní a financí.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management N6208 je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
FdtPDaňová teoriecs3zimníPovinnýzkano
fmPFinanční managementcs6zimníPovinnýzá,zkano
makPMakroekonomie 2cs6zimníPovinnýzá,zkano
FmusPMezinárodní účetní standardycs6zimníPovinnýzá,zkano
FpeuPPrávo EUcs3zimníPovinnýzkano
AJ1BAnglický jazyk B2 - 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
PA1Profesní angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
misPManagement informačních systémůcs5zimníVolitelnýzá,zkano
pm2PManagement 2cs6zimníVolitelnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
coPControllingcs5letníPovinnýzá,zkano
FdphPDPH v zemích EUcs4letníPovinnýzá,zkano
FkuzPDKonsolidace účetní závěrkycs5letníPovinnýzá,zkano
mik2PMikroekonomie 2cs6letníPovinnýzá,zkano
ssepPSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs3letníPovinnýklano
AJ2BAnglický jazyk B2 - 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
PA2Profesní angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
ciiePContemporary Issues in European Management Accounting en5letníPovinně volitelnýzá,zkPV3ano
FitiPInternational Taxation of Incomesen3letníPovinně volitelnýzkPV3ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
asPAplikovaná statistikacs4zimníPovinnýklano
muPManažerské účetnictvícs5zimníPovinnýzá,zkano
FmdsPMezinárodní daňové systémycs6zimníPovinnýzá,zkano
rvpPRozbor výkonnosti podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
FpdsPSemestrální projektcs3zimníPovinnýano
krPKomunikace v řízenícs4zimníVolitelnýklano
pm2PManagement 2cs6zimníVolitelnýzá,zkano
maPMarketingové aplikacecs4zimníVolitelnýklano
meopPMezinárodní obchodní právocs3zimníVolitelnýzkano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
rmPRisk managementcs5zimníVolitelnýzá,zkano
vmePVýzkumné metody v ekonomiics4zimníVolitelnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
FdsPDiplomní seminářcs5letníPovinnýklano
mfPMezinárodní financecs5letníPovinnýzá,zkano
FopxPOdborná praxecs7letníPovinnýano
FposPPřeměny obchodních společností a družstevcs3letníPovinnýklano
FropPRating a oceňování podnikucs6letníPovinnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
smanPStrategický managementcs5letníVolitelnýzá,zkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV2 1 AJ2B, PA2
PV1 1 AJ1B, PA1
PV3 1 ciieP, FitiP